Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Полупан Юрій Павлович

Полупан Юрій Павлович

Дата народження: 29 листопада 1959

Звання: член-кореспондент

Дата обрання: 11.11.2016 16:18:00

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1981 – молодший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту роз-ведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби
1989 – науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту по племінній справі в тваринництві
1990 – старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту по племінній справі в тваринництві
1994-1998, 2002-2009 – завідувач лабораторії Інституту розведення і генетики тварин УААН
1998-2002, 2009-2011, 2014 і на цей час – заступник директора з наукової роботи Інсти-туту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН

Наукова діяльність: 

1981 року з відзнакою закінчив зооінженерний факультет Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.
У 1992 році захистив дисертаційну роботу на тему «Особливості росту, розвитку і фор-мування відтворювальної здатності бугайців чорно-рябої породи та її помісей з голштинською» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин.
У 1994 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «Селекційні та онтогенетичні осо-бливості формування господарськи корисних ознак молочної худоби».
У 2015 році присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин.
У 2016 році обрано членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук Украї-ни.
Основним напрямом досліджень є генетичне поліпшення і селекційне удосконалення червоної степової та чорно-рябої худоби із використанням голштинської та інших кращих світо-вих молочних порід. Вчений є співавтором новоствореної української червоної молочної породи, голштинізованого та жирномолочного внутрішньопородних, чотирьох зональних заводських її типів і понад 20 заводських ліній, родин та споріднених груп, південного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи.
Чимало наукових праць Полупана Ю. П. присвячено розробленню теоретичних і прак-тичних засад консолідації селекційних груп тварин, оцінки препотентності та племінної цінності плідників, прогнозування молочної продуктивності корів та спермопродуктивності бугаїв, пи-танням досліджень закономірностей формування ознак продуктивності та екстер’єру молочної худоби в онтогенезі, оцінці конституціональних особливостей та резистентності тварин, селе-кційно-генетичних параметрів на популяційному рівні їх оцінювання, успадковуваності, генети-чної детермінації, співвідносної мінливості селекціонованих ознак. Ним досліджено теплостій-кість і адаптаційна здатність помісної худоби в умовах посушливого, спекотного клімату півдня та сходу України. Низка робіт стосується питань економічної оцінки та ефективності ведення галузі молочного скотарства.
Полупан Ю.П. є керівником програми наукових досліджень НААН № 37 «Збереження генофонду порід» і головою Координаційно-методичної ради з її виконання та підпрограми 1 «Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки гене-тичних ресурсів скотарства» програми наукових досліджень НААН № 29 «Скотарство», чле-ном експертної ради ДАК МОН України та науково-експертної ради Міністерства аграрної полі-тики та продовольства України, членом комісій з атестації суб’єктів племінної справи у тварин-ництві, заступником головного редактора міжвідомчого тематичного наукового збірника «Роз-ведення і генетика тварин»
Полупан Ю.П. бере участь у підготовці і атестації наукових кадрів та викладацькій дія-льності. За його керівництва захищено чотири кандидатські дисертації, проходять навчання чотири аспіранти та докторант.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2008 – лауреат премії Академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці»;
- 2009 – трудова відзнака «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України;
- 2010 – Почесна грамота Президії НААН;
- 2012 – Почесна відзнака НААН;
- 2016 – член-кореспондент НААН, Відділення зоотехнії


Публікації: 

- Науковий доробок включає 480 наукових праць, у тому числі три патенти, авторське сві-доцтво на винахід, три рацпропозиції.