Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Пріоритетні аспекти наукового забезпечення рибного господарства на внутрішніх водоймах України 16.04.2020

Пріоритетні аспекти наукового забезпечення рибного господарства на внутрішніх водоймах України

Світові тенденції розвитку виробництва продуктів харчування беззаперечно вказують на значні переваги аквакультури не лише над промисловою експлуатацією природних рибних запасів, але іншими джерелами отримання високобілкової харчової продукції тваринного походження. Водночас, існуючим міжнародним досвідом переконливо доведено, що однією з найважливіших умов динамічного розвитку аквакультури є рівень її наукового забезпечення, що здійснюється Інститутом рибного господарства НААН.

Пріоритетними завданнями наукового супроводу рибництва в Україні визначено зменшення витратності технологій, ресурсозбереження, поліпшення якості та забезпечення конкурентоспроможності продукції з одночасним підвищенням продуктивності виробництва.

Дієвим засобом підвищення ефективності рибництва є впровадження селекційних досягнень у виробництво, що не лише істотно збільшить продуктивність господарств і поліпшить товарну привабливість вирощеної риби, але й забезпечить ресурсоощадний ефект завдяки вищій життєздатності рибної молоді, одержаної від елітних плідників.

Ефективність селекції риб тісно пов’язана з використанням результатів генетичних і біотехнологічних досліджень, завдяки яким створюються нові вітчизняні типи коропа з найкращими конкурентними перевагами.

Важко переоцінити актуальність генетичних досліджень для сталого розвитку вітчизняного осетрівництва. З урахуванням гострого дефіциту та невеликої чисельності вихідного поголів’я у племінних стадах осетрових риб з метою збереження їх генетичної різноманітності забезпечується комплексний генетичний контроль у наявних ремонтно-маточних групах цих найцінніших представників світової іхтіофауни.

Удосконалюється система накопичення, зберігання та практичного використання зразків колекції генофонду промислових, рідкісних і зникаючих видів риб України за використання кріобіотехнологій.

Одним із найважливіших напрямів для вітчизняного рибного господарства є дослідження стану рибних запасів різних типів водосховищ України, насамперед водосховищ дніпровського каскаду як стратегічного резерву продовольчих ресурсів країни. Постійні моніторингові дослідження – це єдиний шлях отримання достовірної та повної інформації щодо стану екосистем великих водних об’єктів. Важливо своєчасно виявляти тенденції та закономірності в екологічних процесах, що відбуваються у водосховищах, і на підставі одержаних даних коригувати концепцію раціональної експлуатації сформованих промислових запасів риби. Це має вирішальне значення не лише для забезпечення невиснажливого ведення промислового (комерційного) рибальства, але й ефективної організації рекреаційної любительської риболовлі.

За сучасних умов ведення рибного господарства із значними обсягами перевезень риби за обмеженого виконання санітарних і меліоративних заходів загострилися проблеми профілактики захворювань та організації ефективного лікування риб. Дослідження спрямовуються на визначення іхтіопатологічної ситуації у різних типах внутрішніх водойм України. Розробляються способи застосування нових засобів профілактики та лікування захворювань риб в умовах екологічно безпечного ведення аквакультури. Значна увага приділяється розробленню новітніх методів детекції патогенів інфекційних захворювань риб за використання ДНК-діагностики.

В умовах посилення антропогенного навантаження на водні екосистеми пріоритетного значення набула проблема удосконалення методів визначення ступеня забруднення рибогосподарських водойм як однієї з важливих складових екологічно безпечного природокористування та одержання якісної рибної продукції.

Серед перспективних розробок технологічного характеру слід виділити заплановані дослідження з питань розвитку в Україні новітніх високоінтенсивних технологій культивування осетрових і лососевих риб. Водночас потребують спеціального відпрацювання методи вирощування органічної продукції коропових видів риб за традиційних технологій ставового рибництва.

Пріоритетною проблемою ведення рибництва в умовах ринкової економіки є зниження собівартості вирощеної продукції за рахунок здешевлення рецептів та поліпшення якості комбікормів із використанням нетрадиційних кормових компонентів, насамперед натуральних інгредієнтів рослинного походження з біологічно активними властивостями. Водночас розробляються способи поліпшення харчової якості м’яса риб.

Важливе значення у дослідженнях  Інституту, за аналогією з роботами наукових установ інших європейських країн, належить розв’язанню проблем природоохоронного характеру, зокрема, зі збереження генофонду і відновлення чисельності популяцій рідкісних та зникаючих видів риб, таких як дунайський лосось, європейський харіус, струмкова форель, стерлядь.

Принципово новим напрямом комплексних наукових досліджень є розроблення системи адаптації аквакультури та екологічного моніторингу водойм рибогосподарського призначення до можливих змін клімату в Україні.

Серед пріоритетних напрямів досліджень слід зазначити збереження генофонду малопоширених масивів аборигенних коропів в Україні та рибогосподарське освоєння нових перспективних видів риб для різних напрямів вітчизняної аквакультури.

Формування тематики наукових досліджень здійснюється з урахуванням сучасних тенденцій розвитку державної політики у сфері рибного господарства та раціонального використання біологічних ресурсів внутрішніх водойм України. Практичне використання результатів науково-дослідних робіт Інституту сприятиме істотному підвищенню показників конкурентоспроможності продукції аквакультури та розв’язанню проблем імпортозаміщення, поліпшення екологічного стану водойм, збереження біорізноманіття водних екосистем і забезпечення невиснажливої промислової експлуатації сформованих рибних запасів. Завдяки впровадженню розроблених технологій ставової та індустріальної аквакультури будуть створені умови для істотного підвищення економічної ефективності рибогосподарських підприємств із досягненням показників рентабельності виробництва не менше 30–70%.

Загальна площа внутрішніх водойм, придатних для розвитку рибогосподарської діяльності, становить понад 1 млн га.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: