Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Дудар Тарас Григорович

Дудар Тарас Григорович

Дата народження: 05 липня 1948

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1973 - 1976 - головний економіст колгоспу ім. Леніна в с. Озер­на Зборівського району Тернопільської області
1976 - 1979 - аспірант, потім асистент кафедри управління і наукової організації праці у Львівському сільськогосподарському інституті
1982 - 1992 - пройшов усі службові щаблі у Тернопільській академії народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) - від асистента кафедри до професора (1992), доктора економічних наук (1992)
1994 - завідувач кафедри аграрного менеджменту і права Тернопільського національного економічного університету

Наукова діяльність: 

У 1979 р. в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію на тему: «Організація управління якістю продукції в молочному ско­тарстві» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05. — економіка, планування і організація управ­ління народним господарством і його галузями (сільське господар­ство)
У 1992 р. в Інституті аграрної економіки УААН — докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції (на матеріалах агропромислових форму­вань України)» із спеціальності 08.00.05. — економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сіль­ське господарство)
Його багаторічна наукова праця охоплює розробку основних напрямів підвищення якості сільськогосподарської продукції в динаміці розви­тку нових організаційних форм господарювання і ринкових відносин в АПК
Він одним із перших науковців в Україні теоретично обґрунтував і активно пропагував концепцію нового підходу до управління якістю сільськогосподарської продукції, яка ґрунтується на приватній влас­ності на землю і майно в аграрній сфері, на ліквідації відчуженості тру­дівників села від землі, засобів виробництва і результатів праці
Теоретично обґрунтував і передав до впровадження в практику агропромислового виробництва низку методичних рекомендацій: з формування ринко­вих відносин в АПК України (1991); з актуальних проблем переходу до нових економічних відносин в АПК України (1991); з економіч­них проблем якості сільськогосподарської продукції в умовах ринку (1992); з еколого-економічних проблем якості продукції в аграрній сфері України (1993); з організації служби маркетингу в агропромисловому виробництві (1994); з організації маркетингової діяльності в агропромислових підприємствах (1999); з проблем кадрового потен­ціалу щодо забезпечення ефективного менеджменту в аграрній сфері (2000); концептуальні основи розвитку аграрного маркетингу (2003); науково-методологічні засади розвитку маркетингової діяльності в аг­ропромислових формуваннях (2004); концептуальні підходи екологізації агропромислового виробництва в Україні (2005)
Під його керівництвом підготовлено 14 кандидатів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- Є членом двох спеціалізованих вчених рад із прису­дження наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук у Тернопільському національному економічному університеті, головою Тернопільського регіонального відділення Академії наук вищої школи України, членом президії Академії наук вищої школи України
- 2002 - член-кореспондент УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- Член редакційних колегій наукових журналів: «Вісник ТНЕУ», ви­дання Тернопільського національного економічного університету, Всеукраїнського журналу «Інноваційна економіка», «Аграрна еконо­міка», видання Львівського національного аграрного університету
- 1996 - об­раний дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи Укра­їни
- 2005 - за визначні здобутки в галузі науки і техніки нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого
- 2009 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України


Публікації: 

- Опублікував 246 наукові пра­ці, в тому числі 16 монографій, книг і брошур (з них 2 монографії видано самостійно, 6 — у співавторстві)
- Видано 8 підручників і навчальних посібників для студентів вузів з грифом Міносвіти і науки України