Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень в системі НААН: стан та перспективи 02.07.2020

Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень в системі НААН: стан та перспективи


Для якісного проведення досліджень науковими установами НААН – як фундаментальних, так і прикладних – потрібно максимально володіти різноманітними інформаційними ресурсами, що стосуються загальнонаукових і профільних питань. Як свідчить досвід, можливостей Інтернету і соціальних електронних мереж для цього замало. Необхідно створювати спеціалізовані електронні наукові мережі, бази знань. На жаль, ці питання не є серед першочергових в аграрній науці – ми часто вживаємо вирази «диджіталізація», «GPS-навігація», «база знань» - навіть не розуміючи, наскільки кропіткою і складною є робота по розробці і впровадженні цифрових технологій.

Натомість, у складі кожної наукової установи НААН функціонують бібліотеки, місія яких полягає в інформаційно-бібліотечному забезпеченні наукових досліджень, формуванні та супроводженні галузевих інформаційних ресурсів.

У відповідності до спільного наказу Мінагрополітики України та УААН від 1 липня 2002 р. № 178/45 і Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1697 координацію діяльності бібліотек аграрного профілю 43 НДУ і 13 ДС, а також 130 освітніх закладів I-IV рівнів акредитації Міністерства освіти та науки України покладено на Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку НААН, яка через головні бібліотеки територіальних об’єднань організовує і спрямовує їх діяльність.

 Про стан та перспективи інформаційно-бібліотечне  забезпечення наукових досліджень в системі НААН розповідає директор ННСГБ НААН, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Віктор Анатолійович ВЕРГУНОВ.

«Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН провідний науково-інформаційний, освітній центр з проблем сільського господарства на теренах України, який об’єднує в своїй діяльності функції академічної та загальнодержавної галузевої бібліотеки. Статус Головних бібліотек об’єднань сільськогосподарських бібліотек областей України отримали кращі в регіонах бібліотеки установ аграрної науки та закладів аграрної освіти. Представлені на слайді 2.

Бібліотечний фонд сільськогосподарських бібліотек України становить понад 3 млн. примірників, з них 1,1 млн.фонди нашої установи, представлені галузевими вітчизняними й іноземними книгами, часописами і газетами ХІХ–ХХІ ст. з 59 країн 32-ма мовами світу. Надбаннями бібліотек щорічно користуються понад 250 тисяч відвідувачів (слайд 3).

Науковий потенціал Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки становить 55 наукових працівників, із них 12 осіб (16%) докторів наук, 24 (32%) кандидатів наук, 19 (25%) науковців без наукових ступенів. Структурно установа включає 5 відділів, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки з 3–ма секторами сектор наукознавства сектор архівів сектор наукової бібліографії та біографістики (слайд 4).  

Працюючи в ринкових умовах ми усвідомлюємо, що бюджетних коштів для оновлення матеріально-технічної бази недостатньо. Тому ми за позабюджетні кошти придбали сучасну копіювально-розмножувальну та проекційну техніку, потужний ТСР/ІР сервер, ліцензійне програмне забезпечення АБІС «ІРБІС» з пакетом АРМів: «Адміністратор», «Каталогізатор», «Комплектатор», «Читач», «Книговидача» на 20 автоматизованих робочих місць інтегрованих через Інтернет у світовий ринок інформаційних ресурсів та послуг для бібліотечних працівників та необмеженою кількістю для користувачів, через міжнародний грант організували лабораторію оцифрування. Весь комп’ютерний парк (67 персональних комп’ютерів, 15 од. сканерів) об’єднаний в локальну мережу, забезпечуючи ланцюгову автоматизацію основних бібліотечних процесів від комплектування документів до електронної книговидачі за допомогою програмного забезпечення (слайд 5).

Наукові дослідження Національна наукова сільськогосподарська  бібліотека здійснює згідно планів, затверджених Президією НААН, поєднуючи функції академічної та спеціальної галузевої бібліотеки та запроваджуючи інновації в бібліотечну діяльність (слайд 6). Вона є співвиконавцем програми наукових досліджень Академії «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («Інноваційний розвиток») – підпрограми «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва», завершуючи у 2020 р. 2 фундаментальних, 2 пошукових та 5 прикладних досліджень. Наукові завдання, над якими працює колектив представлені на слайді 7. Вони спрямовані на розробку й вивчення:

1)                     теоретико-методологічні основ науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки;

2)                     історико-наукознавчих, теоретико-методологічних засад управління системою інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки.

3)                     науково-методичні засади формування та модернізації інформаційного ресурсу аграрної галузі України;

4)                     систему зберігання, використання та розповсюдження наукових інформаційно-бібліотечних ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку аграрної галузі України;

5)                     методичні підходи до формування національної сільськогосподарської бібліографії в системі виявлення та розповсюдження інновацій;

6)                     історико-наукознавчі та джерелознавчі основи розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері;

7)    методи, програмні рішення та технології формування розподілених інформаційних систем на базі хмарних обчислень з проблематики АПК.

Зазначу, що бібліотека включена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. У поточному році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 540 установа успішно пройшла державну атестацію.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека є бюджетною науковою установою і фінансується державним коштом. У 2017 р. таке фінансування складало 5 млн. 941 тис. грн. – це 64 %, у 2018 р. воно збільшене до 79 %, у 2019 р. до 82% від мінімальної потреби для забезпечення діяльності.

