Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Волкогон Віталій Васильович

Волкогон Віталій Васильович

Дата народження: 24 серпня 1955

Звання: член-кореспондент

Посада: директор в Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1977 - працює в Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН на різних посадах: старшого лаборанта, молодшого на­укового, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, директора

Наукова діяльність: 

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ассоциатив­ная азотфиксация в корневой зоне представителей семейства злако­вих»
У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості форму­вання азотфіксуючих асоціацій бактерій з травами та регулювання їх активності»
Основні напрями наукової діяльності — особливості трансформації сполук азоту в ґрунті за впливу природних і антропогенних факторів, проблеми фізіологічного оптимуму мінерального азоту для рослин, екологічні особливості функціонування азотфіксувальних симбіозів та асоціацій, технології виготовлення і застосування мікробних пре­паратів
Його діяльність значною мірою пов'язана з інструментальним напрямом визначення активності процесів біологічної трансфор­мації азоту в ґрунті
Він є автором способів визначення активності про­цесів азотфіксації та денітрифікації в ґрунтово-рослинних монолітах
Широко відомі його роботи з визначення біологічної азотфіксації методом ізотопного розбавлення
Його оригінальною розроб­кою є з'ясування механізму підвищення активності азотфіксації під впливом обробки рослин розчинами фітогормонів та їхніх синтетичних аналогів
На основі проведених фундаментальних досліджень сформульовано нові принципи створення бактеріальних добрив
Вчений є автором біологічних препаратів Діазобактерину, Мікрогуміну, Біограну, Ризогуміну
Підготував 4 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1998 - доктор сільськогосподарських наук
- 2002 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- Є головним редактором міжвідомчого тематичного збірника «Сільськогосподарська мікробіологія», членом редакційних колегій «Мікробіологічного журналу», «Агроекологічного журналу»


Публікації: 

- Опублікував понад 245 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 13 винаходів