Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

02.07.2018

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Кінцевий строк подання пропозицій чи зауважень 06 липня 2018 року. Вказану інформацію направляти в електронній або паперовій формі за адресою наукового комітету:uasciencecops@gmail.com; вул. Володимирська, 58 каб. 38, м. Київ, 01601
ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

 

 

Загальна частина

 

1.Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукова рада).

 

2. Склад Наукової ради формується з учених, які представляють наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі, а також досвід міжнародної наукової співпраці. Члени Наукової ради мають представляти широке коло напрямів  наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

 

3. Члени Наукової ради обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет), функції якого виконує Наглядова рада НФДУ,  і який керується тим, що склад Наукової ради має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

 

4. Члени Наукової ради повинні:

відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукової ради (викладеним удодатку 1, що є невід’ємною частиною цього Положення), які оприлюднюються на офіційних інтернет-сторінках Національної ради України з питань розвитку науки та технологій (далі – Національна рада) та Наукового комітету Національної ради;

 

проявляти здатність ефективно працювати в команді, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукової ради, які забезпечуватимуть швидкий розвиток наукової та науково-технічної сфери в державі; готовність активно працювати в Науковій раді Національного фонду досліджень України, приділяти цьому значну частину свого часу й сил;здатність бути незалежним, об’єктивним, послідовним та толерантним, дотримуватися принципів наукової етики та запобігати конфлікту інтересів при проведенні оцінок і ухваленні рішень.

5. Члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку,коли вони працюють в різних інститутахнаціонального наукового центру), одномупідрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти (ЗВО), та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Члени Наукової ради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо)  наукової установи або ЗВО з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

6. Не може бути обрана членом Наукової радиособа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) є керівником або заступником керівника науковоїустанови та/або ЗВО (ректором, проректором, директором інституту, заступником директора інституту, деканом, заступником декана);

8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.

9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

 

7. Персональний склад членів  Наукової ради становить 30 осіб, який затверджує Кабінет Міністрів України  за пропозицією Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Строк повноважень кожного з членів Наукової ради не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукової ради, шляхом проведення чергового конкурсу, на якому члени Наукової ради обираються на вакантні місця строком на 4 роки з урахуванням їх пропорційного представництва в наукових радах секцій Національного фонду.

Члени Наукової ради не можуть виконувати свої обов’язки більш як два строки. 

 

Дострокове припинення повноважень члена Наукової ради відбувається за таких підстав:

виникнення випадків, передбачених пунктами 5 та6 цього Положення;

припинення його громадянства України;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у зв’язку зі смертю;

відсутність на половині і більше засідань у разі, якщо член не брав (брала) участь у засіданнях (враховуючи дистанційні засідання) Наукової радита/або засідань відповідної секції Наукової радипротягом одного року (за винятком випадку тривалого лікування). 

 

8. Конкурс щодо обрання членів Наукової ради(далі - конкурс) проводиться один раз на два роки з метою забезпечення оновлення її складу.

Тривалість конкурсу не може перевищувати 90 календарних днів. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення.  Датою закінчення  конкурсу вважається дата прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

 

9. Право на висування кандидатур мають Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові організації.

Зазначені суб’єкти висувають вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у додатку 1 до цього Положення.

Самовисування кандидатів у члени  НР НФДУ не допускається.

 

10. Ідентифікаційний комітет визначає кількісний та персональний склад членів Наукової ради, який складається з членів наукових рад наступних секцій НФДУ: 

 

  секція природничих, технічних наук та математики – 14 членів;

  секція біології, медицини та аграрних наук – 9 членів;

  секція соціальних та гуманітарних наук – 7 членів.

На етапі проведення конкурсного відбору Ідентифікаційний комітет визначає членів наукових рад кожної секції  з урахуванням необхідності  збалансованого представництва в ньому всієї наукової спільноти, що має забезпечити виконання основного завдання НФДУ щодо грантової підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;  а також прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Під час формування складу Наукової ради враховується інформація, отримана від суб’єктів подання, щодо напряму  наукової і науково-технічної діяльності, який можуть репрезентувати запропоновані ними кандидати.

 

11. У разі висунення кандидата кожен із суб’єктів подання  зазначає назву секції, в якій кандидат може представляти відповідний  напрям  наукової і науково-технічної діяльності  у Науковій раді.

 

Прийняття рішення та оголошення  про проведення конкурсу

 

12. Рішення про проведення конкурсу для визначення першого складу  Наукової радиприймається на засіданні  Ідентифікаційного комітету не пізніше ніж через два тижні після затвердження  цього Положення. 

