Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Каленська Світлана Михайлівна

Каленська Світлана Михайлівна

Дата народження: 23 лютого 1960

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри рослинництва нині Національного універ­ситету біоресурсів і природокористування України

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1984 - 1985 - навчалася на педагогічному факультеті Української сільськогосподарської академії
1988 - 1991 - пройшла підготовку в аспірантурі на педагогічному факультеті Української сільськогосподарської академії
1997—2000 - докто­рантура
2002 - професор в Національному аграрному університеті
2002 - завідувач кафедри рослинництва
2004 - керувала кафедрою рослинництва та кормовиробництва
2006 - 2009 - директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва Національного аграрного університету
2009 - завідувач кафедри рослинництва нині Національного універ­ситету біоресурсів і природокористування України

Наукова діяльність: 

1998 - захист канди­датської дисертації на тему: «Продуктивность тритикале в связи с приме­нением азотных удобрений и ретардантов при интенсивной технологии его возделывания»
2000 - захист докторської «Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритикале в Лісостепу Укра­їни»
Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво та кормовиробництво, фітоенергетика, адаптивний потенціал сільськогосподарських культур і технології їхнього вирощування, насіннєзнавство та методи визначення якості насіння, інноваційні технології в рослин­ництві
Важливим напрямом досліджень є виявлення особливостей впливу елементів технологій вирощування та їхнього комплексу, у тому числі фізіологічно активних речовин та засобів захисту рослин на стій­кість зернових, технічних та кормових культур до біотичних та абіотич­них стресових факторів середовища та на рівень їхньої продуктивності
Одним з напрямів науковою діяльності є стандартизація, сертифікація та оцінка якості сільськогосподарської продукції
Підготувала 13 кандидатів сільськогосподарських наук і наразі під її керівництвом ведеться підготовка 3 докторантів та 14 аспірантів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 - присвоєно вчене звання старшого наукового спів­робітника зі спеціальності рослинництво
- 2002 - присвоєно вчене звання доцента
- 2003 - професора кафедри рослинництва
- 2007 - обрана членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва
- Нагороджена відзнаками «Відмінник аграрної освіти» ІІ ступеня, знаком Пошани Міністерства АПК, відзнакою НМЦ Міністерства АПК «За вагомий внесок в розвиток освіти», відзначена грамотами, дипломами та подяками Міністерства освіти та науки України, Мініс­терства аграрної політики України, ВАК України та мерії м. Києва
- Виконує велику науково-методичну ро­боту за дорученням Міністерства освіти та науки і Міністерства АПК: з 2002 р. — експерт, у 2004—2008 рр. — голова експертної ради з агрономії та лісового господарства Вищої атестаційної комісії України; з 2007 р. і донині — голова науково-методичних комісій з агрономії Міністерства освіти та науки України і Міністерства аграрної політики та продовольства України
- Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисер­таційних робіт при Національному університеті біоресурсів і природо­користування України та член спеціалізованої вченої ради при ННЦ «Інститут землеробства НААН»; член редколегій наукових видань


Публікації: 

- Автор понад 230 публікацій, із яких 14 монографій; 15 ДСТУ; 14 СОУ; 9 гармонізованих стандартів ISO, 110 статей в науко­вих та науково-практичних виданнях; підручник «Рослинництво», 28 науково-методичних видань, які успішно використовуються у вироб­ництві, наукових дослідженнях та навчальному процесі