Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Камінський Віктор Францевич

Камінський Віктор Францевич

Дата народження: 19 вересня 1960

Звання: академік

Посада: директор ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1983 - 1986 - аспірант Українського науково-дослідного інституту землеробства
1986 - 1990 - молодший на­уковий співробітник лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи цього самого закладу
1990 - 1993 - науковий співробітник
1993 - 1994 - старший науко­вий співробітник
1994 - 1996 - в.о. завідувача лабораторії
1996 - 1997 - завідувач лабораторії
1997 - 2000 - вчений секретар Ін­ституту землеробства УААНводночас — завідувач лабораторії інтен­сивних технологій зернобобових і круп'яних культур цього закладу
2000 - заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут земле­робства УААН», водночас — завідувач лабораторії інтенсивних техно­логій зернобобових, олійних і круп'яних культур, заступник керівника Науково-методичного центру «Землеробство»
2011 - директор ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Наукова діяльність: 

Є головою експертної ради і Технічного комітету ТК 151 «Землеробство», очолює методичну комісію з питань землеробства і рослинництва
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктив­ність озимої пшениці і родючість ґрунту у зв'язку з дією і взаємодією попередників, способів основного обробітку і добрив в умовах Лівобережного Лісостепу України»
У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобо­вих культур у Лісостепу України»
Головним напрямом досліджень є розв'язання про­блеми підвищення продуктивності землеробства за оптимізації спів­відношення земельних угідь у ланці розроблення ефективних техно­логій вирощування зернових культур за освоєння зональних ґрунто- і водоохоронних екологічно збалансованих систем землеробства
Ним обґрунтовано принципи формування зон стабільного виробництва зернобобових і олійних культур в Україні, їхнього ефективного функ­ціонування з урахуванням біологічних вимог рослин до дії кліматичних і технологічних факторів
Під його науковим керівництвом обґрунто­вано і розроблено теоретичні (агробіологічні) основи інтенсифікації вирощування зернобобових, круп'яних та олійних культур на основі встановлення оптимальних параметрів формування й функціонуван­ня зон виробництва, рівня реалізації в них залежно від погодних умов і агротехнічних факторів, потенціальної продуктивності цих культур; оптимізації розміщення посівів та розроблення й упровадження у ви­робництво конкурентоспроможних, з високим рівнем окупності енер­гії технологій їхнього вирощування
Підготував 8 кандидатів наук, дисертаційні роботи яких присвячено теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва
Нині під його керівництвом виконують дослідження 5 аспірантів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1994 - присвоєно учене звання старшого наукового співробітник
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН за напрямом за­гальне землеробство
- Нагороджений Почесною відзнакою (2010) і Почесними грамотами Президії УААН (2005, 2008), Головного управління агропромислово­го розвитку Київської облдержадміністрації (2009), знаком Пошани (2010), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики України (2005, 2007) та Міністерства освіти та науки (2008)


Публікації: 

- Опубліковано понад 150 наукових праць, у тому числі 2 навчальних посібники
- Має 3 патенти на винаходи