Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Мазуркевич Анатолій Йосипович

Мазуркевич Анатолій Йосипович

Дата народження: 18 вересня 1940

Звання: член-кореспондент

Посада: проректор з наукової та інноваційної діяльності НУБіП Украї­ни та за сумісництвом - професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Науково-дослідного інституту здоров'я тварин ННІ ВМЯБПТ НУБіП України

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1958 - 1960 - ветеринарний фельдшер у колгосп ім. Сталіна с. Озера
1960 - 1961 - працював у колгоспі «Новий шлях» с. Криве Попельнянського району на Житомирщині
1961 - 1966 - навчався на ветеринарному факультеті в Україн­ській сільськогосподарській академії (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України)
1966 - 1968 - пра­цював на посаді лікаря-терапевта станції з боротьби з хворобами тварин Кагарлицького району Київської області
1968 - 1971 - аспірант при кафедрі фармакології і паразитології, науковий керівник професор С. В. Баженов
1971 - 1977 - асистент в НАУ (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України)
1977 - 1978 - старший викладач
1978 - 1993 - доцент
1988 - 1991 - старший науковий співробітник кафедри фармакології і патофізіології
1993 - 2005 - очолював кафедру фармакології і патофізіології, а згодом — новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології
1976 - 1984 - працював за сумісни­цтвом на посаді заступника декана
1984 - 1988; 1994 - 2000 - декан факультету ветеринарної медицини
2001 - 2007 - академік-секретар Відділен­ня ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом - професор кафедри в НАУ
2008 - 2010 - директор Науково-дослідного інституту здоров'я тварин ННІ ВМЯБПТ НУБіП України
2010 - проректор з наукової та інноваційної діяльності НУБіП Украї­ни та за сумісництвом - професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Науково-дослідного інституту здоров'я тварин ННІ ВМЯБПТ НУБіП України

Наукова діяльність: 

У 1972 р. успішно захистив дисертацію з присудженням на­укового ступеня кандидата ветеринарних наук
У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук на тему: «Повреждающие факторы и адаптационно- компенсаторные реакции в организме крупного рогатого скота при экспериментальном отравлении нитратами и мочевиной»
Основні його роботи спрямовано на виявлення характеру адаптаційно-компенсаторних реакцій, що виникають в організмі тва­рин під впливом хімічних та біологічних чинників довкілля. Наукова новизна проведених ним експериментальних досліджень полягає у ви­явленні рівня реакції окремих органів та систем тваринного організ­му на ушкодження
Застосування традиційних методів експерименту (фістульний, ангіостомії, біопсії, ізольованих органів) у поєднанні з найсучаснішими методами лабораторних досліджень дало можливість виявити зажиттєві зміни в окремих органах цілісного організму вели­кої рогатої худоби, зокрема в шлунково-кишковому каналі, печінці, серцево-легеневому апараті, нирках, молочній залозі в умовах наван­таження організму надлишком сечовини або нітратів.Одержані нові дані стосуються розподілу нітратів і нітритів та їхньої трансформації у тканинах організму за умов надходження в організм цих сполук у підвищених кількостях
Вперше дове­дено, що метгемоглобіноутворення максимально протікає в капілярах стінки травного апарату в результаті взаємодії нітритів і гемоглобіну; воно є одночасно своєрідним захистом тканин від шкідливого впливу надлишку нітриту, знижуючи його концентрацію і, як наслідок, знижен­ня рівня активних форм кисню та гідроперекисів; вперше встановлено активну участь мікросомального апарату клітин печінки великої рогатої худоби у знешкодженні нітриту, виявлено високу активність перекисного окислення та активізацію ним розвитку патологічних явищ; встановлено характер зміни активності основних гормонів; вперше відмічено суттє­ві порушення електронно-мікроскопічної будови гепатоцитів в умовах хронічного отруєння нітритами
Розроблено нові високоефективні пре­парати (нітритопротектора) для профілактики нітратних отруєнь
Подальшу його наукову діяльність спрямовано на вивчення глибинних механізмів неспецифічної та імунологічної реактивності тварин з різними типами вищої нервової діяльності під впливом хімічних і біологічних чинників, під впливом радіації; на з'ясування особливостей перебігу захворювань у новонароджених тварин у зонах екологічного забруднення та розробку методів профілактики цих хво­роб; на вивчення біологічних властивостей стовбурових клітин з метою застосування їх у клітинній терапії
Підготував 5 докторів та 11 кандидатів ветеринарних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Від­ділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Відзначений такими почесними нагородами й званнями: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Міжнародної премії «Дружба», має Подя­ку Кабінету Міністрів України, Почесну грамоту Міністерства агрополітики України, медаль «До 1500-річчя Києва», подяки голови Київської державної міської адміністрації
- У рейтингу «Символ професійності» відзначений у номінації «За вклад в науку» (2005), «За внесок у підготов­ку фахівців ветеринарної медицини» (2010); має відзнаку «Золота медаль для України» від Американського біографічного інституту (2009)
- Є головою Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів, членом експертної ради Державного комітету України з присудження державних премій, міжгалузевої ради НАН України з питань аграрного сектору, науково-технічної ради Міністерства аграрної полі­тики та продовольства України і науково-методичної ради Державного комітету ветеринарної медицини


Публікації: 

- Автор або співавтор 290 друкованих праць, у тому числі 16 підручників, навчальних посібників та монографій; спів­автор Закону України «Про ветеринарну медицину» (1996, 2001, 2006), Державного стандарту вищої освіти з напряму ветеринарна медици­на, ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту
- Має 10 патентів та авторських свідоцтв, є співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні