Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гуцуляк Григорій Дмитрович

Гуцуляк Григорій Дмитрович

Дата народження: 23 червня 1946

Звання: член-кореспондент

Посада: головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1972 - 1984 - працював головним інженером-землевпорядником Косівського райвиконкому
1984 - 1986 - директор Кутського СПТУ-36
1986 - 1989 - доцент кафедри земельного кадастру Львівського сільськогосподарського інституту
1989 - завідувач відділу управління земельними ресурсами Карпатського регіону Закарпатського інституту агропромислового виробництва УААН
1993 - 1999 - директор Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології УААН
1999 - 2005 - завідувач
2005 - 2009 - головний науковий співробітник Косівського відділу проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН
2009 - головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН

Наукова діяльність: 

У 1982 р. в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва захистив дисертацію на здобуття наукового сту­пеня кандидата економічних наук на тему: «Застосування матеріалів земельного кадастру для підвищення ефективності використання земель (на прикладі передгірської зони Карпат Івано-Франківської області)»
у 1992 р. в Інституті економіки АН України захистив ди­сертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону»
Його наукові праці позитивно оцінено науковою громадськіс­тю і фахівцями агропромислового комплексу
Ним запропоновано прин­ципово нову еколого-економічну концепцію організації раціонального аграрного землекористування та охорони ґрунтів стосовно до Карпат­ського регіону, методологію і методику еколого-економічного обґрунту­вання землевпорядних і землеохоронних заходів та економічний меха­нізм реалізації останніх в умовах реформування земельних відносин
Його наукові розробки свідчать не лише про вагомий внесок вченого в аграрну науку, а про перспективність і необхідність поглиблення аг­роекологічних досліджень з метою розв'язання економічних і еколо­гічних проблем розвитку національного та регіональних АПК, їхньої еколого-економічної реструктуризації й оптимізації
Проводить велику науково-практичну роботу з питань комплексної організації землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств, фер­мерських та селянських господарств з урахуванням їхніх оптимальних розмірів і вимог зонування та еколого-ландшафтної організації терито­рії на основі еколого-економічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в областях Карпатського регіону
Ним і його учнями розроблено понад 250 проектів із перенесенням їх у натуру
Підготував 4 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2010 - присвоєно Ввчене звання професора
- 1999 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності природокористування
- 2006 - нагороджений Почесною відзнакою УААН
- Є головою Косівського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата України, членом науково-технічної ради Національного природного парку «Гуцульщина»


Публікації: 

- Опублікував 138 наукових праць, у тому числі 14 монографій, 1 підручник та 17 наукових праць навчально-методичного характеру, які використовуються у навчальному процесі та у науково-дослідній роботі студентів