Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Єгоров Богдан Вікторович

Єгоров Богдан Вікторович

Дата народження: 15 серпня 1958

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри техноло­гії комбікормів Одеського технологічного інституту харчової промис­ловості ім. М. В. Ломоносова, ректор Одеської національної академії харчових технологій

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1976 - токар третього розряду Вінницького радіолампового за­воду
1981 - інженер науково-дослідної частини Одеського техно­логічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова
1981 - 1988 - асистент кафедри технології комбікор­мових і гідролізних виробництв
1988 - 1990 - доцент
1990 - 1991 - докторант
1991 - завідувач кафедри техноло­гії комбікормів Одеського технологічного інституту харчової промис­ловості ім. М. В. Ломоносова
1996 - 2003 - проректор з навчальної і виховної роботи Одеської державної академії харчових технологій
2003 - ректор Одеської національної академії харчових технологій

Наукова діяльність: 

У 1985 р. в Одеському технологічному інституті харчової промисло­вості ім. М. В. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технології теплової обробки сої при виробництві комбікор­мів»
У 1990 р. в цьому закладі захистив докторську дисертацію на тему: «Науково-технічні основи удосконалення технології комбікормів»
Напрями наукової діяльності: продовольча безпека, системний ана­ліз і синтез технологій виробництва преміксів, кормових добавок, ком­бікормів, продукції тваринного походження і продуктів харчування
Значну увагу приділяє підготовці високо­кваліфікованих кадрів для харчової та зернопереробної промисловості України
Розроблені ним навчальні програми і плани дали змогу підго­тувати понад 14000 інженерних кадрів для лідерів харчової та зернопереробної промисловості України, а розроблену під його керівництвом модель підготовки фахівців до поліфункціональної інженерної діяль­ності схвалено роботодавцями
Під його керівництвом розроблено і запроваджено новий державний стандарт ДСТУ 4482: 2005 «Премікси. Технічні умови»
Підготував 16 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно звання доктор технічних наук
- 1992 - присвоєно вчене звання професор
- Є головою експертної комісії з харчових технологій та легкої промисловості ВАК України, заступником голови експертної комісії з харчової промисловості та сільського господарства Держав­ної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, членом науково-технічної ради Департаменту харчової промисловості Мініс­терства аграрної політики та продовольства України, членом науково-технічної ради ДАК «Хліб України»
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення збері­гання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції
- 2007 - заслужений діяч науки і техніки України
- Нагороджений Почесними грамотами і почесною відзнакою Міністерства освіти і на­уки України «Відмінник освіти України» (2002, 2003), знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2002), почесною відзнакою Одеської обласної державної адміністрації (2006) та Одеської облас­ної ради (2005)
- Нагороджений грамотами Голови Вищої атестаційної комісії України За активну участь у підготовці наукових кадрів і ро­боту з науково-технічного забезпечення комбікормової галузі України
- Член Спілки журналістів України, головний редак­тор науково-практичних журналів «Зернові продукти і комбікорми», «Харчова наука і технологія», «Наукові праці ОНАХТ», що визнані ВАК України фаховими, член редколегій науково-практичних журна­лів: «Корма і факти», «Food and Feed Research» (Сербія, Університет м. Нові-Сад)


Публікації: 

- Опублікував 478 наукових праць, у тому числі 1 підруч­ник, 1 навчальний посібник, має 43 патенти