Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
29.07.2016

Конкурс на заміщення вакансій членів НААН

Президія Національної академії аграрних наук України оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН за такими спеціальностями:

Спеціальність

Кількість вакансій

Агрономія (загальне землеробство)

1

Екологія (загальне землеробство)

1

Агроінженерія (галузеве машинобудування. Адаптація і випробування машин)

1

Агрономія (кормовиробництво)

1

Садівництво та виноградарство

1

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (генетика)

1

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (біохімія, фізіологія тварин)

1

Ветеринарна медицина (лейкозологія і онкологія)

1

Ветеринарна медицина (фармакологія, контроль якості та безпечності ветеринарних препаратів)

1

Облік і оподаткування

1

Харчові технології (зберігання і переробка сільськогосподарської сировини та якість харчової продукції)

1

Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)

1

Історія та археологія (історія сільськогосподарських наук)

1

Всього

13

та членів-кореспондентів НААН за такими спеціальностями:

Спеціальність

Кількість вакансій

Агрономія (загальне землеробство)

1

Агрономія (сільськогосподарські меліорації)

1

Агрономія (агроґрунтознавство - картографія ґрунтів)

1

Екологія (біоіндикація ґрунтів - нематологія)

1

Агрономія (селекція і насінництво)

1

Агрономія (овочівництво)

1

Захист і карантин рослин

1

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (свинарство)

1

Екологія (зоотехнія)

1

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (розведення та селекція тварин; м’ясне скотарство)

1

Ветеринарна медицина (інфекційні хвороби тварин, біобезпека та біозахист)

1

Економіка (економіка природокористування)

1

Економіка (економіка землекористування)

1

Економіка (інституційна економіка)

1

Маркетинг (економіко-математичне та логістичне моделювання)

1

Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)

1

Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку лісогосподарського комплексу)

1

Всього

17

Керуючись ст. 17 і 18 Закону України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно зі Статутом Академії на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України доктори наук, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів та формування наукових шкіл.

Висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти із перелічених вище спеціальностей можуть вчені (наукові, науково-технічні) ради наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та вищих навчальних закладів (університетів та академій), а також дійсні члени НААН. Члени-кореспонденти мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії.

Висунення кандидатів відповідною вченою (науковою, науково-технічною) радою здійснюється шляхом обговорення і таємного голосування.

На кожного учасника конкурсу до Президії Академії протягом місяця з дня опублікування цього оголошення (з 1 серпня по 31 серпня 2016 року) подаються у двох примірниках такі матеріали:

- за висунення кандидата відповідною вченою (науковою, науково-технічною) радою: подання за підписом керівника організації, яка висуває кандидата, з належним обґрунтуванням, яке включає кількісну та якісну оцінку внеску кандидата в науку, практику і підготовку кадрів; витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради з наведенням результатів таємного голосування;

- за висунення кандидата дійсним членом або членом-кореспондентом НААН: рекомендаційний лист дійсного члена Академії (члена-кореспондента), який рекомендує кандидата, з належним обґрунтуванням (таким, як при висуненні вченою радою); характеристика науково-виробничої діяльності кандидата, підписана керівником організації, де він працює.

Також в обох випадках подаються такі документи в двох примірниках:

- особиста заява (довільної форми) кандидата на участь його у конкурсі на заміщення вакансії;

- листок з обліку кадрів;

- автобіографія;

- список наукових праць за встановленою формою;

- копії (завірені за місцем роботи) дипломів (атестатів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди, премії тощо;

- 2 фотокартки розміром 4х6 см.

Документи подавати на адресу:

01010, м.Київ-10, вул. Суворова, 9

Президія Національної академії аграрних наук України.

Телефон для довідок: 521-92-79.


Критерії вимог до претендентів на вакансії дійсних членів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 120,

із них - опубліковано в закордонних виданнях – не менше 15,

монографій – не менше 5.

2.

Формування наукової школи

підготовлено: кандидатів і докторів наук – не менше 5.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, вищих навчальних закладах на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника – не менше 10 років.

5.

Наявність особистих наукових досягнень (відкриття, міжнародні та урядові премії за наукові досягнення, патенти, членство у міжнародних наукових об’єднаннях, розроблення нових наукових напрямів досліджень).

6.

Особистий внесок в зростання наукового потенціалу і досягнень НААН за останні 5 років наукової та науково-педагогічної діяльності.

7.

Участь у створенні і впровадженні інновацій, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів.

8.

Визнаний авторитет серед адміністративних державних структур та аграрного бізнесу.

Критерії вимог до претендентів на вакансії членів-кореспондентів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 90,

із них - опубліковано в закордонних виданнях – не менше 10

монографій, навчальних посібників – не менше 3.

2.

Формування наукової школи

підготовлено: кандидатів і докторів наук – не менше 3.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, вищих навчальних закладах на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри.

5.

Участь у науково-організаційній діяльності НААН та профільних відділень.

6.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій з видання збірників наукових праць та журналів, громадських та міжнародних наукових об’єднань (проекти, гранти) і організацій. Наявність особистих наукових досягнень.

7.

Впровадження інновацій у виробництво із документальним підтвердженням в АПК України.


Повернення до списку