Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

28.09.2023 10:00:00

IV-й науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»

Національна академія аграрних наук України
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки,
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

запрошують взяти участь у IV-й науково-практичній конференції
«Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: 
вчора, сьогодні, завтра»

м. Київ, 28-29 вересня 2023 року
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

Основні тематичні напрями роботи конференції

1. Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку агропромислового комплексу України.
2. Розроблення механізму трансферу інновацій в умовах агропромислових регіонів України.
3. Інноваційні технології в інформаційно-бібліотечному забезпеченні галузей агропромислового виробництва.
4. Становлення системи міжрегіональної взаємодії науки, освіти та бізнесу з питань інноваційного розвитку. 
5. Науково-інноваційний розвиток країні у світовому вимірі крізь призму історії.
6. Інноваційні агротехнології в умовах змін клімату 

Форма проведення: змішана (off-line і on-line) на платформі ZOOM 

Підключитись до конференції Zoom можна буде 29.09.2023 о 10:00 за посиланням: 
Ідентифікатор конференції: 889 2216 3432
Код доступу: 595819

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику 
Участь у конференції (очна/заочна), одержання збірника і програми – БЕЗОПЛАТНО

Для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2023 року подати в Оргкомітет заявку та матеріали (підписані прізвищем автора) на електронну адресу: e-mаil: ist_nauka@ukr.net  
Контактні телефони: +38(096)7021891 
Тел./факс (044) 258-21-45

Вимоги до публікації у збірнику тез доповідей

Обсяг – 2 сторінки (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,0). Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. (по центру сторінки великими літерами – назва, наступний рядок – ініціали і прізвище автора, ще нижче – повна назва організації чи підприємства (в дужках місто), через рядок – текст). Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Кравченко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі RTF. 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку. 

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, поштова адреса організації (індекс, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира), контактні телефони, e-mail, участь.

Зразок довідки про автора

Кравченко Максим Петрович – аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область, Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30)

тел. 067189098765                   
kravchyk@ukr.net

Участь: очна/заочна

Тези прошу опублікувати в розділі «Нішові культури: об’єктивна необхідність і фактори розвитку аграрного виробництва в Україні» (вибір рубрики за автором).

У разі заочної участі вказати № відділення «Нової пошти» для одержання збірника (для одержання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний телефон) відповідальність несе автор. 

Приклад оформлення

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В СФЕРІ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Кравченко М.П. 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(м. Переяслав-Хмельницький Київської області)

ТЕКСТ

Джерела та література
 (подаються в порядку згадування або алфавітному порядку,  відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», 2015 р.)
1. Вергунов В. А. Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 130–річчя Полтавського дослідного поля) : наук. доп. / НААН, ННСГБ. Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 28 с.
2. Положение о сельскохозяйственных научных учреждениях. Изв. Мин-ва земледелия и гос. имуществ. 1901. 22 июля (№ 29). С. 546–547.
3. Винер В. Введение. Сборник сведений о сельскохозяйственных опытных учреждениях России (по данным анкеты 1910 года). Санкт-Петербург : типо-литогр. М. П. Флоровой, 1911. С. 2–5.
4. Добров Г. М., Тонкаль В. Е., Савельев А. А., Малицкий Б. А. Научно-технический потенциал : структура, динамика, эффективность. Киев : Наук. думка, 1987. 348 с.
5. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 18. Спр. 9148. Арк. 1–2.