Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Петренкова Віра Павлівна

Петренкова Віра Павлівна

Дата народження: 13 грудня 1948

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1977 - працювала старшим ла­борантом лабораторії фітопатології в Українському ордена Лені­на науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва УААН
1977 - 1981 - агроном цієї лабораторії
1981 - 1989 - молодший науковий співробітник лабораторії з роз­робки засобів боротьби з хворобами соняшнику в Українському ор­дена Леніна науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва УААН
1989 - 1991 - науковий співро­бітник
1991 - 1992 - старший науковий співробітник лабораторії імунітету
1992 - 2002 - учений секретар Інституту рослинництва ім. В. Я.Юр'єва УААН
2002 - заступник директора з наукової роботи цієї самої установи
За су­місництвом вчений працює у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, професор кафедри фітопатології

Наукова діяльність: 

У 1990 р. в Українській сільськогосподарській академії захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розвитку білої гнилі соняшнику в умовах Лісостепу України і заходи захисту від хвороб»
У 2005 р. в Селекційно-генетичному інституті — Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення — докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів»
Основні напрями діяльності В. П. Петренкової: займається розв'язанням проблеми стійкості польових культур проти хвороб та шкідни­ків, розробляє методи створення інфекційних фонів для оцінки зерно­вих, зернобобових і соняшнику на стійкість проти основних хвороб, вивчає селекційний та колекційний матеріал і виділяє джерела стій­кості, створює донори з даною ознакою для селекції польових куль­тур, визначає фітосанітарний моніторинг стану посівів у регіоні
Підготувала 1 доктора та 4 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2005 - присвоєно звання доктора сільськогосподарських наук
- 2011 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - член-кореспондент УААН Відділення землеробства і рослинництва
- Нагороджена медаллю «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970); ор­деном княгині Ольги ІІІ ступеня (2008); є лауреатом премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2003, 2010); має Почесну відзнаку УААН (2006); Премію імені В. Я. Юр'єва; диплом Президії УААН (2006); нагороджена знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2008)
- Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій при Інституті рослин­ництва ім. В. Я Юр'єва НААН та при Харківському національно­му аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва; член редакційних колегій наукових збірників та журналів: «Селекція і насінництво», «Генетичні ресурси рослин», «Вісник Центру наукового забезпечен­ня АПВ Харківської області», «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», «Посібник Українського хлібороба»; член постій­ної конкурсної комісії Харківської облдержадміністрації з розгляду наукових праць щодо здобуття іменних премій видатних учених в аграрній науці


Публікації: 

- Опублікував 214 наукових праць, у тому числі 4 монографії, 1 підручник, 13 навчальних посібників, має 4 патенти