Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Пелих Віктор Григорович

Пелих Віктор Григорович

Дата народження: 24 березня 1957

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1983 - 1984 - розпочав трудову ді­яльність на посаді старшого, а згодом і головного зоотехніка радгоспу «Пі­онер» Нововоронцовського району Херсонської області
1984 - пер­ший секретар Нововоронцовського райкому комсомолу
1988 - другий секретар Нововоронцовського райкому Компартії України
1991 - 1998 - доцент кафедри механізації Херсонського сільськогосподарського інституту (нині — Херсонський державний аграрний університет)
1998 - 2010 - завідувач кафедри технологій, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Наукова діяльність: 

Основними напрямами його наукової діяльності є породно-лінійна гібридизація у свинарстві; використання ознак статевого ди­морфізму для поглибленої селекції на підвищення відтворювальних, відгодівельних і м'ясних якостей свиней; удосконалення регіональних систем виробництва продукції свинарства з використанням кращого світового генофонду
У 1989 р. ним успішно захищено в Українській сільськогосподар­ській академії дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ефективність породно-лінійної гібридизації з використанням спеціалізованих м'ясних типів і ліній свиней»
У 2002 р. в Національному аграрному університеті — дисер­тацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Теоретичне обґрунтування та практична реалізація удо­сконалених методів селекції у свинарстві»
Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації сім науковців, сформувалася наукова школа селекціонерів у галузі свинарства Пів­дня України, діяльність якої спрямована на оцінку племінних і про­дуктивних якостей свиней різного напряму продуктивності, поглибле­ного вивчення закономірностей онтогенезу тварин з використанням інтер'єрних тестів і ДНК-технологій (оцінка стресчутливості свиней)
Як член експертної ради ВАК України з 2004 по 2010 р. здійснював атестацію кадрів вищої кваліфікації
У результаті ініціативної діяльності та завдяки особистому вагомо­му внеску професора В. Г. Пелиха удосконалено зміст та форми на­вчання спеціалістів аграрного сектору економіки, при Херсонському державному аграрному університеті створено лабораторії з переробки сільськогосподарської продукції та їхньої стандартизації. Ним прово­диться викладацька діяльність за курсами лекцій з дисциплін розве­дення та селекція свиней, машини і механізми виробничих процесів у тваринництві, технологічне обладнання тваринницьких підприємств


Почесні звання, нагороди:: 

- 2003 - присвоєно вчене звання професора
- 2009 - отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення ве­теринарної медицини та зоотехнії
- Є членом Ради регіонів при Президентові України, членом Консультативної ради з питань місцевого самовряду­вання при Голові Верховної Ради України


Публікації: 

- Опублікував 185 наукових праць, з яких 5 монографій, 4 підручники
- Має 15 авторських свідоцтв та винаходів