 

Рішення про проведення наступних конкурсів приймає Ідентифікаційний комітет не пізніше, ніж за шість місяців до завершення строку повноважень  відповідних членів Наукової ради.

 

13.  Ідентифікаційний комітет НФДУ приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі:

1) якщо, за підсумками конкурсу, наукова радаоднієї чи більше секцій складається з меншої кількості членів, ніж це встановлено пунктом 10 цього Положення; 

2якщо вичерпаний список визначених на попередньому конкурсі осіб на заміщення достроково вибулих членів наукових рад однієї або більше секцій.

При цьому додатковий конкурс оголошується лише щодо обрання членів наукових рад відповіднихсекцій.

Додатковий конкурс щодо обрання або оновлення складу Наукової ради проводиться  так само, як і черговий.

 

 

14. Оголошення про проведення конкурсу (далі - оголошення) готує Ідентифікаційний комітет і воно  має містити:

загальні положення щодо конкурсу;

вичерпний перелік документів щодо кандидата, що подаються суб’єктом подання;

форми заяви, анкети кандидата, яка, зокрема, містить основні дані щодо його наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої діяльності (Curriculum vitae) (далі - анкета кандидата), та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів;

кінцеву дату подання документів для участі у конкурсі;

термін проведення конкурсу, орієнтовну дату і місце оприлюднення його результатів;

поштову та електронну адреси, за якими подаються документи;

номер телефону для довідок.

Оголошення підписується головою Ідентифікаційного комітету або його заступником (у разі відсутності голови Ідентифікаційного комітету) та  подається до Національної ради, яка забезпечує  оприлюднення оголошення на своїй офіційній інтернет-сторінці  протягом двох робочих днів з дня його отримання. Оголошення також  негайно оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

Форми заяви, анкети кандидата та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом.

 

15. Документи на конкурс щодо кандидата подаються суб’єктом подання не пізніше кінцевої дати для подання  та на адресу, які зазначені в оголошенні. Перелік документів щодо кандидата включає:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом  наукової і науково-технічної діяльностіякий  він має представляти у відповідній секції  Наукової ради

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів «за», «проти» та «утримались».

2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) анкету кандидата;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

6) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.

 

16. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат. У випадку виявлення  недостовірних даних у поданих документах  відповідний кандидат  не буде допущений до конкурсу.

 

17. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетомрезультатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до Ідентифікаційного комітету заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

 

18. Ідентифікаційний комітет після закінчення  терміну подання документів для участі у конкурсі формує перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, та подає його до Національної ради для оприлюднення на  своїй офіційній інтернет-сторінці протягом двох робочих днів з дня отримання від Ідентифікаційного комітету. Перелік кандидатів також негайно оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

 

Зазначений перелік має містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові та рік народження кандидата, суб’єкт подання, назва секції, яку  кандидат претендує репрезентувати  у Науковій раді;

2) основне місце роботи кандидата (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси) та його посада на момент подання документів;

3) спеціальність за документом про вищу освіту, найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання кандидата до Наукової ради.

 

19. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Також не беруться до уваги відгуки, надіслані громадянами України, які не працюють  та/або  не мають наукових публікацій в тій самій галузі науки, що й кандидат, окрім тих відгуків, які стосуються невиконання кандидатом умов зазначених  в пунктах 5  та 6  цього Положення.

Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу Ідентифікаційного комітету, зазначену в повідомленні

 

Проведення конкурсного відбору кандидатів та оприлюднення   персонального складу НР НФДУ

 

20. Ідентифікаційний комітет на закритому засіданні:

1) розглядає документи, подані кандидатами, з можливим проведенням експертних оцінок наукових і науково-організаційних здобутків кандидата та наведених ним публікацій;

2) у разі надходження відгуків фахівців щодо кандидатів бере їх до уваги;

3) проводить у разі необхідності та можливості співбесіди з кандидатами;

4) проводить у разі необхідності консультації з провідними вітчизняними та/або закордонними  науковими установами та організаціями та/або науковцями;

5) упорядковує списки кандидатів за секціями Наукової ради, на членство  в яких  претендують кандидати, беручи до уваги їхні напрями наукової і науково-технічної діяльності та досвід роботи у цій сфері;

Ідентифікаційний комітет на відкритому засіданні за участю представників громадськості:

6)  проводить таємне рейтингове голосування за структурованим списком кандидатур до  кожної секції Наукової ради  та формує рейтинговий список кандидатів до  кожної секції (якщо два і більше кандидати до секції набрали однакову кількість голосів, то проводиться додаткове обговорення та  відкрите голосування щодо них, за яким простою більшістю голосів встановлюється місце у рейтингу для  кожного з цих кандидатів); до рейтингового голосування не допускаються кандидати, що не відповідають встановленим цим Положенням кваліфікаційним вимогам, при цьому рішення про таку невідповідність повинно бути затверджене не менш як двома третинами голосів;

7) встановлює  структурований перелік різних спеціальностей (фахів), представники яких будуть обрані до  кожної з секцій  Наукової ради (близькі спеціальності можуть бути об’єднані в один фах), і на базі сформованого рейтингового списку кандидатів по кожній секції утворює рейтингові списки кандидатів та відповідні квоти представництва за кожним з цих фахів; 

8) за першим фахом до  першої секції Наукової ради, визначеної пунктом 10 цього Положення, з трійки  кандидатів з найвищим рейтингом шляхом таємного голосування двома третинами голосів обирає одного члена Наукової ради; при голосуванні кожний член Ідентифікаційного комітету може віддати свій голос за одного, двох, трьох кандидатів  або не підтримати жодного; якщо два кандидати набрали достатню кількість голосів, то переможцем стає той, хто набрав більшу кількість голосів; якщо кількість  голосів однакова або недостатня, то Ідентифікаційним комітетом проводиться додаткове обговорення та повторні голосування, доки не буде обрано члена Наукової ради;

9) до двох кандидатів, які не набрали достатньої кількості голосів, додає третього, який має найвищий рейтинг з-поміж решти кандидатів до цієї ж секції відповідно до фаху, з врахуванням вимог пункту 5 цього Положенняі для цієї трійки кандидатів повторює процедуру обрання члена Наукової ради, яка описана вище у підпункті 8

10) повторює процедуру, зазначену у підпункті 9, доки   не буде вичерпана квота представництва у Науковій раді за  відповідним фахом;

11) повторює  процедуру, описану в підпунктах 8-10, для решти фахів  першої секції  до обрання  остаточного персонального  складу  цієї секції;

12) проводить процедуру обрання членів Наукової ради  до другої та третьої секцій Наукової ради, що визначені пунктом 10 цього Положення,  за  алгоритмом, описаним вище у підпунктах 8-11;

13) після проведення всіх необхідних голосувань визначає остаточний персональний  склад  кожної  секції Наукової ради

14) з-поміж кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, але не стали членами Наукової ради, визначає  персональний склад  претендентів на заміщення по кожній секції Наукової ради у випадку виникнення умов, передбачених пунктом 7; кількість претендентів на заміщення  в кожній секції визначається кількістю спеціальностей (фахів), які було встановлено вище в підпункті 7; рейтинг кожного претендента на заміщення визначається   результатами голосування у підпункті 6.

 

Для виконання вимог пункту 7 цього Положення Ідентифікаційний комітет  під час обрання першого складу Наукової ради  визначає у кожній секції  кількість членів  зі строком повноважень чотири роки та кількість членів  із строком повноважень  два  роки,  виходячи з рейтингового списку, сформованого вище в підпункті 6.

 

Для підрахунку голосів під час таємних голосувань засідань Ідентифікаційний комітетшляхом відкритого голосування обирає зі свого складу лічильну комісію у кількості 5 осіб. Персональний склад лічильної комісії має бути затверджений голосами не менше двох третинзагального складу Ідентифікаційного комітету. За необхідності персональний склад лічильної комісіїможе оновлюватися протягом процедури обраннячленів Наукової ради за ініціативою не меншетретини складу Ідентифікаційного комітету. Члени лічильної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю обирають зі свого складу голову лічильної комісії, який оголошує на засіданнях підсумки голосувань. За підсумками кожного таємного голосування складається окремий протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Протоколи засідань лічильних комісій разом з бюлетенями таємного голосування зберігаються у приміщенні Наукового комітету, а їхні копії долучаються до протоколу засідання Ідентифікаційного комітету щодо схвалення результатів конкурсного відбору.

 

21Результати конкурсного відбору схвалюються Ідентифікаційним комітетом і фіксуються у протоколі засідання. Обраний за підсумками конкурсу персональний склад Наукової ради вважається дієздатним, якщо кожна з наукових рад секцій складається не менше як з двох третин тої кількості членів, що встановлена пунктом 10 цього Положення.  