Розвиток інформаційних технологій і зміни в інформаційних потребах користувачів спонукають до оновлення характеру і форм наших послуг. Головним пріоритетом є розкриття або репрезентація наявних документів та доступу до них широкого загалу фізичних і віртуальних користувачів. Їх кількість неухильно зростає. Так, у 2019 р. послугами скористалися понад 15 000 фізичних користувачів при загальній кількості відвідувань близько 43 000, книговидача становила понад 165 тис. одиниць. До уваги користувачів інформативний сайт бібліотеки, в якому містяться електронні ресурси, щомісячні експрес–інформації нових надходжень, віртуальні виставки видань ХІХ століття, тематичні виставки тощо. Кількість звернень до сайту зростає: у 2019 р. було близько 6 мільйонів. Характерно, що в період карантинних заходів у 2020 р. спостерігається зростання кількості віддалених користувачів (віртуальна довідка, електронні ресурси, електронна доставка документів тощо). (слайд 8). На основі системного моніторингу тематики наукових досліджень установ НААН, сформовано інформаційну базу даних «Тематичні бібліографічні анотовані списки нових надходжень», які складають основу для формування вибіркових розсилок для віддалених користувачів, яка працює в автоматизованому режимі, вже у 2020 їх розіслано по відділеннях 24, а у 2019 44 «Екологічна безпека агропромислового виробництва» Інститут агроекології і природокористування; «Інноваційні технології вирощування і переробки високопродуктивних сортів картоплі» Інститут картоплярства; «Високоефективне використання водних живих ресурсів внутрішніх водойм України» Інститут рибного господарства та ін. Удосконалюються онлайнові сервіси віртуальна довідкова служба та електронна доставка документів. Щорічно в стінах нашої бібліотеки проводиться близько 80 інформаційно-масових заходів (конференції, семінари, дні спеціаліста, дні інформації, наради-семінари, онлайн-лекції тощо), на яких систематично розглядаються питання інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень. Під час проведення заходів експонується понад 20 тис. наукових видань. Готуються реферативні огляди з пріоритетних напрямів розвитку аграрної науки, тематичні добірки, як «Кормові трави», «Професор Сльозкін Петро Родіонович», «Богданов С. М.»,», «Шиндлер К. Г.» та ін., щомісячні експрес-інформації, «Нові надходження», презентації актуальних видань.

Важливе місце у діяльності установи займають Фонди видань з сільськогосподарської тематики, надрукованих у ХІХ столітті. Їх, за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1038-р (свідоцтво № 117, серія АА, від 3 вересня 2009 року), внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Виданий науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Фонд видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН, включених до державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (18021900)» (слайд 9).

Щорічно бібліотечні фонди ННСГБ НААН поповнюються у середньому на 10 тис. примірників у т. ч. іноземними виданнями (слайд 10). Основним джерелом поповнення фондів є обов’язковий примірник (41%), документообмін (32,2%), та передплата періодичних видань (26,8). По передплаті у 2016 – 2020 рр. щорічно отримуємо 19 назв журналів, з них 5 іноземних на суму 60 тис. грн..

На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» від 22 березня 2000 р. № 490/2000 з метою оперативного інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень з 2000 р. бібліотека розпочала створення власної електронної наукової сільськогосподарської бібліотеки «Украгротека». Станом на даний час вона є політематичною базою даних розподілених електронних ресурсів оцифрованих, запозичених та масивів нових надходжень власної генерації й налічує понад 650 тисяч записів, а також актуальні інформаційні продукти на вимогу часу, як: «АПК України в глобальних умовах зміни клімату», «Євроінтеграція» тощо. Оцифрування документів здійснюється як із фондів власних, так і мережі сільськогосподарських бібліотек, що уможливлює активізацію документообміну, ліквідацію лакун бібліотечних фондів та їх ретроспективного доукомплектування (слайд 11). У минулому році оцифровано понад 6 тис. примірників, з них 723 одиниці рідкісних видань ХІХ ст.: 68 книг і 655 номерів періодичних видань загальним обсягом 26,2 тис. сторінок.

У 2015 р. «Украгротека» включена до переліку міжнародних науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів з питань сільського господарства та суміжних галузей і завдяки цьому для наукових установ Академії через бібліотеку забезпечується доступ до міжнародних електронних ресурсів. Зокрема, Міжнародної інформаційної системи з сільськогосподарських наук і технологій АGRIS/CARIS, інформаційної системи США з сільського господарства AGRICOLA, БД HINARI, АГОРА і OARE, БД «Белал» ДУ Білоруської сільськогосподарської бібліотеки імені І.С. Лупіновича НАН Білорусі, ресурсів відкритого доступу, представлених бібліографічними, реферативними, фактографічними базами даних, колекціями журналів, електронними бібліотеками, баз наукової інформації Scopus та Web of Science, повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, а саме: «журналів Springer 1997–2020 рр. та електронних книг Springer 2017 р.


За матеріалами виступу директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН Віктора Анатолійовича Вергунова на  бюро Президії Національної академії аграрних наук України 24 червня 2020 року.


Про ресурси, які сприяють підвищенню рівня наукових досліджень, комунікації бібліотеки з науковими установами НААН та її міжнародну діяльність,  читайте у наступній публікації.

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: