Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

02.07.2018

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Кінцевий строк подання пропозицій чи зауважень 06 липня 2018 року. Вказану інформацію направляти в електронній або паперовій формі за адресою наукового комітету:uasciencecops@gmail.com; вул. Володимирська, 58 каб. 38, м. Київ, 01601
ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

 

 

Загальна частина

 

1.Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукова рада).

 

2. Склад Наукової ради формується з учених, які представляють наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі, а також досвід міжнародної наукової співпраці. Члени Наукової ради мають представляти широке коло напрямів  наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

 

3. Члени Наукової ради обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет), функції якого виконує Наглядова рада НФДУ,  і який керується тим, що склад Наукової ради має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

 

4. Члени Наукової ради повинні:

відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукової ради (викладеним удодатку 1, що є невід’ємною частиною цього Положення), які оприлюднюються на офіційних інтернет-сторінках Національної ради України з питань розвитку науки та технологій (далі – Національна рада) та Наукового комітету Національної ради;

 

проявляти здатність ефективно працювати в команді, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукової ради, які забезпечуватимуть швидкий розвиток наукової та науково-технічної сфери в державі; готовність активно працювати в Науковій раді Національного фонду досліджень України, приділяти цьому значну частину свого часу й сил;здатність бути незалежним, об’єктивним, послідовним та толерантним, дотримуватися принципів наукової етики та запобігати конфлікту інтересів при проведенні оцінок і ухваленні рішень.

5. Члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку,коли вони працюють в різних інститутахнаціонального наукового центру), одномупідрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти (ЗВО), та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Члени Наукової ради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо)  наукової установи або ЗВО з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

6. Не може бути обрана членом Наукової радиособа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) є керівником або заступником керівника науковоїустанови та/або ЗВО (ректором, проректором, директором інституту, заступником директора інституту, деканом, заступником декана);

8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.

9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

 

7. Персональний склад членів  Наукової ради становить 30 осіб, який затверджує Кабінет Міністрів України  за пропозицією Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Строк повноважень кожного з членів Наукової ради не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукової ради, шляхом проведення чергового конкурсу, на якому члени Наукової ради обираються на вакантні місця строком на 4 роки з урахуванням їх пропорційного представництва в наукових радах секцій Національного фонду.

Члени Наукової ради не можуть виконувати свої обов’язки більш як два строки. 

 

Дострокове припинення повноважень члена Наукової ради відбувається за таких підстав:

виникнення випадків, передбачених пунктами 5 та6 цього Положення;

припинення його громадянства України;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у зв’язку зі смертю;

відсутність на половині і більше засідань у разі, якщо член не брав (брала) участь у засіданнях (враховуючи дистанційні засідання) Наукової радита/або засідань відповідної секції Наукової радипротягом одного року (за винятком випадку тривалого лікування). 

 

8. Конкурс щодо обрання членів Наукової ради(далі - конкурс) проводиться один раз на два роки з метою забезпечення оновлення її складу.

Тривалість конкурсу не може перевищувати 90 календарних днів. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення.  Датою закінчення  конкурсу вважається дата прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

 

9. Право на висування кандидатур мають Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові організації.

Зазначені суб’єкти висувають вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у додатку 1 до цього Положення.

Самовисування кандидатів у члени  НР НФДУ не допускається.

 

10. Ідентифікаційний комітет визначає кількісний та персональний склад членів Наукової ради, який складається з членів наукових рад наступних секцій НФДУ: 

 

  секція природничих, технічних наук та математики – 14 членів;

  секція біології, медицини та аграрних наук – 9 членів;

  секція соціальних та гуманітарних наук – 7 членів.

На етапі проведення конкурсного відбору Ідентифікаційний комітет визначає членів наукових рад кожної секції  з урахуванням необхідності  збалансованого представництва в ньому всієї наукової спільноти, що має забезпечити виконання основного завдання НФДУ щодо грантової підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;  а також прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Під час формування складу Наукової ради враховується інформація, отримана від суб’єктів подання, щодо напряму  наукової і науково-технічної діяльності, який можуть репрезентувати запропоновані ними кандидати.

 

11. У разі висунення кандидата кожен із суб’єктів подання  зазначає назву секції, в якій кандидат може представляти відповідний  напрям  наукової і науково-технічної діяльності  у Науковій раді.

 

Прийняття рішення та оголошення  про проведення конкурсу

 

12. Рішення про проведення конкурсу для визначення першого складу  Наукової радиприймається на засіданні  Ідентифікаційного комітету не пізніше ніж через два тижні після затвердження  цього Положення. 

 

Рішення про проведення наступних конкурсів приймає Ідентифікаційний комітет не пізніше, ніж за шість місяців до завершення строку повноважень  відповідних членів Наукової ради.

 

13.  Ідентифікаційний комітет НФДУ приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі:

1) якщо, за підсумками конкурсу, наукова радаоднієї чи більше секцій складається з меншої кількості членів, ніж це встановлено пунктом 10 цього Положення; 

2якщо вичерпаний список визначених на попередньому конкурсі осіб на заміщення достроково вибулих членів наукових рад однієї або більше секцій.

При цьому додатковий конкурс оголошується лише щодо обрання членів наукових рад відповіднихсекцій.

Додатковий конкурс щодо обрання або оновлення складу Наукової ради проводиться  так само, як і черговий.

 

 

14. Оголошення про проведення конкурсу (далі - оголошення) готує Ідентифікаційний комітет і воно  має містити:

загальні положення щодо конкурсу;

вичерпний перелік документів щодо кандидата, що подаються суб’єктом подання;

форми заяви, анкети кандидата, яка, зокрема, містить основні дані щодо його наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої діяльності (Curriculum vitae) (далі - анкета кандидата), та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів;

кінцеву дату подання документів для участі у конкурсі;

термін проведення конкурсу, орієнтовну дату і місце оприлюднення його результатів;

поштову та електронну адреси, за якими подаються документи;

номер телефону для довідок.

Оголошення підписується головою Ідентифікаційного комітету або його заступником (у разі відсутності голови Ідентифікаційного комітету) та  подається до Національної ради, яка забезпечує  оприлюднення оголошення на своїй офіційній інтернет-сторінці  протягом двох робочих днів з дня його отримання. Оголошення також  негайно оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

Форми заяви, анкети кандидата та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом.

 

15. Документи на конкурс щодо кандидата подаються суб’єктом подання не пізніше кінцевої дати для подання  та на адресу, які зазначені в оголошенні. Перелік документів щодо кандидата включає:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом  наукової і науково-технічної діяльностіякий  він має представляти у відповідній секції  Наукової ради

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів «за», «проти» та «утримались».

2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) анкету кандидата;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

6) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.

 

16. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат. У випадку виявлення  недостовірних даних у поданих документах  відповідний кандидат  не буде допущений до конкурсу.

 

17. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетомрезультатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до Ідентифікаційного комітету заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

 

18. Ідентифікаційний комітет після закінчення  терміну подання документів для участі у конкурсі формує перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, та подає його до Національної ради для оприлюднення на  своїй офіційній інтернет-сторінці протягом двох робочих днів з дня отримання від Ідентифікаційного комітету. Перелік кандидатів також негайно оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

 

Зазначений перелік має містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові та рік народження кандидата, суб’єкт подання, назва секції, яку  кандидат претендує репрезентувати  у Науковій раді;

2) основне місце роботи кандидата (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси) та його посада на момент подання документів;

3) спеціальність за документом про вищу освіту, найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання кандидата до Наукової ради.

 

19. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Також не беруться до уваги відгуки, надіслані громадянами України, які не працюють  та/або  не мають наукових публікацій в тій самій галузі науки, що й кандидат, окрім тих відгуків, які стосуються невиконання кандидатом умов зазначених  в пунктах 5  та 6  цього Положення.

Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу Ідентифікаційного комітету, зазначену в повідомленні

 

Проведення конкурсного відбору кандидатів та оприлюднення   персонального складу НР НФДУ

 

20. Ідентифікаційний комітет на закритому засіданні:

1) розглядає документи, подані кандидатами, з можливим проведенням експертних оцінок наукових і науково-організаційних здобутків кандидата та наведених ним публікацій;

2) у разі надходження відгуків фахівців щодо кандидатів бере їх до уваги;

3) проводить у разі необхідності та можливості співбесіди з кандидатами;

4) проводить у разі необхідності консультації з провідними вітчизняними та/або закордонними  науковими установами та організаціями та/або науковцями;

5) упорядковує списки кандидатів за секціями Наукової ради, на членство  в яких  претендують кандидати, беручи до уваги їхні напрями наукової і науково-технічної діяльності та досвід роботи у цій сфері;

Ідентифікаційний комітет на відкритому засіданні за участю представників громадськості:

6)  проводить таємне рейтингове голосування за структурованим списком кандидатур до  кожної секції Наукової ради  та формує рейтинговий список кандидатів до  кожної секції (якщо два і більше кандидати до секції набрали однакову кількість голосів, то проводиться додаткове обговорення та  відкрите голосування щодо них, за яким простою більшістю голосів встановлюється місце у рейтингу для  кожного з цих кандидатів); до рейтингового голосування не допускаються кандидати, що не відповідають встановленим цим Положенням кваліфікаційним вимогам, при цьому рішення про таку невідповідність повинно бути затверджене не менш як двома третинами голосів;

7) встановлює  структурований перелік різних спеціальностей (фахів), представники яких будуть обрані до  кожної з секцій  Наукової ради (близькі спеціальності можуть бути об’єднані в один фах), і на базі сформованого рейтингового списку кандидатів по кожній секції утворює рейтингові списки кандидатів та відповідні квоти представництва за кожним з цих фахів; 

8) за першим фахом до  першої секції Наукової ради, визначеної пунктом 10 цього Положення, з трійки  кандидатів з найвищим рейтингом шляхом таємного голосування двома третинами голосів обирає одного члена Наукової ради; при голосуванні кожний член Ідентифікаційного комітету може віддати свій голос за одного, двох, трьох кандидатів  або не підтримати жодного; якщо два кандидати набрали достатню кількість голосів, то переможцем стає той, хто набрав більшу кількість голосів; якщо кількість  голосів однакова або недостатня, то Ідентифікаційним комітетом проводиться додаткове обговорення та повторні голосування, доки не буде обрано члена Наукової ради;

9) до двох кандидатів, які не набрали достатньої кількості голосів, додає третього, який має найвищий рейтинг з-поміж решти кандидатів до цієї ж секції відповідно до фаху, з врахуванням вимог пункту 5 цього Положенняі для цієї трійки кандидатів повторює процедуру обрання члена Наукової ради, яка описана вище у підпункті 8

10) повторює процедуру, зазначену у підпункті 9, доки   не буде вичерпана квота представництва у Науковій раді за  відповідним фахом;

11) повторює  процедуру, описану в підпунктах 8-10, для решти фахів  першої секції  до обрання  остаточного персонального  складу  цієї секції;

12) проводить процедуру обрання членів Наукової ради  до другої та третьої секцій Наукової ради, що визначені пунктом 10 цього Положення,  за  алгоритмом, описаним вище у підпунктах 8-11;

13) після проведення всіх необхідних голосувань визначає остаточний персональний  склад  кожної  секції Наукової ради

14) з-поміж кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, але не стали членами Наукової ради, визначає  персональний склад  претендентів на заміщення по кожній секції Наукової ради у випадку виникнення умов, передбачених пунктом 7; кількість претендентів на заміщення  в кожній секції визначається кількістю спеціальностей (фахів), які було встановлено вище в підпункті 7; рейтинг кожного претендента на заміщення визначається   результатами голосування у підпункті 6.

 

Для виконання вимог пункту 7 цього Положення Ідентифікаційний комітет  під час обрання першого складу Наукової ради  визначає у кожній секції  кількість членів  зі строком повноважень чотири роки та кількість членів  із строком повноважень  два  роки,  виходячи з рейтингового списку, сформованого вище в підпункті 6.

 

Для підрахунку голосів під час таємних голосувань засідань Ідентифікаційний комітетшляхом відкритого голосування обирає зі свого складу лічильну комісію у кількості 5 осіб. Персональний склад лічильної комісії має бути затверджений голосами не менше двох третинзагального складу Ідентифікаційного комітету. За необхідності персональний склад лічильної комісіїможе оновлюватися протягом процедури обраннячленів Наукової ради за ініціативою не меншетретини складу Ідентифікаційного комітету. Члени лічильної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю обирають зі свого складу голову лічильної комісії, який оголошує на засіданнях підсумки голосувань. За підсумками кожного таємного голосування складається окремий протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Протоколи засідань лічильних комісій разом з бюлетенями таємного голосування зберігаються у приміщенні Наукового комітету, а їхні копії долучаються до протоколу засідання Ідентифікаційного комітету щодо схвалення результатів конкурсного відбору.

 

21Результати конкурсного відбору схвалюються Ідентифікаційним комітетом і фіксуються у протоколі засідання. Обраний за підсумками конкурсу персональний склад Наукової ради вважається дієздатним, якщо кожна з наукових рад секцій складається не менше як з двох третин тої кількості членів, що встановлена пунктом 10 цього Положення.  

 

22Ідентифікаційний комітет після  обрання першого або оновленого складу Наукової радипротягом п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору подає до Національної ради перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, протокол засідання щодо схвалення результатів конкурсного відбору та оприлюднює ці матеріали на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

Національна рада забезпечує оприлюднення переліку осіб, обраних Ідентифікаційним комітетомдо складу Наукової ради,  та протоколу засідання щодо ухвалення результатів конкурсного відбору на  офіційній інтернет-сторінці Національної радипротягом двох робочих днів з дня їх отримання від Ідентифікаційного комітету

23. Перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, повинен містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, суб’єкт подання;

2) найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання;

3) назву секції  Наукової ради, до складу якої особа обрана;

4) основне місце роботи особи (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси) та посада на момент подання документів.

 

 

Порядок заміщення членів Наукової ради, які достроково 

припинили повноваження

 

24. Заміщення членів Наукової ради, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Ідентифікаційного комітету, яке приймається не пізніше ніж через 30 календарних днів після отримання від голови Наукової радизвернення щодо необхідності внесення змін до складу Наукової ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена (членів) Наукової ради.

Членом відповідної секції  призначається той кандидат з переліку кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради, який є першим у переліку саме  до цієї секції. У випадку відмови кандидата стати членом Наукової ради призначається наступний зі згаданого вище переліку. 

25. Строк повноважень призначеного члена  Наукової ради  з переліку   кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради закінчується тоді, коли мав би закінчитися  строк повноважень заміщеного члена Наукової ради.