 

22Ідентифікаційний комітет після  обрання першого або оновленого складу Наукової радипротягом п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору подає до Національної ради перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, протокол засідання щодо схвалення результатів конкурсного відбору та оприлюднює ці матеріали на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.

Національна рада забезпечує оприлюднення переліку осіб, обраних Ідентифікаційним комітетомдо складу Наукової ради,  та протоколу засідання щодо ухвалення результатів конкурсного відбору на  офіційній інтернет-сторінці Національної радипротягом двох робочих днів з дня їх отримання від Ідентифікаційного комітету

23. Перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, повинен містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, суб’єкт подання;

2) найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання;

3) назву секції  Наукової ради, до складу якої особа обрана;

4) основне місце роботи особи (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси) та посада на момент подання документів.

 

 

Порядок заміщення членів Наукової ради, які достроково 

припинили повноваження

 

24. Заміщення членів Наукової ради, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Ідентифікаційного комітету, яке приймається не пізніше ніж через 30 календарних днів після отримання від голови Наукової радизвернення щодо необхідності внесення змін до складу Наукової ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена (членів) Наукової ради.

Членом відповідної секції  призначається той кандидат з переліку кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради, який є першим у переліку саме  до цієї секції. У випадку відмови кандидата стати членом Наукової ради призначається наступний зі згаданого вище переліку. 

25. Строк повноважень призначеного члена  Наукової ради  з переліку   кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради закінчується тоді, коли мав би закінчитися  строк повноважень заміщеного члена Наукової ради.

Додаток 1

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до кандидатів у члени Наукової ради НФДУ

 

Кожен кандидат до складу Наукової ради має відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

 

1.    наявність українського громадянства, постійне проживання в Україні, вільне володіння державною мовою та  володіння англійською мовою на рівні,достатньому для опрацювання документів, пов’язаних з діяльністю НФДУ;

2.    перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні  підрозділи;

3.    наявність  наукового ступеня доктора наук  (доктора або кандидата наук у випадку, коли кандидат займається науково-технічною діяльністю,  пов’язаною з впровадженням інновацій у виробництво, сферу послуг, тощо)  та  не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;

4.   висока наукова репутація,  наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або  науково-технічних здобутків у вигляді цитованих публікацій та/або впроваджених у виробництво  патентів (авторських свідоцтв), в залежності від галузі науки та виду науково-технічної діяльності;

5.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науковій діяльності є кількість публікацій  за останні 10 років у наукових виданнях, індексованих  наукометричними  базами Scopus та/або Web ofScience (як виняток, Google Scholar для соціогуманітарних спеціальностей) та індекс Гірша за  цими наукометричними  базами;

6.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науково-технічній  діяльності є  документальне підтвердження про впровадження у виробництво щонайменше двох патентів на винахід (авторських свідоцтв) кандидата та  виконання високотехнологічних проектів; 

7.    наявність досвіду участі або  керівництва міжнародними проектами та проведення експертизи таких  проектів;
ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 

 

Анкета
кандидата у члени Наукової ради
Національного Фонду Досліджень України

 

1.     Особиста інформація

Прізвище, ім’я по батькові:

Дата і місце народження, громадянство:

URLшлях до особистої веб-сторінки (за наявності):

Адреса електронної пошти:

Контактні дані (тел. роб., тел. моб.)

 

2.     Суб’єкт подання (ким номінується кандидат)

3.     Секція (секції) Наукової ради Національного фонду досліджень України, до яких подається кандидат

4.     Науковий профіль кандидата

області наукової експертизи кандидата (до 10 рядків тексту)

 

5.     Освіта та наукова кваліфікація

(У зворотньому хронологічному порядку) дані про отриману вищу освіту з зазначенням дат навчання, назв факультетів та закладів вищої освіти, отриманих освітніх кваліфікацій, спеціальностей і спеціалізацій.

Дані про наукові ступені з зазначенням дати присудження ступеня, спеціальності, назви закладу, де відбувався захист, назви дисертації, ПІБ наукового керівника (консультанта – за наявності),

Дані про вчені звання, з зазначенням дати присвоєння звання, повної назви закладу, що приймав відповідне рішення, за якою спеціальністю (кафедрою) присвоєне.

 

6.     Поточна посада(и)

Посада за основним місцем роботи, за наявності – посади за іншими місцями роботи (робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, за цивільно-правовою угодою), із зазначенням назви та юридичної адреси підприємства, установи, організації, структурного підрозділу, короткого опису основних обов’язків.

