Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бобро Михайло Архипович

Бобро Михайло Архипович

Дата народження: 23 квітня 1936

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1960 - 1966 - пра­цював агрономом Олександрівського бурякорадгоспу Вовчанського району, а згодом науковим співробітником з держбюджетної темати­ки цукробурякотресту Харківського раднаргоспу

Наукова діяльність: 

У центрі його на­укового пошуку — біологія і технологія вирощування цукрових бу­ряків
У 1967 - захистив кандидатську дисертацію на тему: «Влияние гидрозида малеиновой кислоты на урожай, сахарис­тость, сохранность и семенную продуктивность маточной сахарной свеклы в Левобережной Лесостепи УССР» й одержав запрошення на викладацьку роботу в ХСГІ, де пройшов шлях від наукового спів­робітника до професора, завідувача кафедри, члена-кореспондента НААН
У 1975 р. він захистив докторську дисертацію на тему: «Гидразид малеиновой кислоты как средство повышения продуктивности сахарной свеклы»
Він здійснює широкий пошук шляхів підвищення ефектив­ності вирощування зернових, бобових та інших культур
Значну час­тину його розробок включено до навчальних посібників для аграрних ВНЗ, спеціальних довідників, а також у «Технологічний регламент виробництва, зберігання та переробки цукрових буряків», який широко використовується у буряківництві країн близького зарубіжжя
Вченим підготовлено 5 докторів і 17 кандидатів наук, з яких 9 докторів філософії для зарубіжних країн (Нігерія, Того, Конго, Бенін, Камбоджа, Мадагаскар, Сирія, Палестина)
Понад 25 років учений активно працює у складі спецрад із захисту дисертацій в Інституті біоенергетичних культур і цукрових бу­ряків та в Інституті рослинництва НААН, близько 10 років був у складі експертних рад ВАК СРСР і України
1985 - 1995 - розробив п'ять типових програм з рослинництва для агрономічних спеціальностей


Почесні звання, нагороди:: 

- 1976 - присвоєно вчене звання професора
- 1993 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення рослин­ництва
- Є головним редактором наукового збірника «Вісник ХНАУ» (Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, пло­доовочівництво»)
- Одержав урядові нагороди: орден «Знак Пошани» (1993), медалі, Почесні грамоти Міністерства сільського господарства і Міністерства вищої освіти СРСР, ВАСГНІЛ, УААН, Мінагрополітики України
- Має почесні знаки: «За заслуги в галузі вищої освіти СРСР», «Відмінник освіти України» (2001), меда­лі і дипломи ВДНГ СРСР і України. Дипломант 5-го конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін» (2003)
- 2006 - має найвищу нагороду УААН — Почесну відзнаку


Публікації: 

- Опублікував 165 наукових праць, розроблено низку агроприйомів підвищення продуктивності зернових і технічних культур, має 3 авторські свідоцтва на ви­находи