Додаток 1

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до кандидатів у члени Наукової ради НФДУ

 

Кожен кандидат до складу Наукової ради має відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

 

1.    наявність українського громадянства, постійне проживання в Україні, вільне володіння державною мовою та  володіння англійською мовою на рівні,достатньому для опрацювання документів, пов’язаних з діяльністю НФДУ;

2.    перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні  підрозділи;

3.    наявність  наукового ступеня доктора наук  (доктора або кандидата наук у випадку, коли кандидат займається науково-технічною діяльністю,  пов’язаною з впровадженням інновацій у виробництво, сферу послуг, тощо)  та  не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;

4.   висока наукова репутація,  наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або  науково-технічних здобутків у вигляді цитованих публікацій та/або впроваджених у виробництво  патентів (авторських свідоцтв), в залежності від галузі науки та виду науково-технічної діяльності;

5.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науковій діяльності є кількість публікацій  за останні 10 років у наукових виданнях, індексованих  наукометричними  базами Scopus та/або Web ofScience (як виняток, Google Scholar для соціогуманітарних спеціальностей) та індекс Гірша за  цими наукометричними  базами;

6.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науково-технічній  діяльності є  документальне підтвердження про впровадження у виробництво щонайменше двох патентів на винахід (авторських свідоцтв) кандидата та  виконання високотехнологічних проектів; 

7.    наявність досвіду участі або  керівництва міжнародними проектами та проведення експертизи таких  проектів;
ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 

 

Анкета
кандидата у члени Наукової ради
Національного Фонду Досліджень України

 

1.     Особиста інформація

Прізвище, ім’я по батькові:

Дата і місце народження, громадянство:

URLшлях до особистої веб-сторінки (за наявності):

Адреса електронної пошти:

Контактні дані (тел. роб., тел. моб.)

 

2.     Суб’єкт подання (ким номінується кандидат)

3.     Секція (секції) Наукової ради Національного фонду досліджень України, до яких подається кандидат

4.     Науковий профіль кандидата

області наукової експертизи кандидата (до 10 рядків тексту)

 

5.     Освіта та наукова кваліфікація

(У зворотньому хронологічному порядку) дані про отриману вищу освіту з зазначенням дат навчання, назв факультетів та закладів вищої освіти, отриманих освітніх кваліфікацій, спеціальностей і спеціалізацій.

Дані про наукові ступені з зазначенням дати присудження ступеня, спеціальності, назви закладу, де відбувався захист, назви дисертації, ПІБ наукового керівника (консультанта – за наявності),

Дані про вчені звання, з зазначенням дати присвоєння звання, повної назви закладу, що приймав відповідне рішення, за якою спеціальністю (кафедрою) присвоєне.

 

6.     Поточна посада(и)

Посада за основним місцем роботи, за наявності – посади за іншими місцями роботи (робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, за цивільно-правовою угодою), із зазначенням назви та юридичної адреси підприємства, установи, організації, структурного підрозділу, короткого опису основних обов’язків.

 

7.     Попередні посади за весь період наукової діяльності

Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування підприємства, установи, організації, структурного підрозділу).

8.     Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проектах

Навести перелік основних наукових проектів, у яких кандидат брав участь протягом останніх 10 років (крім тих, що виконувалися  в межах базового бюджетного фінансування  наукової організації та/або  ЗВО за місцем праці  кандидата).

Вказати окремо вітчизняні проекти (які фінансувалися повністю або частково українською стороною) і міжнародні (які українською стороною не фінансувалися).

Вказувати назву проекту (наукової мережі, програми і т.п.) із зазначенням організації, що проводила або фінансувала конкурс, приблизного обсягу фінансування; вказати, на протязі якого часу, в якій установі (підприємстві, організації) і в якій якості (учасник, керівник, співкерівник, тощо) брав участь кандидат.

(До 1 сторінки тексту)

 

9.     Участь у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів

Рік (період), організація, що проводила конкурс (конкурси), форма участі кандидата (рецензент, член експертної комісії, голова комісії, член журі тощо). (До 1 сторінки тексту)

 

10.  Премії, нагороди, інші досягнення

Отримані премії, персональні гранти або стипендії, тощо: рік (період), якою організацією присуджені, у разі грантів на стажування вказати назву організації і структурного підрозділу, де відбувалося стажування. Відомчі та урядові відзнаки та нагороди. Інші особисті досягнення, пов’язані з науковою, організаційною, або педагогічною діяльністю кандидата. (До 1 сторінки тексту)

 

11. Публікаційна діяльність

Навести загальну кількість публікацій кандидата (вказати окремо статті в періодичних реферованих виданнях, монографії, тощо). За наявності: вказати індекс цитування та індекс Гірша за Scopus, Web of Science, та Google Scholar, а також вказати посилання (URL) на профілі кандидата (Scopus ID, Researcher ID, ORCID, Research Gate, Google Scholar тощо).

Навести перелік (не більше 10) вибраних основних наукових праць з напряму наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат представлятиме у відповідній секції Наукової ради (статей, монографій або розділів в монографіях, патентів, авторських свідоцтв, тощо) за останні 10 років, з наданням інтернет-посилань до резюме публікацій.

 

12.  Винахідницька та інноваційна діяльність (за наявності)

Загальна кількість патентів (авторських свідоцтв на винаходи), автором (співавтором) яких є кандидат. Навести перелік (не більше 10) вибраних основних патентів за останні 10 років. Участь в освоєнні (впровадженні) нових технологій або науково-технічних розробок: назва розробки, список основних співавторів, місце і умови реалізації, країна. (До 1 сторінки тексту)

 

13. Консультативно-дорадча та експертна діяльність

Членство у наглядових, вчених, науково-технічних, науково-експертних радах, спеціалізованих радах з захисту дисертацій (зазначити назву та місце розташування організації), у відомчих або урядових комітетах, комісіях (зазначити назву та місце розташування організації, роль комітету та основні обов’язки кандидата), інших дорадчо-консультативних або експертних органах.

Членство у редакційних колегіях журналів, назва журналу, видавництво, країна; вказати, в яких наукометричних базах індексується журнал (за наявності).

Участь в організаційних комітетах конференцій, семінарів, форумів та інших форм наукових заходів: назва заходу, ким проводився, рік, місце проведення, форма участі кандидата; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних заходів або прикласти скановані копії їхніх програм.

 (До 1 сторінки тексту).

 

14.  Участь у міжнародних конференціях.

Навести інформацію про участь у міжнародних конференціях з пленарними або запрошеними  доповідями поза межами України за останні 10 років; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних конференцій або прикласти скановані  копії їхніх програм конференцій.

(До 1 сторінки тексту).

 

15.  Освітня діяльність та підготовка наукових кадрів

Викладання курсів (назва курсу, тривалість, де читається) за останні 10 років.  Кількість докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, підготовлених під керівництвом (консультуванням) кандидата за останні 10 років. (До 1 сторінки тексту).

 

16. Чому, на Вашу думку, Ви підходите для роботи в Науковій раді Національного фонду досліджень України (не більше  однієї сторінки)

 

17.            Якими, на Вашу думку, повинні бути основні напрями роботи Національного фонду досліджень України (не більше однієї сторінки)

 

     Прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                               (підпис)

                      (повністю)                                                  

 

«_____»___________ 2018 р.


Повернення до спискуНовини України

Пошук:
 

Виставка АГРО-2020 відбудеться в серпні з дотриманням усіх вимог безпеки 09.07.2020 Виставка АГРО-2020 відбудеться в серпні з дотриманням усіх вимог безпеки

Дата новини:  09.07.2020 12:10:00

Відбулось засідання робочої групи з питань імплементації «Нітратної директиви» в національне законодавство України 09.07.2020 Відбулось засідання робочої групи з питань імплементації «Нітратної директиви» в національне законодавство України

Дата новини:  09.07.2020 11:24:00

Секретаріат Глобального грунтового партнерства оприлюднив результати Восьмої сесії Пленарної асамблеї 09.07.2020 Секретаріат Глобального грунтового партнерства оприлюднив результати Восьмої сесії Пленарної асамблеї

Дата новини:  09.07.2020 11:07:00

Підбито підсумки додаткового конкурсу з відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт 2020» 09.07.2020 Підбито підсумки додаткового конкурсу з відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт 2020»

Дата новини:  09.07.2020 11:04:00

Оголошено початок реєстрації експертів конкурсів Національного фонду досліджень України 09.07.2020 Оголошено початок реєстрації експертів конкурсів Національного фонду досліджень України

Дата новини:  09.07.2020 10:58:00

Сільськогосподарські кооперативи, які займаються тваринництвом, мають право на отримання держпідтримки 02.07.2020 Сільськогосподарські кооперативи, які займаються тваринництвом, мають право на отримання держпідтримки

Дата новини:  02.07.2020 10:43:00

Наші посли мають бути амбасадорами українського експорту – Президент під час спілкування з агробізнесом Херсонщини 27.06.2020 Наші посли мають бути амбасадорами українського експорту – Президент під час спілкування з агробізнесом Херсонщини

Дата новини:  27.06.2020 08:11:00

Дослідники розробили новий пестицид, який не шкодить комахам 26.06.2020 Дослідники розробили новий пестицид, який не шкодить комахам

Дата новини:  26.06.2020 13:48:00

На Буковині готують масштабну евакуацію через паводок 26.06.2020 На Буковині готують масштабну евакуацію через паводок

Дата новини:  26.06.2020 12:57:00

Українські виробники досі не мають належного досвіду використання географічних зазначеннь на ринку ЄС 26.06.2020 Українські виробники досі не мають належного досвіду використання географічних зазначеннь на ринку ЄС

Дата новини:  26.06.2020 12:39:00

До КМУ надіслано відкритий лист Союзу Європейських аграрних академій щодо заходів по подоланню наслідків COVID-19 у сільському господарстві, продовольстві та безпечному харчуванні 23.06.2020 До КМУ надіслано відкритий лист Союзу Європейських аграрних академій щодо заходів по подоланню наслідків COVID-19 у сільському господарстві, продовольстві та безпечному харчуванні

Дата новини:  23.06.2020 19:00:00

Україна збільшила експорт меду майже на третину 23.06.2020 Україна збільшила експорт меду майже на третину

Дата новини:  23.06.2020 17:04:00

Українські фермери отримають пільгові умови придбання сільськогосподарської землі. 23.06.2020 Українські фермери отримають пільгові умови придбання сільськогосподарської землі.

Дата новини:  23.06.2020 15:42:00

В Україні під загрозою вирощування картоплі 23.06.2020 В Україні під загрозою вирощування картоплі

Дата новини:  23.06.2020 15:40:00

Прогноз врожаю 2020 може бути переглянутий – Ігор Петрашко 18.06.2020 Прогноз врожаю 2020 може бути переглянутий – Ігор Петрашко

Дата новини:  18.06.2020 16:29:00

Рада ухвалила за основу законопроєкт про ветеринарну медицину 18.06.2020 Рада ухвалила за основу законопроєкт про ветеринарну медицину

Дата новини:  18.06.2020 16:06:00

Україна може долучитися до європейської бази даних дослідницьких інфраструктур, діяльність яких пов'язана з протидією COVID-19 18.06.2020 Україна може долучитися до європейської бази даних дослідницьких інфраструктур, діяльність яких пов'язана з протидією COVID-19

Дата новини:  18.06.2020 15:46:00

Чому аграрії незадоволені політикою держави 18.06.2020 Чому аграрії незадоволені політикою держави

Дата новини:  18.06.2020 15:41:00

Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування 16.06.2020 Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування

Дата новини:  16.06.2020 14:55:00

Підписання Меморандуму по зерну на 2020/21 МР планується на 1 липня 16.06.2020 Підписання Меморандуму по зерну на 2020/21 МР планується на 1 липня

Дата новини:  16.06.2020 13:01:00

Бюрократичні труднощі знецінюють державну підтримку тваринництва 16.06.2020 Бюрократичні труднощі знецінюють державну підтримку тваринництва

Дата новини:  16.06.2020 12:50:00

В Україні сплеск імпорту свинини – у травні м’яса свиней імпортовано втричі більше, ніж попереднього місяця 11.06.2020 В Україні сплеск імпорту свинини – у травні м’яса свиней імпортовано втричі більше, ніж попереднього місяця

Дата новини:  11.06.2020 17:24:00

Безкарність фальсифікаторів молочної продукції провокує втрату довіри споживачів до української молочки, - Ганна Лавренюк 10.06.2020 Безкарність фальсифікаторів молочної продукції провокує втрату довіри споживачів до української молочки, - Ганна Лавренюк

Дата новини:  10.06.2020 14:59:00

Через посуху і проблеми з водопостачанням у окупованому Криму спостерігають деградацію річкових басейнів та ґрунтів 10.06.2020 Через посуху і проблеми з водопостачанням у окупованому Криму спостерігають деградацію річкових басейнів та ґрунтів

Дата новини:  10.06.2020 13:04:00

В українських лісах висаджують суперпродуктивні штучні клони дерев, які за 5 років виростають до 20 м 10.06.2020 В українських лісах висаджують суперпродуктивні штучні клони дерев, які за 5 років виростають до 20 м

Дата новини:  10.06.2020 13:02:00

В Україні планують вперше провести сільськогосподарський перепис 09.06.2020 В Україні планують вперше провести сільськогосподарський перепис

Дата новини:  09.06.2020 18:14:00

Холодний та дощовий травень звів нанівець сподівання на збір весняних медів - у пасічників надія лише на білу акацію 09.06.2020 Холодний та дощовий травень звів нанівець сподівання на збір весняних медів - у пасічників надія лише на білу акацію

Дата новини:  09.06.2020 18:13:00

Виробництво курятини цього року зросте 09.06.2020 Виробництво курятини цього року зросте

Дата новини:  09.06.2020 18:11:00

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПРЕМІЮ КМУ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2020 РІК 04.06.2020 ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПРЕМІЮ КМУ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2020 РІК

Дата новини:  04.06.2020 15:52:00

ВІДКРИТО КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РОКИ – ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК 30 ЧЕРВНЯ 04.06.2020 ВІДКРИТО КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РОКИ – ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК 30 ЧЕРВНЯ

Дата новини:  04.06.2020 15:51:00

ДОСТУП ЗА КОШТИ БЮДЖЕТУ ДО SCOPUS ТА WOS ДЛЯ ВИШІВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО – НАКАЗ МОН 04.06.2020 ДОСТУП ЗА КОШТИ БЮДЖЕТУ ДО SCOPUS ТА WOS ДЛЯ ВИШІВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО – НАКАЗ МОН

Дата новини:  04.06.2020 15:50:00

УВАГА – СЬОГОДНІ (4.06) ТА ЗАВТРА (5.06) У УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ЩЕ Є МОЖЛИВІСТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНИХ ВЕБІНАРАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ WEB OF SCIENCE 04.06.2020 УВАГА – СЬОГОДНІ (4.06) ТА ЗАВТРА (5.06) У УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ЩЕ Є МОЖЛИВІСТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНИХ ВЕБІНАРАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ WEB OF SCIENCE

Дата новини:  04.06.2020 15:46:00

Зараз ми бачимо найгірші показники, тобто дно молочної галузі, після чого без державної підтримки Україна втратить її, - Вадим Чагаровський 04.06.2020 Зараз ми бачимо найгірші показники, тобто дно молочної галузі, після чого без державної підтримки Україна втратить її, - Вадим Чагаровський

Дата новини:  04.06.2020 10:23:00

Президент запровадив в Україні нове свято – День фермера. 04.06.2020 Президент запровадив в Україні нове свято – День фермера.