 

7.     Попередні посади за весь період наукової діяльності

Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування підприємства, установи, організації, структурного підрозділу).

8.     Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проектах

Навести перелік основних наукових проектів, у яких кандидат брав участь протягом останніх 10 років (крім тих, що виконувалися  в межах базового бюджетного фінансування  наукової організації та/або  ЗВО за місцем праці  кандидата).

Вказати окремо вітчизняні проекти (які фінансувалися повністю або частково українською стороною) і міжнародні (які українською стороною не фінансувалися).

Вказувати назву проекту (наукової мережі, програми і т.п.) із зазначенням організації, що проводила або фінансувала конкурс, приблизного обсягу фінансування; вказати, на протязі якого часу, в якій установі (підприємстві, організації) і в якій якості (учасник, керівник, співкерівник, тощо) брав участь кандидат.

(До 1 сторінки тексту)

 

9.     Участь у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів

Рік (період), організація, що проводила конкурс (конкурси), форма участі кандидата (рецензент, член експертної комісії, голова комісії, член журі тощо). (До 1 сторінки тексту)

 

10.  Премії, нагороди, інші досягнення

Отримані премії, персональні гранти або стипендії, тощо: рік (період), якою організацією присуджені, у разі грантів на стажування вказати назву організації і структурного підрозділу, де відбувалося стажування. Відомчі та урядові відзнаки та нагороди. Інші особисті досягнення, пов’язані з науковою, організаційною, або педагогічною діяльністю кандидата. (До 1 сторінки тексту)

 

11. Публікаційна діяльність

Навести загальну кількість публікацій кандидата (вказати окремо статті в періодичних реферованих виданнях, монографії, тощо). За наявності: вказати індекс цитування та індекс Гірша за Scopus, Web of Science, та Google Scholar, а також вказати посилання (URL) на профілі кандидата (Scopus ID, Researcher ID, ORCID, Research Gate, Google Scholar тощо).

Навести перелік (не більше 10) вибраних основних наукових праць з напряму наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат представлятиме у відповідній секції Наукової ради (статей, монографій або розділів в монографіях, патентів, авторських свідоцтв, тощо) за останні 10 років, з наданням інтернет-посилань до резюме публікацій.

 

12.  Винахідницька та інноваційна діяльність (за наявності)

Загальна кількість патентів (авторських свідоцтв на винаходи), автором (співавтором) яких є кандидат. Навести перелік (не більше 10) вибраних основних патентів за останні 10 років. Участь в освоєнні (впровадженні) нових технологій або науково-технічних розробок: назва розробки, список основних співавторів, місце і умови реалізації, країна. (До 1 сторінки тексту)

 

13. Консультативно-дорадча та експертна діяльність

Членство у наглядових, вчених, науково-технічних, науково-експертних радах, спеціалізованих радах з захисту дисертацій (зазначити назву та місце розташування організації), у відомчих або урядових комітетах, комісіях (зазначити назву та місце розташування організації, роль комітету та основні обов’язки кандидата), інших дорадчо-консультативних або експертних органах.

Членство у редакційних колегіях журналів, назва журналу, видавництво, країна; вказати, в яких наукометричних базах індексується журнал (за наявності).

Участь в організаційних комітетах конференцій, семінарів, форумів та інших форм наукових заходів: назва заходу, ким проводився, рік, місце проведення, форма участі кандидата; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних заходів або прикласти скановані копії їхніх програм.

 (До 1 сторінки тексту).

 

14.  Участь у міжнародних конференціях.

Навести інформацію про участь у міжнародних конференціях з пленарними або запрошеними  доповідями поза межами України за останні 10 років; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних конференцій або прикласти скановані  копії їхніх програм конференцій.

(До 1 сторінки тексту).

 

15.  Освітня діяльність та підготовка наукових кадрів

Викладання курсів (назва курсу, тривалість, де читається) за останні 10 років.  Кількість докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, підготовлених під керівництвом (консультуванням) кандидата за останні 10 років. (До 1 сторінки тексту).

 

16. Чому, на Вашу думку, Ви підходите для роботи в Науковій раді Національного фонду досліджень України (не більше  однієї сторінки)

 

17.            Якими, на Вашу думку, повинні бути основні напрями роботи Національного фонду досліджень України (не більше однієї сторінки)

 

     Прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                               (підпис)

                      (повністю)                                                  

 

«_____»___________ 2018 р.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: