Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Підлісецький Глiб Макарович

Підлісецький Глiб Макарович

Роки життя: 10 вересня 1937  -  28 липня 2013

Звання: член-кореспондент

Посада: заступник голови спецради Д 26.350.01 при ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1959 - 1963 - працював на Українській дослідній станції хмелярства завідувачем виробництва, старшим техніком та завідувачем Бердичівського опорного пункту (хмелерадгосп «Дубова»)
1963 - 1965 - аспірант Українського НДІ економіки і організації сільського господарства
1965 - працював в Інституті аграрної економіки молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем сектором
1976 - 1992 - заступник директора з наукової роботи Українського НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера
1992 - завідувач відділу основних фондів
1997 - завідувач відділу цін на матеріальні ресур­си та робочу силу
2001 - завідувач відділу цін на матеріальні ресурси На­ціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»
1987 - 1994 - очолював спеціалізовану вчену раду Інституту аграрної економіки із захисту дисертацій на здобуття наукового ступе­ня кандидата економічних наук

Наукова діяльність: 

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективність капітальних вкладень в колгоспах Полісся»
У 1984 р. в Інституті економіки АН Української РСР — докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми формування та ефективного функціонування основних фондів сільського господарства (на матеріалах Української РСР)»
З 1965 р. Г. М. Підлісецьким проведено дослідження, обґрунтовано методологію і розроблено рекомендації з питань підвищення економіч­ної ефективності капітальних вкладень у сільськогосподарські меліора­ції, у співавторстві розроблено методику визначення та аналізу еконо­мічної ефективності капітальних вкладень у сільське господарство
1970 - 1990 - керівник і співвиконавець розробок державної те­матики з підвищення економічної ефективності основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств, обґрунтуванню їхніх нормативів на 10, 11, 12 і 13 п'ятирічки
Розроблено прогноз фондозабезпеченості і потреби в капітальних вкладеннях сільського господарства, ви­конано низку госпдоговірних тем на замовлення міністерств і відомств
У 1991 - 1996 рр. удосконалено методи аналізу економічної ефективнос­ті, формування та використання основних засобів в аграрних та пере­робних підприємствах, відпрацьовано методологію ціноутворення на матеріальні ресурси, розроблено методи оцінки основних засобів у під­приємствах АПК
Виконав низку теоретичних та методичних розробок щодо аналізу економічної ефективності, фор­мування і використання основних засобів в аграрних, обслуговуючих та переробних підприємствах, нормуванню та прогнозуванню фондозабезпеченості, експертній оцінці основних засобів
При розробці Загаль­нодержавної програми підтримки розвитку українського села обґрунто­вано потребу в основних засобах на 2015 та 2020 рр
Підготував 12 кандидатів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1986 - присвоєно звання доктор економічних наук
- 1992 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- Нагороджений золотою, срібною та бронзовими медалями ВДНГ СРСР, Почесними грамотами, заслужений діяч науки і техніки України


Публікації: 

- Опублікував 230 наукових праць, у тому числі 16 монографій