Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Володін Сергій Анатолійович

Володін Сергій Анатолійович

Дата народження: 19 травня 1956

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1982 - працював у Жданівському металургійному інституті спочатку як аспірант, потім на посадах молодшого та провід­ного наукового співробітника, старшого викладача, доцента
1988 - організовує та керує інноваційними підприємствами корпоративної системи «Віадук» в інтеграції з суб'єктами племінної та насіннєвої справи, забезпечує інвестиційний розвиток наукоємного аграрного виробництва
2001 - працює у складі Академії, член Ради з питань організації діяльності центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва при Президії НААН, радник Президії НААН

Наукова діяльність: 

Здобував кваліфікацію за спеціальностями міжнародна економіка і право (1993 р., США) за спільною програмою Нью-Йоркського університету й Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, а також корпоративний та фінансовий менеджмент у Цюріхському банківському центрі (1994 р., Швеція) з проходженням стажування на Кіпрі та в Ізраїлі
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 — процеси механічної і фізико-хімічної обробки на тему: «Розробка та дослідження черв'ячних фрез підвищеної вібростійкості»
У 2002 р. разом з провідними вченими та установами УААН створив першу в Україні недержавну науково-дослідну установу АПК «Інститут інноваційного провайдингу», яка отримала державну атестацію та визнана провід­ною установою в галузі з питань ринкової інтеграції, інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки, інтелектуальної власності та трансферу технологій, кластеризації сегментів наукоємного ринку, корпоратизації науково-виробничих відносин, капіталізації та комер­ціалізації науково-технічних досягнень
У 2006 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за результатами захисту дисертаційної роботи за спеціальністю 08.02.02 — економіка та управління науково-технічним про­гресом на тему: «Інноваційний провайдинг на наукоємному аграрному ринку АПК»
Розробив універсальну систему інноваційного провайдингу, яка забезпечує безперервний процес створення, удоскона­лення та трансферу наукової та інноваційної продукції за економіч­ними правилами наукоємного ринку
Створив науково-методичні, організаційно-управлінські та соціально-економічні засади іннова­ційної системи наукоємного ринку для забезпечення формування, капіталізації та комерціалізації науково-технічних досягнень
Роз­робив моделі управління нематеріальними і матеріальними пото­ками в науково-інноваційній і бізнес-системах наукоємного ринку
Ним розкрито системологічний базис інноваційного провайдингу, науково-методологічні засади програмно-цільового продукування; за­пропоновано механізм трансферу наукоємних технологій; розроблено методичні підходи до інноваційного консалтингу в науковій та бізнес- сферах, венчурного підприємництва та організаційно-економічного інструментарію його функціонування і розвитку в інтеграції з науково-виробничими сферами
Підготував 5 кандидатів наук
Ним підготовлено курс-тренінг інноваційного провайдингу для університетів і наукових установ
За його ініціативою прийнято більше 20 постанов Президії Національної академії аграрних наук України щодо інноваційних перетворень у системі аграрної науки; реалізуються науково-технічні проекти і програми за інноваційною тематикою на замовлення НААН, Мініс­терства аграрної політики та продовольства, інших міністерств


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- Відзначе­но Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України та почесною відзнакою Академії
- Обраний членом ради підприємців АПК, активно пропагує науково-інноваційні досягнення в бізнес-середовищі Украї­ни та за кордоном


Публікації: 

- Опублікував 102 науко­ві праці, у тому числі 2 монографії, 9 книг, навчальний посіб­ник, 8 наукових творів, зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності, статтях та інших публікаціях