Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

01.11.2023 10:00:00

Міжнародна НПК "Фітосанітарна безпека за умов новітніх викликів. Напрями та пріоритети"

Міжнародна науково-практична конференція до 85-річчя Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР "Фітосанітарна безпека за умов новітніх викликів. Напрями та пріоритети"
1-2 листопада 2023 р.

Шановні колеги нагадуємо, що Вас запрошено
до участі у конференції.

Форма проведення: змішана on-line на платформі ZOOM (посилання буде надіслано після 15 жовтня 2023 р. згідно з поданими заявками).

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Ключові напрями конференції:
 • наукове забезпечення фітосанітарного стану;
 • захист і карантин рослин;
 • методи виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів;
 • вплив біотичних та абіотичних факторів на розвиток перспективних видів сільськогосподарських культур;
 • методи прогнозування епіфітотійних ситуацій в сільському господарстві;
 • органічне землеробство;
 • збільшення урожайності основних культур і підвищення якості сільськогосподарської продукції;
 • проблеми переорієнтації сільського господарства на більш рентабельне виробництво нових видів продукції, в т.ч. екологічно чистої;
Матеріали конференції будуть опубліковані у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Фітосанітарна безпека» (попередня назва «Захист і карантин рослин», до 2021 р. включно). Збірник є науковим фаховим виданням категорії Б (з номером ISBN та ідентифікатором DOI)

Вимоги до статей дивіться за посиланням: http://zkr.ipp.gov.ua/index.php/journal/for- authors
 
ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ

Обсяг статті повинен бути в межах 10 сторінок машинописного тексту формату А4 (включаючи ілюстративний матеріал і бібліографічний список). Поля: справа — 1 см, зліва — 2,5 см, зверху й знизу — 2 см. Друкувати через 1,5 інтервала, кегль шрифту — 12. Бажана гарнітура — Times. У рукописі абзаци ставити, використовуючи тільки клавішу «Enter». У тексті, у т. ч. в списку літератури, для нумерації не застосовувати автоматичну нумерацію у Word.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ТАКА СТРУКТУРА РУКОПИСУ:
 • УДК.
 • Ініціали, прізвище, вчений ступінь або посада (без скорочення) автора(ів), ORCID ID кожного автора.
 • Повна офіційна назва та поштова адреса установ, де працюють автори.
 • Електронна адреса кожного автора.
 • Назва статті (набрана з великої малими літерами).
 • Реферат (мета, методи, результати, висновки – обсягом 1800-2000 знаків з пробілами).
 • Ключові слова (писати з червоного рядка, з маленької літери, через крапку з комою).
 • Текст статті (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження із обґоворенням одержаних наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; зазначення джерел фінансування робіт. Якщо в статті вказується назва пестициду, то після назви слід обов’язково зазначити його препаративну форму а в дужках (при першому згадуванні) – діючу(і) речовину(и) та концентрацію(ї). Урожайність вказувати в т/га.
 • Література. Список посилань формувати по порядку згадування джерел у тексті. Наводити лише ті роботи, які згадуються у статті. Бажано цитувати джерела, що опубліковані протягом останніх 10-ти років (якщо це не регламентується умовами представленої роботи), з них не менше 4-х – за останні 5 років. Якщо стаття має цифровий індикатор DOI (digital object identifier), його слід вказати. Посилання на джерела в інтернеті мають бути доступними. Кількість посилань на свої роботи допускається не більше 5%.
Робити потрібно два списки літератури:

Перший пристатейний список (Бібліографічний список) оформляти мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015.

Другий пристатейний список (References). подавати латиницею, стиль АРА згідно з вимогами світових реферативних баз даних. Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55. Для транслітерації кирилиці латиницею з української мови слід обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010), з російської – стандарт BGN.

Метадані англійською мовою: ПІБ авторів (транслітеровані з української мови), назви установ та їхні поштові адреси, електронні адреси авторів, назва статті, реферат (мета, методи, результати, висновки – обсягом 1800 – 2000 знаків з пробілами), ключові слова.

Статті для формування збірника направляти на E-mail: conferenceukrndskr@gmail.com

Участь у конференції є безкоштовною.

Важливі дати

Надсилання матеріалів конференції до 30 серпня 2023 року Формування програми семінару до 15 жовтня 2023 р

Конференція 1-2 листопада 2023 р.
 
Контакти оргкомітету:

Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН, с. Бояни, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., Україна, 60321.

Тел./факс: +38(03733) 57–930

e-mail: ukrndskr@gmail.com,

Контактні особи (з організаційних питань):

директор УкрНДСКР ІЗР – Гунчак Володимир Михайлович, тел.:+38(050) 374-01-66; +38(067) 372-29-07.

Заступник директора з наукової роботи – Соломійчук Михайло Петрович, тел.: +38(066) 134-65-94, +38(068) 851-38-96

e-mail: ukrndskr.zam@gmail.com

Заявка на участь у конференції:
 • Прізвище
 • Ім’я
 • По батькові
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Назва публікації 
 • Організація (повна назва) 
 • Посада 
 • Країна 
 • Адреса (робоча) 
 • Контактний телефон
 • E-mail 
Форма участі:
 • доповідь на пленарному засіданні;
 • публікація матеріалів;
 • в якості слухача.