Дата новини:  04.06.2020 10:21:00

Заробітна плата в агросекторі зросла на 16,5% 03.06.2020 Заробітна плата в агросекторі зросла на 16,5%

Дата новини:  03.06.2020 12:02:00

Уряд планує створити малим фермерам платформу для онлайн-продажів 03.06.2020 Уряд планує створити малим фермерам платформу для онлайн-продажів

Дата новини:  03.06.2020 12:01:00

Всесвітній день молока 01.06.2020 Всесвітній день молока

Дата новини:  01.06.2020 13:06:00

У Мінекономіки розглянули пропозиції від громадськості до законопроекту «Про захист рослин» 01.06.2020 У Мінекономіки розглянули пропозиції від громадськості до законопроекту «Про захист рослин»

Дата новини:  01.06.2020 11:05:00

У Мінекономіки обговорили питання ринку мінеральних добрив з представниками аграріїв та виробників 01.06.2020 У Мінекономіки обговорили питання ринку мінеральних добрив з представниками аграріїв та виробників

Дата новини:  01.06.2020 11:02:00

Депутати зареєстрували законопроект, який стимулюватиме зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти 29.05.2020 Депутати зареєстрували законопроект, який стимулюватиме зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти

Дата новини:  29.05.2020 17:34:00

Через посуху надходження України від агроекспорту у 2020 році зменшаться, – експерт ФАО 17 28.05.2020 Через посуху надходження України від агроекспорту у 2020 році зменшаться, – експерт ФАО 17

Дата новини:  28.05.2020 15:03:00

Уряд утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 27.05.2020 Уряд утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Дата новини:  27.05.2020 14:25:00

Агросектор працевлаштував більше двох третин безробітних України під час карантину 27.05.2020 Агросектор працевлаштував більше двох третин безробітних України під час карантину

Дата новини:  27.05.2020 13:06:00

Уряд направив 555 млн грн на погашення заборгованості перед аграріями за 2019 рік 27.05.2020 Уряд направив 555 млн грн на погашення заборгованості перед аграріями за 2019 рік

Дата новини:  27.05.2020 13:05:00

В Україні може з’явитися окреме аграрне міністерство 26.05.2020 В Україні може з’явитися окреме аграрне міністерство

Дата новини:  26.05.2020 17:00:00

Оголошення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України 25.05.2020 Оголошення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Дата новини:  25.05.2020 15:13:00

Аграрії засіяли ярими зерновими 96% прогнозованих площ 25.05.2020 Аграрії засіяли ярими зерновими 96% прогнозованих площ

Дата новини:  25.05.2020 13:30:00

Майже 90% диких квітучих рослин, понад 75% світових продовольчих культур і 35% сільськогосподарських земель залежать від запилювачів 22.05.2020 Майже 90% диких квітучих рослин, понад 75% світових продовольчих культур і 35% сільськогосподарських земель залежать від запилювачів

Дата новини:  22.05.2020 16:46:00

Уряд вперше запровадив державну підтримку бджільництва 22.05.2020 Уряд вперше запровадив державну підтримку бджільництва

Дата новини:  22.05.2020 13:43:00

Науковці радять додавати амарант до комбікорму 21.05.2020 Науковці радять додавати амарант до комбікорму

Дата новини:  21.05.2020 20:31:00

В Україні за добу – 476 нових випадків коронавірусу 21.05.2020 В Україні за добу – 476 нових випадків коронавірусу

Дата новини:  21.05.2020 12:45:00

Уряд розширив напрями держпідтримки галузі тваринництва у 2020 році 21.05.2020 Уряд розширив напрями держпідтримки галузі тваринництва у 2020 році

Дата новини:  21.05.2020 12:38:00

Карантинні заходи суттєво не вплинули на зростання споживчих цін на продукти харчування – Юрій Лупенко 19.05.2020 Карантинні заходи суттєво не вплинули на зростання споживчих цін на продукти харчування – Юрій Лупенко

Дата новини:  19.05.2020 18:19:00

За програмою доступних кредитів малому бізнесу видали 276 мільйонів 19.05.2020 За програмою доступних кредитів малому бізнесу видали 276 мільйонів

Дата новини:  19.05.2020 13:34:00

Україна утримала у 2019 році високі позиції у світовому рейтингу провідних експортерів сільгосппродукції – Богдан Духницький 14.05.2020 Україна утримала у 2019 році високі позиції у світовому рейтингу провідних експортерів сільгосппродукції – Богдан Духницький

Дата новини:  14.05.2020 16:20:00

Прибутки великих та середніх агропідприємств у 2019 році зменшилися удвічі – Юрій Лупенко 14.05.2020 Прибутки великих та середніх агропідприємств у 2019 році зменшилися удвічі – Юрій Лупенко

Дата новини:  14.05.2020 16:19:00

Стартують перші конкурси наукових і науково-технічних проектів Національного фонду досліджень 14.05.2020 Стартують перші конкурси наукових і науково-технічних проектів Національного фонду досліджень

Дата новини:  14.05.2020 14:05:00

Посівна 2020 на завершальній стадії 13.05.2020 Посівна 2020 на завершальній стадії

Дата новини:  13.05.2020 12:44:00

Скорочення поголів'я великої рогатої худоби цього року неминуче, - Іон Морару, засновник Школи м'ясного скотарства 08.05.2020 Скорочення поголів'я великої рогатої худоби цього року неминуче, - Іон Морару, засновник Школи м'ясного скотарства

Дата новини:  08.05.2020 12:33:00

Державна реєстрація ветеринарних лікарських засобів стане безстроковою 08.05.2020 Державна реєстрація ветеринарних лікарських засобів стане безстроковою

Дата новини:  08.05.2020 12:29:00

У регіонах відбудуться онлайн-семінари для пасічників 06.05.2020 У регіонах відбудуться онлайн-семінари для пасічників

Дата новини:  06.05.2020 13:41:00

В Україні названо агрокультури, сівбу яких повністю завершено 05.05.2020 В Україні названо агрокультури, сівбу яких повністю завершено

Дата новини:  05.05.2020 20:16:00

Науковці Інституту зрошуваного землеробства НААН взяли участь у Херсонському міжнародному економічному форумі «Таврійські горизонти» 04.05.2020 Науковці Інституту зрошуваного землеробства НААН взяли участь у Херсонському міжнародному економічному форумі «Таврійські горизонти»

Дата новини:  04.05.2020 16:58:00

Держава платитиме відсотки по діючим кредитам бізнесу у разі збереження ним робочих місць та зарплат 30.04.2020 Держава платитиме відсотки по діючим кредитам бізнесу у разі збереження ним робочих місць та зарплат

Дата новини:  30.04.2020 11:22:00

Галузь «Сільське господарство» за підсумками березня та квітня 2020 року увійшла у ТОП-10 за кількістю вакансій 29.04.2020 Галузь «Сільське господарство» за підсумками березня та квітня 2020 року увійшла у ТОП-10 за кількістю вакансій

Дата новини:  29.04.2020 20:43:00

В Україні не обмежуватимуть обсяг експорту кукурудзи 29.04.2020 В Україні не обмежуватимуть обсяг експорту кукурудзи

Дата новини:  29.04.2020 12:46:00

Президент підписав закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення 29.04.2020 Президент підписав закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

Дата новини:  29.04.2020 12:44:00

Влада планує відкрити частину продовольчих ринків 27.04.2020 Влада планує відкрити частину продовольчих ринків

Дата новини:  27.04.2020 17:02:00

Україна і СОТ зробили спільну заяву щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах пандемії COVID-19 27.04.2020 Україна і СОТ зробили спільну заяву щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах пандемії COVID-19

Дата новини:  27.04.2020 13:09:00

Аграрії вже засіяли більше половини запланованих площ ярими культурами 27.04.2020 Аграрії вже засіяли більше половини запланованих площ ярими культурами

Дата новини:  27.04.2020 12:34:00

Названо точні дати виплати аграріям заборгованості з держпідтримки 24.04.2020 Названо точні дати виплати аграріям заборгованості з держпідтримки

Дата новини:  24.04.2020 12:22:00

Уряд визначив напрямки підтримки фермерських господарств та кооперативів 23.04.2020 Уряд визначив напрямки підтримки фермерських господарств та кооперативів

Дата новини:  23.04.2020 12:32:00

Названо новий перспективний ринок для експорту української курятини 22.04.2020 Названо новий перспективний ринок для експорту української курятини

Дата новини:  22.04.2020 21:39:00

В Україні скоротять ліміти води на зрошення 22.04.2020 В Україні скоротять ліміти води на зрошення

Дата новини:  22.04.2020 13:56:00

Малий бізнес зможе сплачувати 0% за існуючими кредитами 21.04.2020 Малий бізнес зможе сплачувати 0% за існуючими кредитами

Дата новини:  21.04.2020 20:42:00

Опублікований Порядок використання коштів бюджету 2020 для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства 17.04.2020 Опублікований Порядок використання коштів бюджету 2020 для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Дата новини:  17.04.2020 10:33:00

Виробники ініціюють інтервенційні закупівлі молока 16.04.2020 Виробники ініціюють інтервенційні закупівлі молока

Дата новини:  16.04.2020 12:57:00

Відновлення іподромного тоталізатора – імпульс розвитку національного кіннозаводства і кінного спорту 16.04.2020 Відновлення іподромного тоталізатора – імпульс розвитку національного кіннозаводства і кінного спорту

Дата новини:  16.04.2020 12:52:00

Уряд ввів держрегулювання цін на продукти першої необхідності 15.04.2020 Уряд ввів держрегулювання цін на продукти першої необхідності

Дата новини:  15.04.2020 13:16:00

ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ ЯК ПРИКЛАД ВІДСУТНОСТІ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА БІОВИКЛИКИ 14.04.2020 ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ ЯК ПРИКЛАД ВІДСУТНОСТІ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА БІОВИКЛИКИ

Дата новини:  14.04.2020 15:27:00

За прогнозами Мінекономіки, обсяги реалізації вітчизняної техніки у 2020 році збільшаться щонайменше на 15 % 14.04.2020 За прогнозами Мінекономіки, обсяги реалізації вітчизняної техніки у 2020 році збільшаться щонайменше на 15 %

Дата новини:  14.04.2020 12:58:00

Завдяки держпітримці АПК ми залучимо 14,7 млрд інвестицій в економіку України, - Ігор Петрашко 13.04.2020 Завдяки держпітримці АПК ми залучимо 14,7 млрд інвестицій в економіку України, - Ігор Петрашко

Дата новини:  13.04.2020 19:34:00

Держгеокадастр вносить зміни до принципу погодження проєктів землеустрою 10.04.2020 Держгеокадастр вносить зміни до принципу погодження проєктів землеустрою

Дата новини:  10.04.2020 14:07:00

До уваги директорів Державних підприємств — Дослідних господарств мережі Національної академії аграрних наук України, агроформувань різного типу господарювання, власників тварин 03.04.2020 До уваги директорів Державних підприємств — Дослідних господарств мережі Національної академії аграрних наук України, агроформувань різного типу господарювання, власників тварин

Дата новини:  03.04.2020 16:07:00

УВАГА! КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ COVID-19 13.03.2020 УВАГА! КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ COVID-19

Дата новини:  13.03.2020 10:14:00

На Кіровоградщині планують запуск першої в області біогазової станції 07.10.2019 На Кіровоградщині планують запуск першої в області біогазової станції

Дата новини:  07.10.2019 10:05:00

Вітчизняні виноградарі масово викорчовують плантації 07.10.2019 Вітчизняні виноградарі масово викорчовують плантації

Дата новини:  07.10.2019 10:03:00

Імпорт картоплі в Україну майже в 5 разів перевищив експорт 23.09.2019 Імпорт картоплі в Україну майже в 5 разів перевищив експорт

Дата новини:  23.09.2019 11:09:00

На Прикарпатті вирощують морозостійкі сорти винограду 23.09.2019 На Прикарпатті вирощують морозостійкі сорти винограду

Дата новини:  23.09.2019 11:07:00

В Україні запрацювали нові норми виробництва молочних продуктів 23.09.2019 В Україні запрацювали нові норми виробництва молочних продуктів

Дата новини:  23.09.2019 11:05:00

Аграрії України розпочали збір цукрових буряків 17.09.2019 Аграрії України розпочали збір цукрових буряків

Дата новини:  17.09.2019 11:41:00

Саудівська Аравія пом'якшила вимоги до якості причорноморської пшениці 16.09.2019 Саудівська Аравія пом'якшила вимоги до якості причорноморської пшениці

Дата новини:  16.09.2019 11:02:00

Світове виробництво кукурудзи скоротиться 16.09.2019 Світове виробництво кукурудзи скоротиться

Дата новини:  16.09.2019 11:02:00

У 2019 урожай ріпаку в ЄС може стати мінімальним за останні 10 років 16.09.2019 У 2019 урожай ріпаку в ЄС може стати мінімальним за останні 10 років

Дата новини:  16.09.2019 11:00:00

На Херсонщині вирощують альтернативу лаванді 13.09.2019 На Херсонщині вирощують альтернативу лаванді

Дата новини:  13.09.2019 10:57:00

Рекордний прогноз споживання зернових у світі знову підвищено 12.09.2019 Рекордний прогноз споживання зернових у світі знову підвищено

Дата новини:  12.09.2019 09:56:00

Яблука краще з`їдати з кісточками, - австралійські вчені  11.09.2019 Яблука краще з`їдати з кісточками, - австралійські вчені

Дата новини:  11.09.2019 11:53:00

Фермер з Кіровоградщини вирощує незвичайні горіхи з червоним ядром 10.09.2019 Фермер з Кіровоградщини вирощує незвичайні горіхи з червоним ядром

Дата новини:  10.09.2019 10:49:00

Скільки можна заробити на равликах 09.09.2019 Скільки можна заробити на равликах

Дата новини:  09.09.2019 14:44:00

Пасічник вивів породу бджіл, які не кусаються 09.09.2019 Пасічник вивів породу бджіл, які не кусаються

Дата новини:  09.09.2019 14:43:00

Українські порти зберігають високі темпи відвантаження зерна 27.08.2019 Українські порти зберігають високі темпи відвантаження зерна

Дата новини:  27.08.2019 14:40:00

В Україні почала знижуватись ціна картоплі 27.08.2019 В Україні почала знижуватись ціна картоплі

Дата новини:  27.08.2019 14:39:00

Виробництво борошна в Україні в січні-липні скоротилося на більш ніж 4%, - Держстат 27.08.2019 Виробництво борошна в Україні в січні-липні скоротилося на більш ніж 4%, - Держстат

Дата новини:  27.08.2019 13:55:00

Бджолярі України втратили 120 млн грн через загибель бджіл  07.08.2019 Бджолярі України втратили 120 млн грн через загибель бджіл

Дата новини:  07.08.2019 11:31:00

Для старту м’ятного підприємства вистачить всього 1 га 07.08.2019 Для старту м’ятного підприємства вистачить всього 1 га

Дата новини:  07.08.2019 11:28:00

Вступили в силу нові вимоги до інформування споживачів про харчові продукти 07.08.2019 Вступили в силу нові вимоги до інформування споживачів про харчові продукти

Дата новини:  07.08.2019 11:25:00

В Україні молоко і молочні продукти робитимуть по-новому 29.07.2019 В Україні молоко і молочні продукти робитимуть по-новому

Дата новини:  29.07.2019 12:52:00

Фахівці підрахували в скільки обійдеться закладка плантації лаванди 26.07.2019 Фахівці підрахували в скільки обійдеться закладка плантації лаванди

Дата новини:  26.07.2019 07:38:00

В українських водоймах розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки 23.07.2019 В українських водоймах розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки

Дата новини:  23.07.2019 12:49:00

Глава держави підписав указ, спрямований на протидію рейдерству 23.07.2019 Глава держави підписав указ, спрямований на протидію рейдерству

Дата новини:  23.07.2019 12:44:00

"Укрзалізниця" хоче налагодити логістику та продаж зернових вантажів 22.07.2019 "Укрзалізниця" хоче налагодити логістику та продаж зернових вантажів

Дата новини:  22.07.2019 10:34:00

Згідно з даними Мінагрополітики у липні 1 307 фермерським господарствам (ФГ) буде виплачено 62,9 млн грн 22.07.2019 Згідно з даними Мінагрополітики у липні 1 307 фермерським господарствам (ФГ) буде виплачено 62,9 млн грн

Дата новини:  22.07.2019 10:32:00

Україна забезпечила яблуками 18 країн світу 22.07.2019 Україна забезпечила яблуками 18 країн світу

Дата новини:  22.07.2019 10:30:00

Офіційно: У 2018/2019 МР Україна експортувала рекордний обсяг зернових, – 50.4 млн тон 16.07.2019 Офіційно: У 2018/2019 МР Україна експортувала рекордний обсяг зернових, – 50.4 млн тон

Дата новини:  16.07.2019 09:40:00

У Нідерландах вирощують китайський гіркий гарбуз 11.07.2019 У Нідерландах вирощують китайський гіркий гарбуз


Дата новини:  11.07.2019 14:04:00

Жнива-2019: В Україні зібрано майже 9 млн тонн озимої пшениці 11.07.2019 Жнива-2019: В Україні зібрано майже 9 млн тонн озимої пшениці

Дата новини:  11.07.2019 14:01:00

В Україні розробили платформу для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики 24.06.2019 В Україні розробили платформу для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики

Дата новини:  24.06.2019 12:37:00

Українські студенти об’єдналися у кооператив і виробляють сири 21.06.2019 Українські студенти об’єдналися у кооператив і виробляють сири

Дата новини:  21.06.2019 11:17:00

Українська суниця (полуниця) залишається єдиною ягодою, ціни на яку за рік знизились 19.06.2019 Українська суниця (полуниця) залишається єдиною ягодою, ціни на яку за рік знизились

Дата новини:  19.06.2019 12:11:00

OGARDEN ПРОПОНУЄ СТВОРЮВАТИ МІКРОФЕРМИ В СВОЇЙ КВАРТИРІ 18.06.2019 OGARDEN ПРОПОНУЄ СТВОРЮВАТИ МІКРОФЕРМИ В СВОЇЙ КВАРТИРІ

Дата новини:  18.06.2019 09:43:00

На станції Академік Вернадський запустили 3D-тур 11.06.2019 На станції Академік Вернадський запустили 3D-тур

Дата новини:  11.06.2019 10:39:00

Уряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель. 11.06.2019 Уряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель.

Дата новини:  11.06.2019 10:36:00

В Австралії виявлені мікроскопічні гриби, що виділяють золото 06.06.2019 В Австралії виявлені мікроскопічні гриби, що виділяють золото

Дата новини:  06.06.2019 11:52:00

Вчені виявили ген, властивий смачним помідорам 06.06.2019 Вчені виявили ген, властивий смачним помідорам

Дата новини:  06.06.2019 11:47:00

На Житомирщині завершили будівництво першої черги промислової сонячної електростанції «Іршанська СЕС» 03.06.2019 На Житомирщині завершили будівництво першої черги промислової сонячної електростанції «Іршанська СЕС»

Дата новини:  03.06.2019 11:13:00

Виробництво нуту в Україні зросло у 8 разів 03.06.2019 Виробництво нуту в Україні зросло у 8 разів

Дата новини:  03.06.2019 11:11:00

Аграріям стане доступна унікальна технологія прогнозування врожаю через супутник 28.05.2019 Аграріям стане доступна унікальна технологія прогнозування врожаю через супутник

Дата новини:  28.05.2019 12:22:00

Посівами озимих та ярих зернових поширюються хвороби та шкідники 28.05.2019 Посівами озимих та ярих зернових поширюються хвороби та шкідники

Дата новини:  28.05.2019 12:19:00

В України може з’явиться підприємство з вирощування креветок 14.05.2019 В України може з’явиться підприємство з вирощування креветок

Дата новини:  14.05.2019 11:03:00

Українські вина можуть конкурувати з європейськими – Мінагро 14.05.2019 Українські вина можуть конкурувати з європейськими – Мінагро

Дата новини:  14.05.2019 10:54:00

Україна б’є рекорди з експорту яблук 14.05.2019 Україна б’є рекорди з експорту яблук

Дата новини:  14.05.2019 10:42:00

На Закарпатті з'явився перший біодинамічний виноградник 22.04.2019 На Закарпатті з'явився перший біодинамічний виноградник

Дата новини:  22.04.2019 12:41:00

За підсумками 2018 року роздрібний товарооборот рибної продукції підприємств роздрібної торгівлі сягнув 12 684 млн грн, що на 32% більше, ніж у попередній період 22.04.2019 За підсумками 2018 року роздрібний товарооборот рибної продукції підприємств роздрібної торгівлі сягнув 12 684 млн грн, що на 32% більше, ніж у попередній період

Дата новини:  22.04.2019 12:35:00

Україна посіла 16 місце серед ТОП-20 основних напрямків експорту агропродовольчої продукції з ЄС, та третє місце серед постачальників в ЄС 22.04.2019 Україна посіла 16 місце серед ТОП-20 основних напрямків експорту агропродовольчої продукції з ЄС, та третє місце серед постачальників в ЄС

Дата новини:  22.04.2019 11:32:00

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3,4%. 17.04.2019 Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3,4%.

Дата новини:  17.04.2019 11:37:00

На Вінничині збудують завод з переробки кукурудзи за $14 млн 17.04.2019 На Вінничині збудують завод з переробки кукурудзи за $14 млн

Дата новини:  17.04.2019 11:36:00

На Закарпатті відкрили клумбу тюльпанів 17.04.2019 На Закарпатті відкрили клумбу тюльпанів

Дата новини:  17.04.2019 11:31:00

В Україні збільшується кількість обслуговуючих кооперативів 08.04.2019 В Україні збільшується кількість обслуговуючих кооперативів

Дата новини:  08.04.2019 11:14:00

На Львівщині планують побудувати вітрову станцію потужністю 17МВт 08.04.2019 На Львівщині планують побудувати вітрову станцію потужністю 17МВт

Дата новини:  08.04.2019 11:13:00

Імпорт яблук в Україну впав майже на 100% через рекордні врожаї — аналітики 08.04.2019 Імпорт яблук в Україну впав майже на 100% через рекордні врожаї — аналітики

Дата новини:  08.04.2019 11:05:00

Довгострокові економічні пріоритети розвитку галузі тваринництва в Україні 13.03.2019 Довгострокові економічні пріоритети розвитку галузі тваринництва в Україні

Дата новини:  13.03.2019 09:31:00

Сезон ранньої капусти розпочнеться раніше, ніж минулого року 04.03.2019 Сезон ранньої капусти розпочнеться раніше, ніж минулого року

Дата новини:  04.03.2019 11:40:00

На Чернігівщині родинна ферма виробляє 15 видів вершкового масла 04.03.2019 На Чернігівщині родинна ферма виробляє 15 видів вершкового масла

Дата новини:  04.03.2019 11:38:00

Що приваблює інвесторів зеленої енергетики в Україну 04.03.2019 Що приваблює інвесторів зеленої енергетики в Україну

Дата новини:  04.03.2019 11:37:00

В Україні розширено програми державної підтримки галузі тваринництва 27.02.2019 В Україні розширено програми державної підтримки галузі тваринництва

Дата новини:  27.02.2019 10:11:00

В Україні дешевшають овочі «борщового набору» 25.02.2019 В Україні дешевшають овочі «борщового набору»

Дата новини:  25.02.2019 12:13:00

Агровиробники України збільшили виробництво овочів 22.02.2019 Агровиробники України збільшили виробництво овочів

Дата новини:  22.02.2019 11:42:00

Українські виробники розширюють географію експорту пшеничних висівок 20.02.2019 Українські виробники розширюють географію експорту пшеничних висівок

Дата новини:  20.02.2019 11:10:00

Кукурудза українського виробництва користується попитом в країнах ЄС 20.02.2019 Кукурудза українського виробництва користується попитом в країнах ЄС

Дата новини:  20.02.2019 11:07:00

Українську соняшникову олію найбільше споживають у Індії 20.02.2019 Українську соняшникову олію найбільше споживають у Індії

Дата новини:  20.02.2019 11:05:00

Компанія, яка працює в IT та будівництві, відкрила неподалік Рівного ферму равликів 19.02.2019 Компанія, яка працює в IT та будівництві, відкрила неподалік Рівного ферму равликів

Дата новини:  19.02.2019 14:09:00

За український органічний цукор борються на аукціоні 19.02.2019 За український органічний цукор борються на аукціоні

Дата новини:  19.02.2019 14:07:00

Експорт соєвої олії з України в 2018 році встановив новий рекорд 19.02.2019 Експорт соєвої олії з України в 2018 році встановив новий рекорд

Дата новини:  19.02.2019 14:05:00

Україна може увійти в п’ятірку світових виробників молока до 2030 року 18.02.2019 Україна може увійти в п’ятірку світових виробників молока до 2030 року

Дата новини:  18.02.2019 11:21:00

Українські агровиробники збільшують експорт курятини в країни ЄС 18.02.2019 Українські агровиробники збільшують експорт курятини в країни ЄС

Дата новини:  18.02.2019 10:47:00

В Україні вироблятимуть пігментований карамелізований часник 15.02.2019 В Україні вироблятимуть пігментований карамелізований часник

Дата новини:  15.02.2019 11:06:00

У 2018 році було посіяно близько 36 тисяч га нуту 15.02.2019 У 2018 році було посіяно близько 36 тисяч га нуту

Дата новини:  15.02.2019 11:00:00

В Україні хочуть запатентувати херсонський кавун 15.02.2019 В Україні хочуть запатентувати херсонський кавун

Дата новини:  15.02.2019 10:57:00

Індія лідирує в списку імпортерів агропродукції з України  13.02.2019 Індія лідирує в списку імпортерів агропродукції з України

Дата новини:  13.02.2019 17:20:00

Компанія тестує гібриди різних виробників на своїх полях 13.02.2019 Компанія тестує гібриди різних виробників на своїх полях

Дата новини:  13.02.2019 17:19:00

УКРАЇНСЬКИМ АГРАРНИМ ВЧЕНИМ США ВИДІЛИТЬ ГРАНТ НА $ 57 ТИС 12.02.2019 УКРАЇНСЬКИМ АГРАРНИМ ВЧЕНИМ США ВИДІЛИТЬ ГРАНТ НА $ 57 ТИС

Дата новини:  12.02.2019 12:38:00

В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ НАЙБІЛЬШИЙ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ 12.02.2019 В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ НАЙБІЛЬШИЙ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

Дата новини:  12.02.2019 12:38:00

В Україні зійшло 98% посіяних озимих 11.02.2019 В Україні зійшло 98% посіяних озимих

Дата новини:  11.02.2019 14:45:00

«UKRAVIT» виводить на ринок новий фунгіцидний протруйник для зернобобових 11.02.2019 «UKRAVIT» виводить на ринок новий фунгіцидний протруйник для зернобобових

Дата новини:  11.02.2019 14:43:00

Українці збільшили споживання цитрусових майже втричі 11.02.2019 Українці збільшили споживання цитрусових майже втричі

Дата новини:  11.02.2019 14:40:00

Рейтинг країн ЄС за площами органічних сільгоспугідь 07.02.2019 Рейтинг країн ЄС за площами органічних сільгоспугідь

Дата новини:  07.02.2019 10:28:00

Компанія Kness Group відкрила найбільший в Україні завод з виробництва сонячних панелей 07.02.2019 Компанія Kness Group відкрила найбільший в Україні завод з виробництва сонячних панелей

Дата новини:  07.02.2019 09:03:00

Площі під лохиною в Україні сягають 2 тис. га 07.02.2019 Площі під лохиною в Україні сягають 2 тис. га

Дата новини:  07.02.2019 08:56:00

Українські аграрії збільшили виробництво сої 06.02.2019 Українські аграрії збільшили виробництво сої

Дата новини:  06.02.2019 13:47:00

В 2019 році ООН реалізує в Україні сільськогосподарські мікропроекти 04.02.2019 В 2019 році ООН реалізує в Україні сільськогосподарські мікропроекти

Дата новини:  04.02.2019 09:22:00

В Україні динамічно зростає заробітна плата в харчовій промисловості та сільському господарстві 04.02.2019 В Україні динамічно зростає заробітна плата в харчовій промисловості та сільському господарстві

Дата новини:  04.02.2019 09:21:00

Українські аграрії розширили площі вирощування часнику 30.01.2019 Українські аграрії розширили площі вирощування часнику

Дата новини:  30.01.2019 08:40:00

Низькі температури не становили загрози озимим зерновим 29.01.2019 Низькі температури не становили загрози озимим зерновим

Дата новини:  29.01.2019 16:26:00

Експорт зернових культур з України суттєво зростає 29.01.2019 Експорт зернових культур з України суттєво зростає

Дата новини:  29.01.2019 08:38:00

Україна експортувала понад 580 тис тонн цукру 29.01.2019 Україна експортувала понад 580 тис тонн цукру

Дата новини:  29.01.2019 08:35:00

Українські виробники збільшили експорт капусти в шість разів 28.01.2019 Українські виробники збільшили експорт капусти в шість разів

Дата новини:  28.01.2019 09:22:00

Харківський тракторний завод презентував нову модель трактора 25.01.2019 Харківський тракторний завод презентував нову модель трактора

Дата новини:  25.01.2019 11:58:00

Гречані цукерки: унікальне ноу-хау майстрині із Сум 25.01.2019 Гречані цукерки: унікальне ноу-хау майстрині із Сум

Дата новини:  25.01.2019 11:56:00

В Україні планують побудувати одну з найбільших вітроелектростанцій Європи 25.01.2019 В Україні планують побудувати одну з найбільших вітроелектростанцій Європи

Дата новини:  25.01.2019 11:52:00

Україна та Ізраїль розширюють економічні відносини в новому форматі 23.01.2019 Україна та Ізраїль розширюють економічні відносини в новому форматі

Дата новини:  23.01.2019 11:37:00

 Українські аграрії нарощують поставки бобових культур на зовнішні ринки 23.01.2019 Українські аграрії нарощують поставки бобових культур на зовнішні ринки

Дата новини:  23.01.2019 11:33:00

До зоопарку «Асканія-Нова» завезли самця такіна-мішмі Budorсas taxicolor, який народився в Миколаївському зоопарку у 2016 році 22.01.2019 До зоопарку «Асканія-Нова» завезли самця такіна-мішмі Budorсas taxicolor, який народився в Миколаївському зоопарку у 2016 році

Дата новини:  22.01.2019 12:13:00

Продукція українського АПК представлена на міжнародній виставці у Німеччині 22.01.2019 Продукція українського АПК представлена на міжнародній виставці у Німеччині

Дата новини:  22.01.2019 10:19:00

В 2018 році виробництво сільгосппродукції в Україні зросло майже на 8% 21.01.2019 В 2018 році виробництво сільгосппродукції в Україні зросло майже на 8%

Дата новини:  21.01.2019 08:10:00

У минулому році Артемсіль збільшила виробництво на 22,4% 16.01.2019 У минулому році Артемсіль збільшила виробництво на 22,4%

Дата новини:  16.01.2019 12:30:00

Яловичина українського виробництва користується попитом на світовому ринку 16.01.2019 Яловичина українського виробництва користується попитом на світовому ринку

Дата новини:  16.01.2019 12:29:00

Українські фермери збільшують виробництво молока вищого та екстра ґатунку 16.01.2019 Українські фермери збільшують виробництво молока вищого та екстра ґатунку

Дата новини:  16.01.2019 12:23:00

Cвітовий банк розпочав в Україні проект моніторингу сільгоспземель 15.01.2019 Cвітовий банк розпочав в Україні проект моніторингу сільгоспземель

Дата новини:  14.01.2019 12:59:00

Країни ЄС стали основними споживачами українського меду в 2018 році 15.01.2019 Країни ЄС стали основними споживачами українського меду в 2018 році


Дата новини:  14.01.2019 13:02:00

В 2018 році українські виробники суттєво розширили експорт яєць 15.01.2019 В 2018 році українські виробники суттєво розширили експорт яєць

Дата новини:  14.01.2019 13:01:00

Україна на третьому місці за виробництвом волоського горіха 14.01.2019 Україна на третьому місці за виробництвом волоського горіха

Дата новини:  14.01.2019 09:36:00

Бізнес на черв’яках: як заробити на переробці перегною 14.01.2019 Бізнес на черв’яках: як заробити на переробці перегною

Дата новини:  14.01.2019 09:34:00

Під Дніпром будують найбільший холодильний комплекс України 14.01.2019 Під Дніпром будують найбільший холодильний комплекс України

Дата новини:  13.01.2019 20:10:00

Херсонський машинобудівний завод налагодив збирання колісних тракторів з комплектуючих китайської компанії First Tractor. 08.01.2019 Херсонський машинобудівний завод налагодив збирання колісних тракторів з комплектуючих китайської компанії First Tractor.

Дата новини:  08.01.2019 10:37:00

Протягом останнього тижня ціни на мандарини в Україні знизилися, практично досягнувши показника 2017 року. 20.12.2018 Протягом останнього тижня ціни на мандарини в Україні знизилися, практично досягнувши показника 2017 року.

Дата новини:  20.12.2018 10:45:00

В Україні виробили понад 1,6 млн тонн цукру 18.12.2018 В Україні виробили понад 1,6 млн тонн цукру

Дата новини:  18.12.2018 12:12:00

Українські виробники розширять торгівлю насінням цукрових буряків 17.12.2018 Українські виробники розширять торгівлю насінням цукрових буряків

Дата новини:  17.12.2018 10:11:00

В 2018 році українські виробники збільшать вирощування усіх олійних культур 13.12.2018 В 2018 році українські виробники збільшать вирощування усіх олійних культур

Дата новини:  13.12.2018 12:20:00

В Україні розвивається промислове вирощування грибів 10.12.2018 В Україні розвивається промислове вирощування грибів

Дата новини:  10.12.2018 08:42:00

Країни ЄС є найбільшими іноземними інвесторами українського АПК 06.12.2018 Країни ЄС є найбільшими іноземними інвесторами українського АПК

Дата новини:  06.12.2018 10:34:00

Українські органічні продукти завойовують іноземні ринки 03.12.2018 Українські органічні продукти завойовують іноземні ринки

Дата новини:  03.12.2018 12:44:00

Експорт горіхів з України збільшився на 77 % 03.12.2018 Експорт горіхів з України збільшився на 77 %

Дата новини:  03.12.2018 12:43:00

Українські виробники збільшують поставки часнику на зовнішній ринок 03.12.2018 Українські виробники збільшують поставки часнику на зовнішній ринок

Дата новини:  03.12.2018 12:42:00

Збільшується кількість споживачів українських фруктів в країнах Близького Сходу 26.11.2018 Збільшується кількість споживачів українських фруктів в країнах Близького Сходу

Дата новини:  26.11.2018 13:57:00

Виробництво в аграрному секторі України зростає 21.11.2018 Виробництво в аграрному секторі України зростає

Дата новини:  21.11.2018 21:36:00

Україна розширить напрями співпраці із Світовим банком в розвитку аграрного сектору 16.11.2018 Україна розширить напрями співпраці із Світовим банком в розвитку аграрного сектору

Дата новини:  16.11.2018 11:02:00

Українські виробники динамічно збільшують експорт цибулі на ринок ЄС 16.11.2018 Українські виробники динамічно збільшують експорт цибулі на ринок ЄС

Дата новини:  16.11.2018 10:59:00

В Україні діє нова інституція підтримки розвитку малого бізнесу 05.11.2018 В Україні діє нова інституція підтримки розвитку малого бізнесу

Дата новини:  05.11.2018 13:01:00

Невдовзі створять українсько-французький метеокластер для сільського господарства 01.11.2018 Невдовзі створять українсько-французький метеокластер для сільського господарства

Дата новини:  01.11.2018 12:05:00

ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ 30.10.2018 ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ

Дата новини:  30.10.2018 11:29:00

Українсько-білоруська співпраця в АПК буде розширюватися і надалі 29.10.2018 Українсько-білоруська співпраця в АПК буде розширюватися і надалі

Дата новини:  29.10.2018 12:14:00

В Україні зберігаються позитивні тенденції розвитку АПК 25.10.2018 В Україні зберігаються позитивні тенденції розвитку АПК

Дата новини:  25.10.2018 10:39:00

 Виробники свинини в Україні відновлюють виробничий потенціал 24.10.2018 Виробники свинини в Україні відновлюють виробничий потенціал

Дата новини:  24.10.2018 17:05:00

Українські сушені овочі користуються попитом на зовнішніх ринках 22.10.2018 Українські сушені овочі користуються попитом на зовнішніх ринках

Дата новини:  22.10.2018 10:54:00

Електронні земельні торги – єфективний інструмент орендних відносин 22.10.2018 Електронні земельні торги – єфективний інструмент орендних відносин

Дата новини:  22.10.2018 10:53:00

Виробництво молока в Україні демонструє позитивну тенденцію 18.10.2018 Виробництво молока в Україні демонструє позитивну тенденцію

Дата новини:  18.10.2018 17:12:00

Український агробізнес використовує інструменти нових програм підтримки розвитку виробництва 16.10.2018 Український агробізнес використовує інструменти нових програм підтримки розвитку виробництва

Дата новини:  16.10.2018 11:15:00

ВИНОГРАДНІ ТЕПЛИЦІ. ДОСВІД З ХЕРСОНЩИНИ 09.10.2018 ВИНОГРАДНІ ТЕПЛИЦІ. ДОСВІД З ХЕРСОНЩИНИ

Дата новини:  09.10.2018 12:27:00

Рекордний експорт української малини в ЄС 08.10.2018 Рекордний експорт української малини в ЄС

Дата новини:  08.10.2018 11:42:00

ОБЛІПИХОВИЙ БУМ. ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ 03.10.2018 ОБЛІПИХОВИЙ БУМ. ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ

Дата новини:  03.10.2018 12:04:00

Турецькі інвестиції в українську економіку динамічно зростають 03.10.2018 Турецькі інвестиції в українську економіку динамічно зростають

Дата новини:  03.10.2018 11:41:00

Понад 70 % об’єднаних територіальних громад України отримали землю сільськогосподарського призначення 03.10.2018 Понад 70 % об’єднаних територіальних громад України отримали землю сільськогосподарського призначення

Дата новини:  03.10.2018 11:40:00

Агровиробники понад 140 країн світу використовують вітчизняне ІТ-рішення 01.10.2018 Агровиробники понад 140 країн світу використовують вітчизняне ІТ-рішення

Дата новини:  01.10.2018 13:57:00

Інвестиції в аграрний бізнес за останній час зросли на 40% 01.10.2018 Інвестиції в аграрний бізнес за останній час зросли на 40%

Дата новини:  01.10.2018 13:56:00

Українські виробники збільшують обсяги виробництва нуту                 01.10.2018 Українські виробники збільшують обсяги виробництва нуту

Дата новини:  01.10.2018 13:54:00

Системна державна підтримка аграріїв стимулює розвиток виробництва 24.09.2018 Системна державна підтримка аграріїв стимулює розвиток виробництва

Дата новини:  24.09.2018 09:46:00

Українські органічні крупи користуються високим попитом на ринках ЄС 24.09.2018 Українські органічні крупи користуються високим попитом на ринках ЄС

Дата новини:  24.09.2018 09:45:00

На підтримку агровиробників на 2019 рік передбачено близько 7 мільярдів гривень 18.09.2018 На підтримку агровиробників на 2019 рік передбачено близько 7 мільярдів гривень

Дата новини:  18.09.2018 11:38:00

Рекордні врожаї винограду в Західній Україні 12.09.2018 Рекордні врожаї винограду в Західній Україні

Дата новини:  12.09.2018 09:38:00

В Україні збільшується виробництво згущеного молока 11.09.2018 В Україні збільшується виробництво згущеного молока

Дата новини:  11.09.2018 10:47:00

В 2018 році очікується історичний обсяг врожаю кукурудзи 10.09.2018 В 2018 році очікується історичний обсяг врожаю кукурудзи

Дата новини:  10.09.2018 14:39:00

Підписано Декларацію про наміри щодо створення нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону України 07.09.2018 Підписано Декларацію про наміри щодо створення нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону України

Дата новини:  07.09.2018 12:00:00

Виробництво заморожених частин тушок курей в 2018 році динамічно зростає 05.09.2018 Виробництво заморожених частин тушок курей в 2018 році динамічно зростає

Дата новини:  05.09.2018 11:50:00

Україна може посісти лідируючі позиції у світі по валовому збору волоського горіха 05.09.2018 Україна може посісти лідируючі позиції у світі по валовому збору волоського горіха

Дата новини:  05.09.2018 11:49:00

В Україні підвищується середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві 04.09.2018 В Україні підвищується середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві

Дата новини:  04.09.2018 12:13:00

Українські виробники збільшують прибуток від експорту в ЄС 04.09.2018 Українські виробники збільшують прибуток від експорту в ЄС

Дата новини:  04.09.2018 12:11:00

Українська слива користується попитом на європейських ринках 03.09.2018 Українська слива користується попитом на європейських ринках

Дата новини:  03.09.2018 14:18:00

В Україні збільшується виробництво ріпакової олії 31.08.2018 В Україні збільшується виробництво ріпакової олії

Дата новини:  31.08.2018 10:53:00

Українські підприємства збільшили обсяги капітальних інвестицій в 2018 році 29.08.2018 Українські підприємства збільшили обсяги капітальних інвестицій в 2018 році

Дата новини:  29.08.2018 10:05:00

Українські виробники займають першість за обсягами виробництва меду в Європі 29.08.2018 Українські виробники займають першість за обсягами виробництва меду в Європі

Дата новини:  29.08.2018 10:03:00

В Україні динамічно збільшується кількість виробників органічної продукції 27.08.2018 В Україні динамічно збільшується кількість виробників органічної продукції

Дата новини:  27.08.2018 12:11:00

В Україні збільшується переробка сої 22.08.2018 В Україні збільшується переробка сої

Дата новини:  22.08.2018 10:38:00

В Україні дешевшає продукція плодоовочівництва 22.08.2018 В Україні дешевшає продукція плодоовочівництва

Дата новини:  22.08.2018 10:34:00

Президент підписав Закон щодо створення ефективного механізму використання земель сільгосппризначення в Україні 20.08.2018 Президент підписав Закон щодо створення ефективного механізму використання земель сільгосппризначення в Україні

Дата новини:  20.08.2018 11:11:00

В Україні динамічно розвивається елеваторне господарство 20.08.2018 В Україні динамічно розвивається елеваторне господарство

Дата новини:  20.08.2018 11:07:00

Встановлено вимоги до органів сертифікації органічної продукції 14.08.2018 Встановлено вимоги до органів сертифікації органічної продукції

Дата новини:  14.08.2018 17:01:00

Врожай яблук в Україні перевищить 1,1 млн.тонн 14.08.2018 Врожай яблук в Україні перевищить 1,1 млн.тонн

Дата новини:  14.08.2018 17:00:00

В Україні все більше регіонів, де без зрошення агробізнес неможливий 31.07.2018 В Україні все більше регіонів, де без зрошення агробізнес неможливий

Дата новини:  31.07.2018 10:35:00

17 липня починає діяти новий порядок грошової оцінки землі, – ДФСУ 16.07.2018 17 липня починає діяти новий порядок грошової оцінки землі, – ДФСУ

Дата новини:  16.07.2018 10:50:00

ТОП-10 нішевих культур для експорту 09.07.2018 ТОП-10 нішевих культур для експорту

Дата новини:  09.07.2018 14:16:00

Українське сіно експортуватиметься до Саудівської Аравії 09.07.2018 Українське сіно експортуватиметься до Саудівської Аравії

Дата новини:  09.07.2018 14:14:00

На Кіровоградщині відкриють клас Українського аграрного ліцею 04.07.2018 На Кіровоградщині відкриють клас Українського аграрного ліцею

Дата новини:  04.07.2018 14:26:00

Українська компанія створила вогненний культиватор 03.07.2018 Українська компанія створила вогненний культиватор

Дата новини:  03.07.2018 12:27:00

Темпи експорту кукурудзи з України в поточному сезоні - найнижчі за останні кілька років 03.07.2018 Темпи експорту кукурудзи з України в поточному сезоні - найнижчі за останні кілька років

Дата новини:  03.07.2018 10:57:00

На Вінниччині налагодили випуск мила з віслючого молока 11.06.2018 На Вінниччині налагодили випуск мила з віслючого молока

Дата новини:  11.06.2018 11:01:00

На Херсонщині знайшли альтернативу картоплі 11.06.2018 На Херсонщині знайшли альтернативу картоплі

Дата новини:  11.06.2018 10:53:00

На Півдні аграрії призупиняють посівну через аномальну посуху 29.05.2018 На Півдні аграрії призупиняють посівну через аномальну посуху

Дата новини:  29.05.2018 12:03:00

В'єтнам нарощує закупівлі ріпакового шроту в Україні 29.05.2018 В'єтнам нарощує закупівлі ріпакового шроту в Україні

Дата новини:  29.05.2018 12:01:00

Новий проект ФАО повинен допомогти Україні досягти балансу між процесами деградації землі та її природним і штучним відновленням 15.05.2018 Новий проект ФАО повинен допомогти Україні досягти балансу між процесами деградації землі та її природним і штучним відновленням

Дата новини:  15.05.2018 14:54:00

Верховній Раді для голосування запропонували три земельних законопроекти 15.05.2018 Верховній Раді для голосування запропонували три земельних законопроекти

Дата новини:  15.05.2018 12:24:00

Український фермер продає ікру равлика по ціні 50 тис. грн за кг 14.05.2018 Український фермер продає ікру равлика по ціні 50 тис. грн за кг

Дата новини:  14.05.2018 13:15:00

Рада підвищить інвестиційну привабливість «зеленої» енергетики України – законопроект 11.04.2018 Рада підвищить інвестиційну привабливість «зеленої» енергетики України – законопроект

Дата новини:  11.04.2018 11:01:00

Які лікарські трави вигідно вирощувати в Україні 10.04.2018 Які лікарські трави вигідно вирощувати в Україні

Дата новини:  10.04.2018 12:50:00

Компанія Understory оголосила про стратегічне співробітництво з Monsanto 02.04.2018 Компанія Understory оголосила про стратегічне співробітництво з Monsanto

Дата новини:  02.04.2018 12:44:00

ВИЗНАЧЕНО 6 ПРІОРИТЕТІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ В ЄВРОПУ (КОЛЕГІЯ МОН ЗАТВЕРДИЛА ПРОЕКТ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ) 30.03.2018 ВИЗНАЧЕНО 6 ПРІОРИТЕТІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ В ЄВРОПУ (КОЛЕГІЯ МОН ЗАТВЕРДИЛА ПРОЕКТ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ)

Дата новини:  30.03.2018 11:04:00

На Волині відкриють канадсько-американську ферму 26.03.2018 На Волині відкриють канадсько-американську ферму

Дата новини:  26.03.2018 13:42:00

Майже 70 тонн меду експортувала Україна у 2017 році і потрапила у трійку експортерів світу 26.03.2018 Майже 70 тонн меду експортувала Україна у 2017 році і потрапила у трійку експортерів світу

Дата новини:  26.03.2018 13:38:00

Поголів’я кролів у 2017 році зросло на 13% 21.03.2018 Поголів’я кролів у 2017 році зросло на 13%

Дата новини:  21.03.2018 12:55:00

Уряд планує до червня ухвалити зміни в економіці в рамках Угоди з ЄС 19.03.2018 Уряд планує до червня ухвалити зміни в економіці в рамках Угоди з ЄС

Дата новини:  19.03.2018 14:59:00

У січні 2018 року середня зарплата у сільському господарстві склала 4694 гривень 13.03.2018 У січні 2018 року середня зарплата у сільському господарстві склала 4694 гривень

Дата новини:  13.03.2018 14:31:00

Україна знаходиться у переліку топ-20 країн за площею органічних сільськогосподарських угідь 12.03.2018 Україна знаходиться у переліку топ-20 країн за площею органічних сільськогосподарських угідь

Дата новини:  12.03.2018 09:45:00

Європейський ринок органічної продукції зріс на понад 10%, а площі органічних земель досягли 13,5 млн. га в 2016 році 12.03.2018 Європейський ринок органічної продукції зріс на понад 10%, а площі органічних земель досягли 13,5 млн. га в 2016 році

Дата новини:  12.03.2018 09:36:00

12 ресурсів для вдосконалення української мови 27.02.2018 12 ресурсів для вдосконалення української мови

Дата новини:  27.02.2018 08:43:00

Уряд збільшив компенсацію вартості за сільгосптехніку з 20 до 25% 26.02.2018 Уряд збільшив компенсацію вартості за сільгосптехніку з 20 до 25%

Дата новини:  26.02.2018 16:28:00

ВЧЕНІ СТВОРИЛИ БІОЛОГІЧНЕ ПАЛИВО З ЯЄЧНИХ БІЛКІВ 26.02.2018 ВЧЕНІ СТВОРИЛИ БІОЛОГІЧНЕ ПАЛИВО З ЯЄЧНИХ БІЛКІВ

Дата новини:  26.02.2018 16:23:00

 Gulfood 2018 в Дубаї 21.02.2018 Gulfood 2018 в Дубаї

Дата новини:  21.02.2018 12:16:00

Мінімальний продуктовий кошик за рік подорожчав майже на 270 грн 21.02.2018 Мінімальний продуктовий кошик за рік подорожчав майже на 270 грн

Дата новини:  21.02.2018 09:32:00

США профінансують українські проекти у галузі аграрних наук та біотехнологій 16.02.2018 США профінансують українські проекти у галузі аграрних наук та біотехнологій

Дата новини:  16.02.2018 15:37:00

Національна інвентаризація лісу 12.02.2018 Національна інвентаризація лісу

Дата новини:  12.02.2018 10:50:00

ЄС надає 17,2 млн. євро на підтримку науки та інновацій в Україні 07.02.2018 ЄС надає 17,2 млн. євро на підтримку науки та інновацій в Україні

Дата новини:  07.02.2018 09:22:00

«НІБУЛОН» інвестує 6 млн дол. в оновлення парку сучасних сільськогосподарських машин та техніки 26.01.2018 «НІБУЛОН» інвестує 6 млн дол. в оновлення парку сучасних сільськогосподарських машин та техніки

Дата новини:  26.01.2018 10:13:00

Фермер створить міні-Голландію в Україні 26.01.2018 Фермер створить міні-Голландію в Україні

Дата новини:  26.01.2018 09:57:00

23 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме 4 дні. 25.01.2018 23 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме 4 дні.

Дата новини:  24.01.2018 11:43:00

Держпідприємство «Артемсіль» запустило виробництво очищеної харчової солі. 22.01.2018 Держпідприємство «Артемсіль» запустило виробництво очищеної харчової солі.

Дата новини:  22.01.2018 10:41:00

МІНІСТЕРСТВА, НАН ТА ІНШІ ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ОТРИМАЮТЬ БІЛЬШУ СВОБОДУ У ФОРМУВАННІ ТЕМ ПОТРІБНИХ ЇМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 16.01.2018 МІНІСТЕРСТВА, НАН ТА ІНШІ ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ОТРИМАЮТЬ БІЛЬШУ СВОБОДУ У ФОРМУВАННІ ТЕМ ПОТРІБНИХ ЇМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата новини:  15.01.2018 14:35:00

Підсумки роботи НААН — 2017// Інфографіка agropolit.com 12.01.2018 Підсумки роботи НААН — 2017// Інфографіка agropolit.com

Дата новини:  12.01.2018 15:05:00

М'ясо птиці витісняє з раціону українців інші види м'яса – Інститут аграрної економіки 12.01.2018 М'ясо птиці витісняє з раціону українців інші види м'яса – Інститут аграрної економіки

Дата новини:  12.01.2018 13:56:00

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск на воду несамохідного перевантажувача проекту П-38 – «Нібулонівець – 2». 28.12.2017 На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск на воду несамохідного перевантажувача проекту П-38 – «Нібулонівець – 2».

Дата новини:  28.12.2017 15:30:00

Офіційне звернення до ЗМІ та громадськості: Національна академія аграрних наук України повідомляє про замовну інформаційну атаку! 01.12.2017 Офіційне звернення до ЗМІ та громадськості: Національна академія аграрних наук України повідомляє про замовну інформаційну атаку!

Дата новини:  01.12.2017 17:53:00

Обрання  академіка НААН Влізла Василя Васильовича, директора Інституту біології тварин НААН, Почесним Амбасадором Львова 30.11.2017 Обрання академіка НААН Влізла Василя Васильовича, директора Інституту біології тварин НААН, Почесним Амбасадором Львова

Дата новини:  23.11.2017 10:29:00

У Львові в приміщенні Будинку вчених відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня науки 20.11.2017 У Львові в приміщенні Будинку вчених відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня науки

Дата новини:  17.11.2017 14:36:00

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у держбюджеті заплановано виділити понад 3 мільярди гривень на підтримку українського тваринництва і фермерів. 06.11.2017 Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у держбюджеті заплановано виділити понад 3 мільярди гривень на підтримку українського тваринництва і фермерів.

Дата новини:  06.11.2017 17:18:00

Як зростали ціни на землю у сусідніх країнах після відкриття ринку землі 17.10.2017 Як зростали ціни на землю у сусідніх країнах після відкриття ринку землі

Дата новини:  17.10.2017 15:37:00

 Розбудова агропромисловості – фундамент майбутнього 11.10.2017 Розбудова агропромисловості – фундамент майбутнього

Дата новини:  29.09.2017 10:53:00

Програма компенсації вартості сільгосптехніки майже не працює 10.10.2017 Програма компенсації вартості сільгосптехніки майже не працює

Дата новини:  10.10.2017 11:51:00

Уряд заклав лише половину коштів на діяльність установ Національної академії наук України (НААН), що містить ризики для роботи Академії. 04.10.2017 Уряд заклав лише половину коштів на діяльність установ Національної академії наук України (НААН), що містить ризики для роботи Академії.

Дата новини:  04.10.2017 18:17:00

За програмою фінансової підтримки з використанням режиму квазіакумуляції ПДВ 30 сільгосппідприємств отримали понад 70% загального обсягу бюджетних дотацій 28.09.2017 За програмою фінансової підтримки з використанням режиму квазіакумуляції ПДВ 30 сільгосппідприємств отримали понад 70% загального обсягу бюджетних дотацій

Дата новини:  28.09.2017 15:34:00

У 2018 році на протиепізоотичні заходи Держпродспоживслужбі виділять уп’ятеро більше коштів 21.09.2017 У 2018 році на протиепізоотичні заходи Держпродспоживслужбі виділять уп’ятеро більше коштів

Дата новини:  21.09.2017 14:18:00

Україна зможе постачати більше аграрної продукції на ринок Туреччини 11.09.2017 Україна зможе постачати більше аграрної продукції на ринок Туреччини

Дата новини:  11.09.2017 14:56:00

Кабмін оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Державного агентства рибного господарства. 08.09.2017 Кабмін оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Державного агентства рибного господарства.

Дата новини:  06.09.2017 10:14:00

 У липні зарплата аграріїв збільшилася на 13% 04.09.2017 У липні зарплата аграріїв збільшилася на 13%

Дата новини:  04.09.2017 16:27:00

У Херсонській області за допомогою рису з чорним листям на зеленому полі виростили портрет Тараса Шевченка площею 1370 кв.м. 18.07.2017 У Херсонській області за допомогою рису з чорним листям на зеленому полі виростили портрет Тараса Шевченка площею 1370 кв.м.

Дата новини:  17.07.2017 13:07:00

У Кабінеті Міністрів відбулося робоче обговорення засад земельної реформи 29.05.2017 У Кабінеті Міністрів відбулося робоче обговорення засад земельної реформи

Дата новини:  29.05.2017 16:17:00

 Україна та ЄС окреслили подальші спільні дії щодо імплементації заходів у сфері СФЗ 18.05.2017 Україна та ЄС окреслили подальші спільні дії щодо імплементації заходів у сфері СФЗ

Дата новини:  17.05.2017 10:34:00

В Україні працюють над підвищенням біобезпеки 24.04.2017 В Україні працюють над підвищенням біобезпеки

Дата новини:  24.04.2017 08:44:00

Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими 07.04.2017 Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими

Дата новини:  07.04.2017 08:32:00

Виробництво органічної продукції в Україні з кожним роком збільшується: наразі 80% еко-продуктів експортується 07.03.2017 Виробництво органічної продукції в Україні з кожним роком збільшується: наразі 80% еко-продуктів експортується

Дата новини:  07.03.2017 09:16:00

У бурштинових регіонах розпочнуть рекультивацію пошкоджених земель 20.02.2017 У бурштинових регіонах розпочнуть рекультивацію пошкоджених земель

Дата новини:  15.02.2017 09:21:00

У 2017 році «Артемсіль» планує вкласти у розвиток виробництва 200 млн гривень 16.02.2017 У 2017 році «Артемсіль» планує вкласти у розвиток виробництва 200 млн гривень

Дата новини:  17.02.2017 09:25:00

Українські аграрії перейшли на загальну систему оподаткування 24.01.2017 Українські аграрії перейшли на загальну систему оподаткування

Дата новини:  20.01.2017 11:10:00

У 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності зернових і зернобобових культур. 17.01.2017 У 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності зернових і зернобобових культур.

Дата новини:  17.01.2017 08:55:00

"Екопрод" придбає сільгоспвиробника у "Мілкіленд Агро" 10.01.2017 "Екопрод" придбає сільгоспвиробника у "Мілкіленд Агро"

Дата новини:  10.01.2017 11:56:00

УГОДА СТОЛІТТЯ: BAYER КУПИВ MONSANTO 05.12.2016 УГОДА СТОЛІТТЯ: BAYER КУПИВ MONSANTO

Дата новини:  05.12.2016 16:13:00

Оголошено конкурс інноваційних проектів у плодоовочівництві 01.12.2016 Оголошено конкурс інноваційних проектів у плодоовочівництві

Дата новини:  01.12.2016 11:24:00

Євросоюз допомагає розвивати сільськогосподарські кооперативи на Черкащині 30.11.2016 Євросоюз допомагає розвивати сільськогосподарські кооперативи на Черкащині

Дата новини:  30.11.2016 09:04:00

Круглий стіл «Перспективи розвитку Національного генбанку рослин України» 22.11.2016 Круглий стіл «Перспективи розвитку Національного генбанку рослин України»

Дата новини:  22.11.2016 16:37:00

Середній розмір фінансової допомоги органічному виробництву в Європі становить 200—300 євро/1 га 22.11.2016 Середній розмір фінансової допомоги органічному виробництву в Європі становить 200—300 євро/1 га

Дата новини:  22.11.2016 14:12:00

ІнтерАгроДебати2016: Державна політика з підтримки експорту: наявні механізми та плани на 2017 рік 15.11.2016 ІнтерАгроДебати2016: Державна політика з підтримки експорту: наявні механізми та плани на 2017 рік

Дата новини:  15.11.2016 11:36:00

Як розповсюджується АЧС 15.11.2016 Як розповсюджується АЧС

Дата новини:  15.11.2016 11:33:00

IV Міжнародний форум з розвитку фермерства AGROPORT East 2016 під егідою Організації Об'єднаних Націй 31.10.2016 IV Міжнародний форум з розвитку фермерства AGROPORT East 2016 під егідою Організації Об'єднаних Націй

Дата новини:  31.10.2016 18:34:00

Депутати разом з науковцями НААН розроблятимуть дорожню карту земельної реформи 27.10.2016 Депутати разом з науковцями НААН розроблятимуть дорожню карту земельної реформи

Дата новини:  27.10.2016 09:53:00

Чому не можна розширювати закон про емфітевзис 24.10.2016 Чому не можна розширювати закон про емфітевзис

Дата новини:  24.10.2016 09:51:00

ГМО в законі — to be or not to be? 24.10.2016 ГМО в законі — to be or not to be?

Дата новини:  24.10.2016 09:49:00

XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» 24.10.2016 XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»

Дата новини:  24.10.2016 09:41:00

Меморандум між Україною та Австрією про співпрацю в галузі збалансованого управління лісами 24.10.2016 Меморандум між Україною та Австрією про співпрацю в галузі збалансованого управління лісами

Дата новини:  24.10.2016 09:40:00

Державна премія України в галузі науки і техніки 18.10.2016 Державна премія України в галузі науки і техніки

Дата новини:  18.10.2016 17:43:00

Хочу, щоб через якісну освіту та розвиток науки ми зсередини змінили нашу країну, - Прем'єр-міністр під час зустрічі із вченими 27.09.2016 Хочу, щоб через якісну освіту та розвиток науки ми зсередини змінили нашу країну, - Прем'єр-міністр під час зустрічі із вченими

Дата новини:  27.09.2016

Мінагрополітики ініціює системну боротьбу з корупцією у відомстві й запускає платформу #CrushCorruption 22.09.2016 Мінагрополітики ініціює системну боротьбу з корупцією у відомстві й запускає платформу #CrushCorruption

Дата новини:  22.09.2016

Юрій Мельник про спецрежим ПДВ, співробітництво з Великобританією після Brexit, органічне виробництво та про плани МХП на майбутнє 20.09.2016 Юрій Мельник про спецрежим ПДВ, співробітництво з Великобританією після Brexit, органічне виробництво та про плани МХП на майбутнє

Дата новини:  20.09.2016

Високоточне земберобство 16.09.2016 Високоточне земберобство

Дата новини:  16.09.2016

Розквіт біотехнологій для АПК: на стику IT та агро 15.09.2016 Розквіт біотехнологій для АПК: на стику IT та агро

Дата новини:  15.09.2016

В Україні відкривається філіал Singularity University 13.09.2016 В Україні відкривається філіал Singularity University

Дата новини:  13.09.2016

ТОП-5 найбільших інвестицій в АПК і зернову логістику у 2016 13.09.2016 ТОП-5 найбільших інвестицій в АПК і зернову логістику у 2016

Дата новини:  13.09.2016

Чому не можна запускати земельну децентралізацію, або про 5 небезпек законопроекту №4355 12.09.2016 Чому не можна запускати земельну децентралізацію, або про 5 небезпек законопроекту №4355

Дата новини:  12.09.2016

В Украине стартует проект FORBIZ 12.09.2016 В Украине стартует проект FORBIZ

Дата новини:  12.09.2016

Цивільні безпілотники: величезний потенціал для бізнесу 09.09.2016 Цивільні безпілотники: величезний потенціал для бізнесу

Дата новини:  09.09.2016

Держагентство з управління зоною відчуження передасть землі під будівництво сонячної електростанції 08.09.2016 Держагентство з управління зоною відчуження передасть землі під будівництво сонячної електростанції

Дата новини:  08.09.2016

Тріумф сімейного фермерства або як відроджувалось сільське господарство в Америці 05.09.2016 Тріумф сімейного фермерства або як відроджувалось сільське господарство в Америці

Дата новини:  05.09.2016

27 серпня на Житомирщині відбудеться Всеукраїнський фестиваль льону 14.08.2016 27 серпня на Житомирщині відбудеться Всеукраїнський фестиваль льону

Дата новини:  14.08.2016 04:25:00

Україна почне поставки яловичини до КНР 03.08.2016 Україна почне поставки яловичини до КНР

Дата новини:  10.08.2016

Експерти із Франції хочуть ділитися досвідом з аграріями України 01.08.2016 Експерти із Франції хочуть ділитися досвідом з аграріями України

Дата новини:  01.08.2016

Херсонщина очікує рекордний врожай рису 29.07.2016 Херсонщина очікує рекордний врожай рису

Дата новини:  29.07.2016

Урожайність зернових в Україні зросла 25.07.2016 Урожайність зернових в Україні зросла

Дата новини:  25.07.2016

В Україні з’явиться Програма розвитку форелівництва 19.07.2016 В Україні з’явиться Програма розвитку форелівництва

Дата новини:  19.07.2016

Для високих врожаїв льон краще вирощувати в сівозміні 08.07.2016 Для високих врожаїв льон краще вирощувати в сівозміні

Дата новини:  08.07.2016

МінАПК: цьогоріч аграрії планують зібрати 60 млн тонн зерна 04.07.2016 МінАПК: цьогоріч аграрії планують зібрати 60 млн тонн зерна

Дата новини:  04.07.2016

Аграрна наука потребує з бюджету до кінця 2016 року мінімум 89 млн грн 15.06.2016 Аграрна наука потребує з бюджету до кінця 2016 року мінімум 89 млн грн

Дата новини:  15.06.2016

Німеччина інвестувала $1,6 млн на розвиток аграрної науки 18.05.2016 Німеччина інвестувала $1,6 млн на розвиток аграрної науки

Дата новини:  18.05.2016 13:49:00

Нерест риби – період тиші 12.05.2016 Нерест риби – період тиші

Дата новини:  12.05.2016

Кукурудзою вже засіяно 78% прогнозованих площ 10.05.2016 Кукурудзою вже засіяно 78% прогнозованих площ

Дата новини:  10.05.2016

Під Верховною Радою мітингують науковці НАНУ 19.04.2016 Під Верховною Радою мітингують науковці НАНУ

Дата новини:  19.04.2016

Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів України на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом 14.04.2016 Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів України на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом

Дата новини:  14.04.2016

 Відкрито прийом заявок на премію в галузі сталого розвитку 11.04.2016 Відкрито прийом заявок на премію в галузі сталого розвитку

Дата новини:  11.04.2016

Дотримуйтесь правил риболовлі в нерестовий період! 29.03.2016 Дотримуйтесь правил риболовлі в нерестовий період!

Дата новини:  29.03.2016

Швейцарія допоможе Україні покращити контроль безпечності молока 14.03.2016 Швейцарія допоможе Україні покращити контроль безпечності молока

Дата новини:  14.03.2016

7 онлайн курсів FАО для аграріїв 14.03.2016 7 онлайн курсів FАО для аграріїв

Дата новини:  14.03.2016

Прибуток сховався у нішах 15.02.2016 Прибуток сховався у нішах

Дата новини:  29.02.2016

День Франції в Україні 08.02.2016 День Франції в Україні

Дата новини:  08.02.2016

Україна презентувала державний логотип для органічної продукції 08.02.2016 Україна презентувала державний логотип для органічної продукції

Дата новини:  08.02.2016

Олексій Павленко: 75% молока, що реалізується на внутрішньому ринку, виробляється домашніми господарствами 27.01.2016 Олексій Павленко: 75% молока, що реалізується на внутрішньому ринку, виробляється домашніми господарствами

Дата новини:  27.01.2016

В Україні скасовано обов'язкову сертифікацію сільгосптехніки 25.01.2016 В Україні скасовано обов'язкову сертифікацію сільгосптехніки

Дата новини:  25.01.2016

Кабмін схвалив проект постанови щодо регулювання виробництва цукру, - Олена Ковальова 22.01.2016 Кабмін схвалив проект постанови щодо регулювання виробництва цукру, - Олена Ковальова

Дата новини:  22.01.2016

ТОП 5 аграрних питань Всесвітнього економічного форуму у Давосі 21.01.2016 ТОП 5 аграрних питань Всесвітнього економічного форуму у Давосі

Дата новини:  21.01.2016

В Україні відмінена обов’язкова сертифікація сільськогосподарської техніки 19.01.2016 В Україні відмінена обов’язкова сертифікація сільськогосподарської техніки

Дата новини:  18.01.2016

Україна та Німеччина поглиблять співпрацю в аграрній сфері 18.01.2016 Україна та Німеччина поглиблять співпрацю в аграрній сфері

Дата новини:  18.01.2016

Податковий кодекс України з усіма змінами та доповненнями 18.01.2016 Податковий кодекс України з усіма змінами та доповненнями

Дата новини:  18.01.2016

Податкове законодавство більше не вимагає обов'язкової реєстрації прав на землю 15.01.2016 Податкове законодавство більше не вимагає обов'язкової реєстрації прав на землю

Дата новини:  15.01.2016

У газеті «Голос України» опубліковано прийнятий в листопаді минулого року Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 15.01.2016 У газеті «Голос України» опубліковано прийнятий в листопаді минулого року Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Дата новини:  15.01.2016

На Запоріжжі посіви зернових витримали випробування погодою 15.01.2016 На Запоріжжі посіви зернових витримали випробування погодою

Дата новини:  14.01.2016

Електроенергію для зрошування оплачуватимуть за пільговим тарифом — Павленко Опубликовать в twitter.com Поделиться ВКонтакте Поделиться в Facebook Добавить в Google+ Поделиться В Моем Мире Опубликовать в своем блоге livejournal.com oroshenie_1 2016 > 14.01.2016 Електроенергію для зрошування оплачуватимуть за пільговим тарифом — Павленко Опубликовать в twitter.com Поделиться ВКонтакте Поделиться в Facebook Добавить в Google+ Поделиться В Моем Мире Опубликовать в своем блоге livejournal.com oroshenie_1 2016 >

Дата новини:  14.01.2016

USDA підвищило прогноз врожаю зернових в Україні у 2016 році 14.01.2016 USDA підвищило прогноз врожаю зернових в Україні у 2016 році

Дата новини:  14.01.2016

ОЕСР погіршила прогноз зростання світової економіки на найближчі два роки 11.01.2016 ОЕСР погіршила прогноз зростання світової економіки на найближчі два роки

Дата новини:  11.01.2016

Україна отримала 400 млн євро на аграрні проекти від ЄІБ 08.01.2016 Україна отримала 400 млн євро на аграрні проекти від ЄІБ

Дата новини:  08.01.2016

До енергонезалежності – через біоресурси 06.01.2016 До енергонезалежності – через біоресурси

Дата новини:  06.01.2016

Біогаз із відходів 05.01.2016 Біогаз із відходів

Дата новини:  05.01.2016

Невичерпне джерело енергії 04.01.2016 Невичерпне джерело енергії

Дата новини:  04.01.2016

 «Малі та середні фермери зможуть підвищити фінансову обізнаність», - Владислава Рутицька 02.01.2016 «Малі та середні фермери зможуть підвищити фінансову обізнаність», - Владислава Рутицька

Дата новини:  02.01.2016

З надією на експорт: як пройшов рік для виробників молока 01.01.2016 З надією на експорт: як пройшов рік для виробників молока

Дата новини:  01.01.2016

У 2016 році економічного чуда не буде, а лише "затягування поясів" 30.12.2015 У 2016 році економічного чуда не буде, а лише "затягування поясів"

Дата новини:  30.12.2015

Науково-методична рада Держветфітослужби України буде оновлена 25.12.2015 Науково-методична рада Держветфітослужби України буде оновлена

Дата новини:  25.12.2015

Україна має потенціал потіснити найбільших експортерів насіння льону в світі — учасник ринку 13.12.2015 Україна має потенціал потіснити найбільших експортерів насіння льону в світі — учасник ринку

Дата новини:  11.12.2015

Хлібна інфраструктура: все про порти та термінали, через які Україна торгує зерном 12.12.2015 Хлібна інфраструктура: все про порти та термінали, через які Україна торгує зерном

Дата новини:  11.12.2015

Топ-5 галузей економіки, які першими в Україні прийматимуть зарубіжних інвесторів 10.12.2015 Топ-5 галузей економіки, які першими в Україні прийматимуть зарубіжних інвесторів

Дата новини:  10.12.2015

Глобальні плани: про що звітує та що обіцяє Мінагрополітики 10.12.2015 Глобальні плани: про що звітує та що обіцяє Мінагрополітики

Дата новини:  10.12.2015

Як забезпечити енергонезалежність аграрного бізнесу? 07.12.2015 Як забезпечити енергонезалежність аграрного бізнесу?

Дата новини:  07.12.2015

Кліматичний саміт в Парижі – найважливіший на планеті 01.12.2015 Кліматичний саміт в Парижі – найважливіший на планеті

Дата новини:  01.12.2015

2016 рік - Міжнародний рік зернобобових 01.12.2015 2016 рік - Міжнародний рік зернобобових

Дата новини:  01.12.2015

USAID презентує результати проекту Агроінвест 27.11.2015 USAID презентує результати проекту Агроінвест

Дата новини:  27.11.2015

Чи є майбутнє в українського органічного виробництва? 23.11.2015 Чи є майбутнє в українського органічного виробництва?

Дата новини:  23.11.2015

В експорті продукції м’ясної групи зберігається тенденція диверсифікації – ННЦ Інститут аграрної економіки 17.11.2015 В експорті продукції м’ясної групи зберігається тенденція диверсифікації – ННЦ Інститут аграрної економіки

Дата новини:  16.11.2015

Зміни кліматичних умов в Україні призведуть до підвищення рентабельності вирощування озимих культур — Укргідрометеоцентр 16.11.2015 Зміни кліматичних умов в Україні призведуть до підвищення рентабельності вирощування озимих культур — Укргідрометеоцентр

Дата новини:  16.11.2015

Агропромислові енергетичні плантації — шлях до енергонезалежності України 16.11.2015 Агропромислові енергетичні плантації — шлях до енергонезалежності України

Дата новини:  16.11.2015

За 2015 рік до водойм України вселено більше 9 млн екземплярів риби 12.11.2015 За 2015 рік до водойм України вселено більше 9 млн екземплярів риби

Дата новини:  12.11.2015

Реорганізація органів державної ветеринарної та фітосанітарної служби спровокувала серйозні ризики для всієї аграрної галузі України. Про це заявив заслужений працівник сільського господарства, академік НААН України Павло Достоєвський на прес-конференції 12.11.2015 Реорганізація органів державної ветеринарної та фітосанітарної служби спровокувала серйозні ризики для всієї аграрної галузі України. Про це заявив заслужений працівник сільського господарства, академік НААН України Павло Достоєвський на прес-конференції

Дата новини:  12.11.2015

Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич виступила на Всесвітньому науковому форумі (World Science Forum 2015) у м. Будапешт 10.11.2015 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич виступила на Всесвітньому науковому форумі (World Science Forum 2015) у м. Будапешт

Дата новини:  10.11.2015

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» 10.11.2015 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Дата новини:  10.11.2015

Інформаційний день у рамках Програми ЄС «ГОРИЗОНТ 2020» за напрямом ІКТ 10.11.2015 Інформаційний день у рамках Програми ЄС «ГОРИЗОНТ 2020» за напрямом ІКТ

Дата новини:  10.11.2015

Роль науки для сучасної України 09.11.2015 Роль науки для сучасної України

Дата новини:  09.11.2015

Україні бракує еліт. Любомир Гузар розказав, чому нинішні політики і олігархи нікуди не приведуть країну 09.11.2015 Україні бракує еліт. Любомир Гузар розказав, чому нинішні політики і олігархи нікуди не приведуть країну

Дата новини:  09.11.2015

Аграрний комітет проголосував за продовження мораторію - Лабазюк 06.11.2015 Аграрний комітет проголосував за продовження мораторію - Лабазюк

Дата новини:  06.11.2015 14:58:00

У жовтні-листопаді 2015 року Німецький аграрний центр в Україні проведе семінари для викладачів вищих аграрних навчальних закладів 28.10.2015 У жовтні-листопаді 2015 року Німецький аграрний центр в Україні проведе семінари для викладачів вищих аграрних навчальних закладів

Дата новини:  28.10.2015

Радник французького посольства: В перспективі Україна може стати й експортером вин 23.10.2015 Радник французького посольства: В перспективі Україна може стати й експортером вин

Дата новини:  23.10.2015

Спеціалізована відгодівля ВРХ м’ясних порід зникає - експерти 22.10.2015 Спеціалізована відгодівля ВРХ м’ясних порід зникає - експерти

Дата новини:  22.10.2015

Павленко: Український агробізнес отримає прямий доступ на закордонні ринки 20.10.2015 Павленко: Український агробізнес отримає прямий доступ на закордонні ринки

Дата новини:  20.10.2015

Українське насіння не поступається європейському за якістю — учасник ринку 16.10.2015 Українське насіння не поступається європейському за якістю — учасник ринку

Дата новини:  16.10.2015

У вересні Україна імпортувала виноград на 3,3 млн дол. 16.10.2015 У вересні Україна імпортувала виноград на 3,3 млн дол.

Дата новини:  15.10.2015

Скасовано обов’язковий ветеринарний сертифікат 15.10.2015 Скасовано обов’язковий ветеринарний сертифікат

Дата новини:  15.10.2015

Закупівельні ціни на молоко в 2016 можуть зрости на 20─25% — експерт 15.10.2015 Закупівельні ціни на молоко в 2016 можуть зрости на 20─25% — експерт

Дата новини:  15.10.2015

Німеччина готує спільний навчальний проект для українських менеджерів з органічного виробництва 13.10.2015 Німеччина готує спільний навчальний проект для українських менеджерів з органічного виробництва

Дата новини:  13.10.2015

Павленко: Розроблено новий законопроект щодо дерегуляції в АПК 09.10.2015 Павленко: Розроблено новий законопроект щодо дерегуляції в АПК

Дата новини:  09.10.2015

В Україні виробничі обсяги молочної продукції покривають   внутрішній попит 08.10.2015 В Україні виробничі обсяги молочної продукції покривають внутрішній попит

Дата новини:  08.10.2015

Аграрії намолотили 44 млн тонн зернових і зернобобових культур 07.10.2015 Аграрії намолотили 44 млн тонн зернових і зернобобових культур

Дата новини:  07.10.2015

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію розвитку сільських територій, реалізація якої розрахована до 2025 р. Відповідне розпорядження КМУ №995-р від 23 вересня 2015 опубліковано на офіційному сайті Уряду 06.10.2015 Кабінет Міністрів України схвалив концепцію розвитку сільських територій, реалізація якої розрахована до 2025 р. Відповідне розпорядження КМУ №995-р від 23 вересня 2015 опубліковано на офіційному сайті Уряду

Дата новини:  06.10.2015

Україна залишається лідером світового ринку соняшникової олії з часткою 55% 28.09.2015 Україна залишається лідером світового ринку соняшникової олії з часткою 55%

Дата новини:  28.09.2015

Законопроект про органічну сільгосппродукцію буде підготовлений з урахуванням думки громадськості 22.09.2015 Законопроект про органічну сільгосппродукцію буде підготовлений з урахуванням думки громадськості

Дата новини:  22.09.2015

Польська модель розвитку села може бути застосована в Україні 21.09.2015 Польська модель розвитку села може бути застосована в Україні

Дата новини:  21.09.2015

Молочна криза в ЄС: дно досягнуто? 15.09.2015 Молочна криза в ЄС: дно досягнуто?

Дата новини:  15.09.2015

Вітчизняна селекція може конкурувати із іноземною, - Ярослав Краснопольський 11.09.2015 Вітчизняна селекція може конкурувати із іноземною, - Ярослав Краснопольський

Дата новини:  11.09.2015

Поголів'я ВРХ в Україні до кінця року зменшиться на 12,2% 10.09.2015 Поголів'я ВРХ в Україні до кінця року зменшиться на 12,2%

Дата новини:  10.09.2015

Україна зможе експортувати продукцію в ЄС без додаткових перевірок 08.09.2015 Україна зможе експортувати продукцію в ЄС без додаткових перевірок

Дата новини:  08.09.2015

Восени відбудеться австралійсько-український форум з розвитку двостороннього співробітництва "OZUKE-2015" 07.09.2015 Восени відбудеться австралійсько-український форум з розвитку двостороннього співробітництва "OZUKE-2015"


Дата новини:  07.09.2015

Аграрний комітет ініціює скорочення адміністративних витрат 02.09.2015 Аграрний комітет ініціює скорочення адміністративних витрат

Дата новини:  01.09.2015

Чому тваринництво перетворюється на соціальну галузь 31.08.2015 Чому тваринництво перетворюється на соціальну галузь

Дата новини:  31.08.2015

Треба виходити на ринки з готовими продовольчими товарами, де буде написано: "Якісно зроблено в Україні", - Арсеній Яценюк 25.08.2015 Треба виходити на ринки з готовими продовольчими товарами, де буде написано: "Якісно зроблено в Україні", - Арсеній Яценюк

Дата новини:  21.08.2015

Вірус небезпеки. Чума свиней може боляче вдарити по експорту м’яса і зерна 19.08.2015 Вірус небезпеки. Чума свиней може боляче вдарити по експорту м’яса і зерна

Дата новини:  19.08.2015

У липні Україна експортувала зерно на 421,4 млн доларів 18.08.2015 У липні Україна експортувала зерно на 421,4 млн доларів

Дата новини:  18.08.2015

Українські садівники не змогли диверсифікувати експортні поставки яблук — експерт 17.08.2015 Українські садівники не змогли диверсифікувати експортні поставки яблук — експерт

Дата новини:  17.08.2015

В Україні зібрали вже майже 2 млн тонн картоплі 16.08.2015 В Україні зібрали вже майже 2 млн тонн картоплі

Дата новини:  16.08.2015

Кукурудзяні несподіванки: як вплине на врожай аномальна спека - думки експертів 14.08.2015 Кукурудзяні несподіванки: як вплине на врожай аномальна спека - думки експертів

Дата новини:  14.08.2015

І від боротьби з підтопленням зиск буває 13.08.2015 І від боротьби з підтопленням зиск буває

Дата новини:  12.08.2015

Намолочено 34 млн тонн зерна нового врожаю 10.08.2015 Намолочено 34 млн тонн зерна нового врожаю

Дата новини:  10.08.2015

На результатах досліджень визначено оптимальні для різних зон типи сівозмін для пшениці озимої 10.08.2015 На результатах досліджень визначено оптимальні для різних зон типи сівозмін для пшениці озимої

Дата новини:  10.08.2015

АПД і надалі буде підвищувати ефективність своєї діяльності 03.08.2015 АПД і надалі буде підвищувати ефективність своєї діяльності

Дата новини:  03.08.2015

Український мед: ПЕРШЕ місце в Європі та ТРЕТЄ в світі 01.08.2015 Український мед: ПЕРШЕ місце в Європі та ТРЕТЄ в світі

Дата новини:  01.08.2015

Жнива, 28 липня 31.07.2015 Жнива, 28 липня

Дата новини:  31.07.2015

Досвід сільськогосподарських консультаційних служб Німеччини 30.07.2015 Досвід сільськогосподарських консультаційних служб Німеччини

Дата новини:  30.07.2015

Уряд погодився переглянути «споживчий кошик» українця 24.07.2015 Уряд погодився переглянути «споживчий кошик» українця

Дата новини:  23.07.2015

П'ята міжнародна конференція «Яблучний бізнес України-2015» 20.07.2015 П'ята міжнародна конференція «Яблучний бізнес України-2015»

Дата новини:  20.07.2015

Близько 40% сільгосптехніки в Україні - застаріла 18.07.2015 Близько 40% сільгосптехніки в Україні - застаріла

Дата новини:  17.07.2015

 Намолочено 10 млн тонн зерна нового врожаю 17.07.2015 Намолочено 10 млн тонн зерна нового врожаю

Дата новини:  17.07.2015

Ратифікація Угоди 15.07.2015 Ратифікація Угоди

Дата новини:  15.07.2015

Ґрунти України виснажені. Збитки вже сягають мільярдів 13.07.2015 Ґрунти України виснажені. Збитки вже сягають мільярдів

Дата новини:  13.07.2015

Україні не вистачає збиральної техніки 13.07.2015 Україні не вистачає збиральної техніки

Дата новини:  13.07.2015

 Передчасне скасування спецрежиму ПДВ може спричинити «тінізацію» галузі, — Володимир Лапа 09.07.2015 Передчасне скасування спецрежиму ПДВ може спричинити «тінізацію» галузі, — Володимир Лапа

Дата новини:  08.07.2015

Україні прогнозують рекордний урожай яблук 07.07.2015 Україні прогнозують рекордний урожай яблук

Дата новини:  07.07.2015

Чорниця – найперспективніша ягідна культура в Україні 07.07.2015 Чорниця – найперспективніша ягідна культура в Україні

Дата новини:  07.07.2015

Експерти порахували, які фрукти є лідерами українського експорту 07.07.2015 Експерти порахували, які фрукти є лідерами українського експорту

Дата новини:  07.07.2015

В Україні проведуть реформу у сфері насінництва та розсадництва 05.05.2015 В Україні проведуть реформу у сфері насінництва та розсадництва
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №1460-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...

Дата новини:  05.05.2015

За 1 квартал вартість сільськогосподарської продукції зросла на 70% 28.04.2015 За 1 квартал вартість сільськогосподарської продукції зросла на 70%
В Україні середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у січні-березні 2015 року зросли на 70% порівняно з аналогічним періодом 2014 року ...

Дата новини:  28.04.2015 12:31:00

Українським аграріям потрібно об'єднуватися для виходу в ЄС — євродепутат 27.04.2015 Українським аграріям потрібно об'єднуватися для виходу в ЄС — євродепутат
«Українські аграрії мають хороші шанси на європейському ринку. Багато говорять, що європейський аграрний ринок переповнений. Але, як показує практика, лише частина покупців принципово купують місцеві продукти ...

Дата новини:  27.04.2015

Зернові та зернобобові культури вже посіяно на площі 2,4 млн га Зернові та зернобобові культури вже посіяно на площі 2,4 млн га

Дата новини:  23.04.2015

 Темпи використання європейських квот на продукцію українського АПК в І кварталі 2015 року Темпи використання європейських квот на продукцію українського АПК в І кварталі 2015 року

Дата новини:  20.04.2015 15:52:00

Ярі зернові та зернобобові культури вже посіяно на площі 2,2 млн га Ярі зернові та зернобобові культури вже посіяно на площі 2,2 млн га

Дата новини:  20.04.2015 15:50:00

Необхідно створити умови для об’єднання фермерів у єдині кооперативи Необхідно створити умови для об’єднання фермерів у єдині кооперативи

Дата новини:  20.04.2015 12:55:00


Новини України 1 — 454 з 454
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.