Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Контакти

E-mail

kamin.60@ukr.net, liliya.janse@gmail.com, doronin_av@ukr.net

Телефон

+38 (044) 521 92 83
В.о. академіка-секретаря: академік НААН Камінський Віктор Францевич

Заступник академіка-секретаря: член - кореспондент НААН Янсе Лілія Амінівна

Учений-секретар: к. с. - г. н. Ясінська Надія Олександрівна
Мета діяльності:

     Забезпечення координаційно-методичного керівництва підвідомчих наукових установ, серед яких 3 національні наукові центри, 7 науково-дослідних інститутів і 1 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені            Ф.Е. Фальц-Фейна. 

     Визначення основних напрямів і перспектив розвитку досліджень у землеробстві, меліорації та механізації, формування тематики наукових досліджень установ Відділення, розроблення і реалізація програми фундаментальних та прикладних досліджень, формування тематики наукових досліджень установ Відділення, розроблення і реалізація програми фундаментальних та прикладних досліджень.

     Наукове  забезпечення агропромислового виробництва в різних ґрунтово-кліматичних умовах регіонів України у співпраці з відповідними підрозділами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими міністерствами і відомствами. Проведення у співпраці із сільськогосподарськими вищими навчальними закладами навчання студентів та підготовки наукових кадрів.

Бачення:

 • Розроблення зональних систем землеробства та наукова оптимізація сучасної системи землеробства в умовах зміни клімату
 • Розробка та впровадження технологій збереження і відтворення родючості та охорони ґрунтів
 • Раціональне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем
 • Технології використання водних ресурсів і меліорованих земель
 • Системи машин і технологій; технологічні комплекси
 • Нові технічні засоби механізації, електрифікації та автоматизації процесів у рослинництві і тваринництві
 • Використання технічного потенціалу сільськогосподарського виробництва, технічний сервіс
 • Системи заходів ресурсо- та енергозбереження
 • Організаційно-методологічна робота із розвитку науково-інноваційної діяльності в галузі землеробства
 • Розроблення наукових основ охорони, відтворення та збереження природних степових екосистем; проведення періодичних інвентаризацій природних процесів, дослідження поточних явищ природи і процесів, які протікають в екосистемах, вивчення біології, розведення та вирощування рідкісних, зникаючих, ендемічних, екзотичних видів
 • Підготовка наукових кадрів

Цілі:

     Організація наукової діяльності і методичного керівництва дослідженнями у галузях ґрунтознавства та агрохімії, землеробства, агроекології, водних проблем і меліорації земель, сільськогосподарської мікробіології, органічного виробництва сільськогосподарської продукції, хмелярства, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва і технічного сервісу, інженерно-технологічних засад створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва і застосування в агробіоценозах препаратів біологічного захисту рослин, а також особливостей динамічних процесів природних і штучних екосистем Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та довгострокової перспективи збереження його біорізноманіття.

Місія:

 • Визначання основних напрямів наукових досліджень з актуальних питань землеробства та механізації сільськогосподарського виробництва та разом з науковими установами формування програм наукових досліджень. 
 • Організація розробляння планів науково-дослідних робіт, їх науково-методичне забезпечення та своєчасне виконання основних завдань програм наукових досліджень.
 • Аналіз результатів досліджень вітчизняної і зарубіжної аграрної науки, визначання актуальних напрямів досліджень і сприяння їх розвитку в підвідомчих наукових установах.
 • Координація тематики наукових досліджень установ інших відомств з напряму діяльності Відділення.
 • Сприяння і організація наукового співробітництва із зарубіжними науково-дослідними установами та передовими підприємствами сільськогосподарського виробництва.
 • Підготовка матеріалів і пропозицій для розгляду на загальних зборах Академії, засіданнях Президії та бюро Президії НААН, загальних зборах і бюро.
 • Організація і забезпечення проведення державної атестації наукових установ відповідного профілю.
 • Розгляд питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ.
 • Формування резерву керівних кадрів науково-дослідних установ Відділення; організація періодичної перевірки наукової та науково-господарської діяльності підвідомчих наукових установ.
 • Проведення пропаганди і впровадження у виробництво досягнень науки і техніки та передового досвіду, разом з науковими установами та регіональними і місцевими органами влади, організація і проведення наукових конференцій, науково-виробничих нарад, симпозіумів, семінарів, круглих столів з актуальних питань землеробства, меліорації та механізації сільського господарства і заповідної справи.
 • Заслуховування звітів про діяльність членів Академії, що є членами Відділення.