Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лавриненко Юрій Олександрович

Лавриненко Юрій Олександрович

Дата народження: 30 вересня 1952

Звання: член-кореспондент

Посада: професор кафедри рослинництва, ге­нетики, селекції і насінництва Херсонського державного аграрного університету

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1973 - 1974 - інженер-гідротехнік колгоспу ім. ХХІ з'їзду КПРС Каховського району Херсонської області
1975 - працює в Інституті зрошуваного землеробства (м. Херсон) на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, відділу, заступника директора з наукової роботи
1987 - 1988 - перебував у службовому відрядженні в Афганістані з питань сприяння розвитку селекції і насінництва в цій країні
1999 - 2000 - за сумісництвом обіймав посаду доцента кафедри зоології та екології Херсонського державного педагогічного універ­ситету
2002 - професор кафедри рослинництва, ге­нетики, селекції і насінництва Херсонського державного аграрного університету

Наукова діяльність: 

У 1984 р. в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (м. Харків) захис­тив кандидатську дисертацію на тему: «Изменчивость количественных признаков и формообразование в гибридных популяциях яровой пшеницы»
У 2006 р. в Інституті зернового господарства (м. Дніпропетровськ) захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селек­ції в умовах зрошення»
Основні напрями наукової та викладацької діяльності зосереджені на наукових основах ефективного використання зрошуваних земель, удосконаленні технологій вирощування сільськогосподарських куль­тур, моніторингу показників родючості ґрунтів в умовах зрошувано­го землеробства, розробках оптимальних і водозберігаючих режимів зрошення та живлення, питаннях адаптивного екологічно безпечного рослинництва, генетичних основах селекції та створенні сортів з ви­сокою специфічною адаптивністю до умов зрошення, визначенні різ­номанітності генофонду зернових культур у первинних і вторинних генетичних центрах, теоретичному обґрунтуванні закономірностей генотипної та модифікаційної мінливості селекційно і біологічно важ­ливих ознак зернових культур в умовах зрошення
У Херсонському державному аграрному університеті викладає курс генетики рослин та біотехнології в рослинництві
Під науковим керівництвом Ю.О. Лавриненка підготовлено 7 кандидатів наук та 1 доктора
Постійно працює членом спеціалізованих вчених рад при Херсонському державному аграрному університеті зі спеціальностей 06.01.02 — сільськогосподарські меліорації, 06.01.09 — рослинництво, а також спеціалізованої вченої ради при Інституті зернового господарства (м. Дніпропетровськ) зі спеціальностей 06.01.05 — селекція і насінництво та 06.01.09 — рослинництво


Почесні звання, нагороди:: 

- 2006 - присвоєно звання доктор сільськогосподарських наук
- 2008 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - член-кореспондент УААН Відділення рослинництва
- Заступник головного редактора журналу «Зрошуване землеробство», член редколегії журналу «Таврійський науковий вісник»
- Нагороджений державними нагородами Республіки Афганістан: медалями «Саурської революції», «От благодарного афганского на­рода», «Воинская слава», а також Почесними грамотами Міністерства сільського господарства Республіки Афганістан, Міністерства аграр­ної політики України, Державного департаменту інтелектуальної влас­ності України


Публікації: 

- Опубліковано понад 370 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 4 підручники, 5 навчальних посібників, має 19 патентів та авторських свідоцтв