Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин За фахом:
     Сільськогосподарські
     Біологічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації: 09.03.2005

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» заснований у 2005 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2004 р. № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин».

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» – офіційне наукове видання Українського інституту експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, які є його співзасновниками.

Періодичність видання з 2016 року чотири рази в рік (1 раз у квартал).

Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» (додаток 12 до наказу, http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5526-) журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за двома галузями наук – сільськогосподарськими та біологічними.

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» внесений до Переліку наукових фахових видань за профілем «сільськогосподарські науки» (Постанова Президії ВАК України від 23 лютого 2011 року № 1-05/2 зі змінами від 14.02.14 наказ №153).

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті (http://www.nbuv.gov.ua/) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.

Журнал друкується за рішенням Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин.

Складу редакційної колегії входить 36 докторів наук у тому числі 10 іноземних членів.

Передплату «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» можна оформити в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс – 89273.

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

Головний редактор науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», доктор біологічних наук, академік НАН України - Володимир Васильович Моргун