Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Вітання Ярослава Гадзала з нагоди Всесвітнього Дня Ґрунту та 65-річчя з дня заснування Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського

Привітання Президента Національної академії аграрних наук академіка Ярослава Гадзала учасникам Міжнародного круглого столу, присвяченого Всесвітньому Дню Ґрунту та з нагоди 65-річчя з дня заснування Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського

Шановні учасники міжнародного круглого столу!

Конституцією України, виходячи з незамінності землі як природного ресурсу, цілком закономірно визнано її основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Загальна площа України становить 60,3 млн га, - сільськогосподарських угідь — 41,5 млн га, ріллі — 32,7 млн га. Сприятливі земельно-ресурсні умови Україна має великою мірою завдяки ґрунтовому покриву, що більш як на 70 % складається з чорноземів і лучно-чорноземних ґрунтів, які характеризуються високим рівнем природної родючості. Українські чорноземи становлять 8,8 % від площі цих ґрунтів у світі. Потенціал родючості ґрунтів України дозволяє вирощувати сталі врожаї на рівні 70–80 млн т зерна, а за відповідних капіталовкладень — поступово вийти на рівень до 100 млн т. Отже, ми маємо унікальний грунтово-ресурсний потенціал, ощадливе, ефективне, раціональне й екологобезпечне використання та всіляка охорона якого є однією з умов національної безпеки країни та запоруки збалансованого сталого розвитку агропромислового комплексу.

Національний науковий центр» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» є єдиною в Україні спеціалізованою науковою установою, об’єктом досліджень якої є основне національне багатство — земля, ґрунтовий покрив. Інститут (на той час Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства) було організовано за наказом № 87 Міністерства сільського господарства СРСР від 8 березня 1956 року на базі лабораторії ґрунтознавства Академії наук Української РСР і біологічних відділень Кримського філіалу Академії наук Української РСР. Головним завданням Інституту тоді було проведення великомасштабного ґрунтового обстеження України, наслідком якого стало створення різномасштабних ґрунтових карт, картограм, рекомендацій щодо раціонального землекористування.

З того часу науковці Інституту зробили значний крок уперед у галузі ґрунтознавства та агрохімії. За останні роки розроблено нову генетичну класифікацію ґрунтів України на параметричній основі, новий номенклатурний список ґрунтів і нову методику картографування ґрунтового покриву. Для узагальнення та опрацювання ґрунтової інформації створено унікальну базу даних «Властивості ґрунтів України», а Інститут визнано національним ґрунтово-інформаційним центром України.

Важливе значення для продовольчої безпеки країни має охорона ґрунтів від деградації. Для наукового обґрунтування державної політики з охорони ґрунтів розроблено проєкт Національної програми охорони ґрунтів, Стратегію збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України, концепції моніторингу ґрунтів України та екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив.

В Україні понад 4,0 млн га засолених ґрунтів, тому вченими Інституту розроблено наукові засади створення надійної системи охорони ґрунтів від засолення і солонцюватості та відповідні зональні рекомендації. Для запобігання засоленню і солонцюватості ґрунтів розроблено ряд концепцій і рекомендації, класифікацію ґрунтів за ступенями засолення,  солонцюватості й забруднення.

З метою раціонального використання 2,8 млн га солонцевих та 5,5 млн га кислих ґрунтів розроблено Концепцію хімічної меліорації кислих і солонцевих земель, нові ресурсозбережувальні технології її проведення, нормативи екологічно безпечного зрошення чорноземів, карти еколого-меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель, видано Керівництво з управління засоленими ґрунтами (ФАО).

Інститут є науковим флагманом агрохімічного забезпечення землеробства України. Для реалізації державного завдання підвищення валових зборів зерна та подальшого розвитку землеробства розроблено Концепцію агрохімічного забезпечення землеробства України до 2020 року, цільову програму «Виробництво та застосування рідких мінеральних комплексних добрив в Україні», регіональний асортимент складних мінеральних добрив. Під методичним керівництвом Інституту в Україні проведено десять турів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Вперше розроблено і введено в дію наказом Мінагрополітики систему добровільної сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення.

Маючи найбільш родючі ґрунти, Україна займає провідні позиції у сфері опрацювання нормативної бази щодо їх охорони та визначення якості, яка нараховує понад 300 стандартів, нормативів, технічних умов тощо. Проведено її гармонізацію з міжнародними та європейськими стандартами для забезпечення адаптації технічного законодавства України та ЄС у цій галузі.

Усе перелічене свідчить про те, що за час свого існування Інститут набув великого авторитету і став впливовою силою у формуванні державної аграрної політики. За ініціативою та з безпосередньою участю науковців Інституту розроблено проєкт Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості», який на цей час включено до Національного плану дій боротьби з деградацією та опустелюванням. Це є свідченням визнання авторитету Інституту на державному рівні.

Всесвітній день ґрунту відзначається згідно з рішенням 68 сесії Генеральної асамблеї ООН щорічно 5 грудня, як спосіб зосередження уваги на важливому питанні охорони і раціонального використання ґрунтів та сталого управління ґрунтовими ресурсами. У 2021 році святкування Всесвітнього дня ґрунту проводиться під гаслом: «Зупинити засолення ґрунту, підвищити його продуктивність!».

Вкрай необхідно щоб святкування цього дня стало важливою подією. Цей день — можливість ще раз привернути увагу до проблем ґрунту, запобігання і боротьби з їх засоленням.

Шановні колеги! Щиро вітаю вас з Всесвітнім Днем Ґрунту і 65-річчям ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».

Бажаю нових здобутків у сфері охорони і раціонального використання ґрунтів.