Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Зубець Михайло Васильович

Зубець Михайло Васильович

Роки життя: 07 квітня 1938  -  07 січня 2014

Звання: академік

Дата обрання: 25.12.1990

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

У 1962 - 1963 рр. працював старшим зоотехніком Прилуцької держплемстанції.
У 1963 - 1972 рр. — головним зоотехніком-селекціонером держплемзаводу «Тростянець» Чернігівської області.
Протягом 1972 - 1978 рр. — заступник, начальник відділу із племінної справи Міністерства сільського господарства УРСР.
У 1978 - 1980 рр. — начальник управління м'ясного скотарства.
У 1980 - 1987 рр. — начальник Головного управління сільськогосподарської науки, заступник міністра сільського господарства УРСР.
Упродовж 1987-1990 рр. — начальник Головного управління науково-технічного прогресу в галузях АПК Держагропрому УРСР.
У грудні 1989 р. його обирають заступником голови Президії Південного відділення ВАСГНІЛ.
У 1991-1996 рр. — віце-президент УААН.
З 1992 по 1996 р. — М. В. Зубець також виконує обов'язки директора Інституту розведення і генетики тварин УААН.
З 1996 р. — президент УААН, віце-прем'єр, міністр Кабінету Міністрів України.
З 2011 р. — Почесний президент Національної академії аграрних наук України.

Наукова діяльність: 

Народився 7 квітня 1938 р. у с. Нова Басань Бобровицького району Чернігівської області.
У 1962 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію.
У 1974 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обоснование подбора в заводском стаде крупного рогатого скота», у 1990 р. у НДІ розведення та генетики сільськогосподарських тварин (м. Ленінград) — докторську дисертацію на тему: «Методы использования генофонда симментальской породы при чистопородном разведении и скрещивании».
Обрано у 1990 р. академіком УААН Відділення тваринництва (розведення і селекція). У 1993 р. вченого обирають академіком Академії аграрних наук Республіки Білорусь, а в 1997 р. — академіком Російської академії сільськогосподарських наук. У 1995 р. присвоєно вчене зван-ня професора зі спеціальності розведення і генетика тварин.У 2010 р. М. В. Зубця обрано Президентом Союзу європейських академій прикладних наук у галузі сільського господарства, продовольства та природних ресурсів.Своїми науковими працями вчений розвинув теоретичні і практичні питання породотворного процесу у молочному та м'ясному скотарстві, висунув нову гіпотезу генезису порід, став визнаним лідером комплек-су наукових досліджень з проблем генетики, селекції і біотехнології у тваринництві. Результати наукових досліджень у цій галузі засвідчують 612 опублікованих ним наукових праць, у тому числі 139 монографій, підручників, книг, брошур та програм з питань селекції і генетики тва-рин, які захищено 26 авторськими свідоцтвами, патентами та винахо-дами, котрі знайшли широке впровадження у виробництві. Відомий історик аграрної науки. Започаткував разом із В. П. Буркатом серію «Українські вчені-аграрії ХХ століття».Михайло Васильович Зубець — співавтор високопродуктивних української, волинської та поліської м'ясних, українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід великої рогатої худоби, їхніх структурних одиниць.Одним із найбільших доробків ученого є те, що в умовах еконо-мічної і соціально-політичної нестабільності він згуртував зусилля інтелектуальної еліти, вчених-аграріїв і мобілізував їх на збережен-ня наукового потенціалу Академії для зміцнення аграрного сектора економіки держави. За ці роки вперше на базі створених наукових центрів при академічних інститутах і регіональних центрах наукового забезпечення агропромислового виробництва на місцях відпрацьо-вано, апробовано ефективну систему впровадження наукових розро-бок. Завдяки вдосконаленню структури Академії та підтримці Світо-вого банку і Міжнародного центру з національних систем сільсько-господарських досліджень розширено міжнародні зв'язки її наукових установ.Під керівництвом М. В. Зубця 19 науковців стали кандидатами, а 6 — докторами наук. Серед його учнів відомі вчені у галузі молочного та м'ясного скотарства, які працюють, зокрема, за такими напрямами: основи формування молочного стада з програмованою продуктивністю; оцінювання плідників молочних порід за якістю потомства; новіт-ня теорія породотворення та ін.Михайло Васильович Зубець — відомий громадський і державний діяч. З 1992 р. він член колегії з питань економічної політики Верхов-ної Ради України; у 1996—1997 рр. — голова Аграрної партії України. У1997 р. його обрано членом Комітету з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки, а також членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи; у 1997—1999 рр. — член Комісії з питань аграрної та земельної реформи при Президенті України. З листопада 1998 р. — член президії ВАК України, а з грудня 1998 р. — член президії НАН України. Протягом 1998—2000 рр. — позаштатний радник Президента України. У 1999—2001 рр. — член Комісії з питань аграрної політики при Президенті України. З травня 1999 р. — заступник голови Аграрної партії України; у 1999—2000 рр. — член Ради з питань інтелектуальної власності й трансферу технологій. З березня 2000 р. — член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, член Комісії з організації діяльності техноло-гічних парків та інноваційних структур інших типів. З 2001 р. — голова спостережної ради НАК «Украгролізинг». У 2002 р. його обрано депутатом Верховної Ради України. Із травня 2003 р. М. В. Зубець — член Національної ради зі сталого розвитку України, а з червня 2003 р. — член урядового комітету з реформування аграрного сектору.У сфері законодавчої влади, як народний депутат України, М. В. Зу-бець активно проводить політику, спрямовану на запобігання руй-нуванню матеріально-технічної бази і соціальної сфери села; розро-блення механізмів стимулювання ефективного використання землі та формування правової бази земельних відносин; створення нових організаційно-правових форм господарювання на селі. Михайло Ва-сильович — автор більш ніж 20 законопроектів із питань аграрної по-літики та виробництва.


Почесні звання, нагороди:: 

- Багаторічну творчу працю вченого відзначено численними урядо-вими нагородами. Михайло Васильович є двічі лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1993, 1999), лауреатом Премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці» (1995) та Премії ім. В. Я. Юр'єва НАНУ (1997). У 1996 р. М.В. Зубцю присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Удостоєний звання Героя України (2009) і нагороджений ор-денами «Знак Пошани» (1971, 1976), князя Ярослава Мудрого V ступе-ня (1998), трьома медалями (1970, 1982, 1983).