Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кандиба Віктор Миколайович

Кандиба Віктор Миколайович

Роки життя: 11 серпня 1938  -  29 листопада 2016

Звання: член-кореспондент

Посада: професор кафедри технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринар­ної академії

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1955 - 1960 - навчався у Харківському зоотехнічному інституті (нині Харківська державна зооветеринарна академія)
1960 - 1961 - зоотехнік колгоспу «1 Травня» Дергачівського району
1962 - 1963 - зоотехнік-інспектор Балаклійського територіально­го колгоспно-радгоспного управління
1963 - 1966 - зоотехнік кол­госпу «Маяк» Балаклійського району Харківської області
1966 - 1969 - навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
1969 - 1971 - молодший науковий співробітник
1971 - 1974 - старший науковий співробітни­к
1974 - 1988 - завідувач відділу технології виробництва яловичини НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
1991 - 2000 - завідувач лабораторії годівлі м'ясної худоби Інституту тваринництва УААН
2000 - 2001 - головний науковий співробітник Інституту тваринництва УААН
2001 - 2008 - завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринар­ної академії, де працює і нині професором

Наукова діяльність: 

У 1970 р. захистив кан­дидатську дисертацію
У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Закономір­ності формування м'ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби в залежності від віку і факторів годівлі»
Обґрунтував і активно впроваджує в практику тваринництва пріоритетні розробки важливого теоретичного і народно­господарського значення:♦ концепцію, теоретичні й практичні положення формування і про­гнозування м'ясної продуктивності та якості м'яса молодняку вели­кої рогатої худоби в онтогенезі у зв'язку з віком і факторами годівлі;♦ базові положення промислової технології виробництва яловичини і молока в Україні;♦ систему біологічно повноцінної годівлі високопродуктивних корів та бичків молочних, комбінованих і м'ясних порід, що забезпечує досяг­нення середньодобових приростів 0,8—1,1 кг за повний технологічний цикл і отримання живої маси 550—650 кг у 18-24-місячному віці;♦ проект деталізованих норм годівлі корів і молодняку великої рогатої худоби молочних, комбінованих та м'ясних порід при вирощуванні на м'ясо, опублікованих у довідниках;♦ енерго- та ресурсозберігаючі породні технології інтенсивного виро­щування, формування і прогнозування м'ясної продуктивності та конверсійної здатності бичків 6 молочних і комбінованих порід, які забезпечують одержання живої маси 550—650 кг у 18-21-місячному віці;♦ концепцію повноцінної енерго- та ресурсозберігаючої годівлі м'ясної худоби в господарствах України до 2010 р.;♦ проект альтернативної, екологічно безпечної, енерго- і землезберігаючої системи кормовиробництва і годівлі тварин на базі цілорічного конвеєрного виробництва вітамінно-мікроелементизованих зеле­них кормів, вирощених із зернофуражних культур методом гідропоніки;♦ вісім рецептів вітамінно-мікроелементних преміксів для великої ро­гатої худоби, овець, коней, хутрових звірів, шовковичного шовко­пряду, на які одержано патенти України
Наукові розробки є на рівні світової новизни і захищені 26 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи в Україні, колишньому СРСР і в Російській Федерації
Під науковим керівництвом професора В. М. Кандиби виконано і захищено 5 кандидатських і 3 докторські дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1997 - при­своєно вчене звання професора
- 1993 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Нагороджений Почесними грамотами Президії УААН, Харківської обласної державної адміністрації


Публікації: 

- Автор 325 наукових праць, з них 17 книг, монографій, підручників (у співавторстві), довідників