Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шебанін В'ячеслав Сергійович

Шебанін В'ячеслав Сергійович

Дата народження: 01 січня 1949

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1973 - асистент кафедри вищої математики та механіки Миколаївського інженерно-будівельного факультету (філії Одеського інженерно-будівельного ін­ституту)
1984 - старший викладач кафедри вищої математики та механіки
1984 - 1985 - доцент кафедри загально-наукових дисциплін
1985 - 1988 - декан факультету механізації сільського господарства та агрономії
1988 - 1990 - декан факультету механізації сільського господарства
1990 - 1992 - завідувач кафедри вищої математики та фізики Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту
1992 - 1999 - проректор з на­укової роботи та завідувач кафедри вищої математики та фізики Ми­колаївського сільськогосподарського інституту
1999 - 2001 - проректор з наукової робо­ти, директором Науково-дослідного інституту нових агропромислових об'єктів та учбово-інформаційних технологій Миколаївської держав­ної аграрної академії
2001 - 2010 - ректор Миколаївського державного аграрного університету. Одночасно завідує кафедрою вищої та прикладної математики факультету механізації сільського господарства

Наукова діяльність: 

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование сложного сопротивления бистальных сечений строительных конструк­ций в области ограниченных пластических деформаций» в Одеському інженерно-будівельному інституті
У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Міцність металевих згинних конструкцій з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності в межах обмежених пластичних деформацій» в Одеському інженерно-будівельному інституті
Займається науковою роботою за напрямом розроблення нових методів розрахунку стержневих метале­вих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності у галузі обмежених пластичних деформацій
Започаткував на­укову школу з удосконалення теорії граничних станів металевих кон­струкцій і комп'ютеризації аграрної освіти
Під керівництвом і за ініціативою В. С. Шебаніна розроблено перспективні інноваційно-інвестиційні проекти, які плануються до реалізації Миколаївським державним аграрним університетом, серед яких: створення регіонального наукового агротехнопарку; національ­ного наукового кластеру «Родючість ґрунтів»; будівництво навчально-науково-виробничого комплексу зі свинарства; реконструкція тварин­ницького комплексу великої рогатої худоби в умовах ННПЦ універ­ситету; будівництво біогазової когенераційної установки для виробни­цтва біогазу та електроенергії в умовах ННПЦ університету; створення науково-виробничої лабораторії з виробництва та визначення якості м'яса, молока та м'ясо-молочних продуктів; складання плодового саду; створення лабораторії з визначення ГМО; будівництво теплич­ного комплексу в умовах ННПЦ університету; зариблення ставків в умовах ННПЦ та інші проекти
Створив науко­вий інститут інноваційних технологій і змісту аграрної освіти Мико­лаївського державного аграрного університету як науковий підрозділ університету для розвитку інноваційної діяльності та підвищення рів­ня результативності і конкурентоспроможності навчальної, науково-дослідної, виробничо-господарської, кадрово-інтелектуальної, міжнародної, культурно-виховної та іміджевої діяльності університету
Під його керівництвом успішно захи­щено 7 кандидатських дисертацій, готуються до захисту докторська та кандидатська дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (2000), нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2004); знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2004); 2006 р. — нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня; у 2007 р. — Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом»; визнано Городянином року—2006 у номінації «Наука і вища школа»; нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2008); почесною відзнакою «За заслуги перед містом Миколаєвом» (2008); нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» І ступеня (2008); «Людина року Миколаївщини-2008» у номінації «Освіта та наука»
- Член Відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ Національної академії аграрних наук України, академік Академії наук вищої шко­ли України по відділенню проблем будівництва і архітектури (1998), голова Миколаївського обласного відділення Української асоціації з металевих конструкцій (1998); член 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Миколаївського ДАУ та Одеської академії будівництва і архітектури; член ДАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; науково-технічної ради Міністерства аграр­ної політики і продовольства України; голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області; головний редактор науково-практичного збірника «Вісник аграрної науки Причорномор'я»; ака­демік Української академії економічної кібернетики (2001); член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (2002); академік Польської академії наук (Люблінське відділення) (2002)


Публікації: 

- Автор і співавтор понад 300 наукових і методичних праць, 2 патен­тів, 5 монографій, 11 винаходів