Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лендэл Михайло Андрійович

Лендэл Михайло Андрійович

Дата народження: 22 жовтня 1942

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1965 - 1970 - перший секретар Ужгород­ського райкому комсомолу
1970 - 1977 - голова колгоспу «Прогрес»
1977 - 1983 - заступник голови колгоспу ім. Горького
1983 - 1984 - перший заступник голови Ужгородського районного агропромис­лового об'єднання
1984 - 1986 - директор науково-дослідного рад­госпу «Борець» того самого району
1991 - 1996 - старший науковий співробітник відділу регіональних проблем комплексного соціально-економічного розвитку Закарпатської області Львівського відділення Інституту економіки АН України, провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України
1996 - 2001 - заступ­ник директора з наукової роботи Закарпатського регіонального цен­тру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
1997 - професор кафедри економіки, менеджменту та маркетин­гу
2003 - 2006 - декан факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету
2003 - завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Наукова діяльність: 

У 1981 р. в Українському науково-дослідному інституті економіки і організації сільського господарства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Рентабельність виробництва яловичини і шляхи її підвищен­ня (на прикладі колгоспів Закарпатської області)»
у 1994 р. у Львівському відділенні Інституту економіки НАН України — докторську дисертацію на тему: «Аграрний ресурсний потенціал в умовах змішаної економіки»
Основними напрямами наукової роботи є дослідження економіч­них процесів, які проходять в агропромисловому комплексі регіону, питання еколого-економічного та соціального розвитку Закарпаття, проблем зовнішньоекономічної діяльності, транскордонного співро­бітництва та інтеграції економіки регіону в європейські економічні структури
Є учасником розробки Концепції соціально-економічного розвитку Закарпатської області (1991), Проекту вільної економічної зони в Закарпатті (1994), галузевих програм розвитку краю
Бере безпосередню участь і здійснює керівництво виконан­ням держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних тем, брав участь у розробці Концепції сталого розвитку Закарпаття (2002), Про­екту функціонування і розбудови спеціальної економічної зони «За­карпаття» (2002), програм соціально-економічного розвитку «Закар­паття — 2004, 2006,2009»
З 1983 р. читає курси лекцій в Ужгородському державному університеті
Під його науковим керівництвом підготовлено 11 кандидатських і 1 докторську дисерта­цію, керує роботою 8 аспірантів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - отримав звання старшого наукового співробітника
- 1997 - присвоєно вчене звання професора
- 2002 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- 2002 - академік Міжнародної кадрової акаде­мії
- 1999 - має почесне звання заслуженого економіста України
- 2008 - 2010 - нагороджений медаллю.М. А. Лендєл — член спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на еконо­мічному факультеті Ужгородського національного університету; Екс­пертної ради ВАК України
- Є членом Акредитаційної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України; редколегії журналу «Науковий вісник УжНУ» — серія економіка та регіональні студії, за­ступник редактора цього журналу — серія міжнародні відносини; від­повідальний редактор наукових збірників за матеріалами регіональних та міжнародних науково-практичних конференцій; заступник голови Асоціації економістів Закарпаття


Публікації: 

- Опублікува 184 наукових праць, із них 18 монографій, серед яких 6 індивідуальних, 1 навчального посібника