Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
11.02.2022

Президія НААН оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН

 Від Президії

Національної академії аграрних наук України 

         Президія Національної академії аграрних наук України оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН за такими спеціальностями: 

Спеціальність

Кількість вакансій

Екологія (біорізноманіття та біоризики)

1

Агрономія (ґрунтознавство, мікробіологія)

1

Агрономія (селекція, насінництво)

1

Агрономія (рослинництво, овочівництво, садівництво)

1

Публічне управління та адміністрування (агроінженерія)

1

Публічне управління та адміністрування (ветеринарна медицина)

1

Всього

6

та членів-кореспондентів НААН за такими спеціальностями: 

Спеціальність

Кількість вакансій

Екологія природокористування

1

Екологія природокористування (рекреаційні зони)

1

Агрономія (насінництво зернових культур)

1

Агрономія (насінництво, стандартизація, сертифікація)

1

Зоотехнія (іхтіологія)

1

Зоотехнія (біохімія сільськогосподарських тварин)

1

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2

Економіка природокористування

1

Публічне управління та адміністрування (менеджмент)

1

Всього

10

 

         Згідно зі Статутом Академії на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН, доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України доктори наук, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів і формування наукових шкіл. Критерії вимог до претендентів на вакансії членів Академії додаються.

         Висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти із перелічених вище спеціальностей можуть вчені (наукові, науково-технічні) ради наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та закладів вищої освіти (університетів та академій), а також дійсні члени НААН. Члени-кореспонденти мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії.

         Висунення кандидатів вченою (науковою, науково-технічною) радою здійснюється шляхом обговорення і таємного голосування.

         На кожного учасника конкурсу до Президії Академії протягом місяця з дня опублікування цього оголошення подаються у двох примірниках такі матеріали:

         - при висуненні кандидата вченою (науковою, науково-технічною) радою: подання за підписом керівника організації, яка висуває кандидата, з належним обґрунтуванням, яке включає кількісну та якісну оцінку внеску кандидата в науку, практику і підготовку кадрів; витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради з наведенням результатів таємного голосування;

         - за висунення кандидата дійсним членом або членом-кореспондентом НААН: лист дійсного члена Академії (члена-кореспондента), який рекомендує кандидата, з належним обґрунтуванням (таким, як при висуненні вченою радою); характеристика науково-виробничої діяльності кандидата, підписана керівником організації, де він працює.

         Також в обох випадках подаються такі документи в двох примірниках:

         - особиста заява (довільної форми) кандидата на участь його у конкурсі на заміщення вакансії;

         - листок з обліку кадрів;

         - автобіографія;

         - список наукових праць за встановленою формою;

         - копії (завірені за місцем роботи) дипломів (атестатів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди, премії тощо;

         - 2 фотокартки розміром 4х6 см.

         Документи подавати на адресу:

                   01010, м.Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9

                   Президія Національної академії аграрних наук України.

         Телефон для довідок:   521-92-96.

 

Критерії

вимог до претендентів на вакансії дійсних членів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 120,

              з них опубліковано у виданнях, які віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, – не менше 15,

              монографій – не менше 5.

2.

Формування наукової школи:

              підготовлено кандидатів і докторів наук – не менше 5.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, закладах вищої освіти на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри – не менше 10 років.

5.

Наявність особистих наукових досягнень (відкриття, міжнародні та урядові премії за наукові досягнення, патенти, членство у міжнародних наукових об’єднаннях, розроблення нових наукових напрямів досліджень).

6.

Особистий внесок у зростання наукового потенціалу і досягнень НААН за останні 5 років наукової та науково-педагогічної діяльності.

7.

Участь у створенні і впровадженні інновацій, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів.

8.

Визнаний авторитет серед адміністративних державних структур та аграрного бізнесу.

 

Критерії

вимог до претендентів на вакансії членів-кореспондентів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 90,

             з них опубліковано у виданнях, які віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, – не менше 10,

             монографій, навчальних посібників  – не менше 3.             

2.

Формування наукової школи:

              підготовлено кандидатів і докторів наук – не менше 3.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, закладах вищої освіти на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри – не менше 5 років.

5.

Участь у науково-організаційній діяльності НААН та профільних відділень.

6.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій з видання збірників наукових праць і журналів, громадських та міжнародних наукових об’єднань (проекти, гранти) і організацій. Наявність особистих наукових досягнень.

7.

Впровадження інновацій у виробництво із документальним підтвердженням. 


Повернення до списку