Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Есполов Тлектес Ісабаєвич (Республіка Казахстан)

Есполов Тлектес Ісабаєвич (Республіка Казахстан)

Дата народження: 15 червня 1952

Звання: іноземний член

Посада: ректор Казахського національного аграрного університет

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1978 - асистент кафедри Казахського сільськогосподарського інституту
1978 - 1981 - на­вчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту гідро­техніки і меліорації ім. А.Н. Костякова у м. Москві
1981 - 1993 - працював викладачем, доцен­том і завідувачем галузевої науково-дослідної лабораторії
1993 - 2001 - був призначений директором Алматинського індустріального коледжу, а потім ректором Алматинської індустріально-педагогічної академії
2001 - ректор Казахського національного аграрного університет

Наукова діяльність: 

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди­дата технічних наук
У 1997 р. захистив докторську дисертацію з економічних наук
Наукові дослідження вченого присвячені проблемам розвитку економіки аграрного сектору: ефективність освоєння азидної території країни, механізми раціонального використання природних ресурсів і технічних засобів
2001 - здійснює наукове керівництво і безпо­середньо бере участь у розробці теоретичних і методологічних основ стійкості розвитку АПК Республіки Казахстан, у результаті якої було розроблено основні напрями розвитку земельних і водних відносин у сільському господарстві, механізми формування конкурентного серед­овища; шляхи удосконалення механізмів державної підтримки розви­тку сільської підприємницької діяльності в Республіці Казахстан, ме­ханізми формування ринку землі і його розвитку, заходи з покращання матеріально-технічних ресурсів, ринку виробництва сільськогоспо­дарських товарів; засоби інтеграції сільського господарства у світовий аграрний ринок
Його наукові рекомендації широко застосовуються в системі різних мі­ністерств республіки, зокрема в Міністерстві сільського господарства, Міністерстві природних ресурсів і охорони навколишнього середови­ща, Міністерстві економіки і бюджетного планування, а також у ви­робничій практиці АПК
Під науковим керівництвом вченого підготовлено і захищено 23 докторів і 46 кандидатів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2001 - присвоєно вчене звання професора
- 2010 - обраний іноземним членом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства
- 2008 - Академік Національної академії наук Республіки Казахстан
- 2004 - Національної академії сільськогосподарських наук Республіки Казах­стан, Російської академії сільськогосподарських наук, Міжнародної академії вищої школи, почесний академік і голова Відділення аграр­них наук Республіки Казахстан
- 2003 - Віце-президент Академії сільськогосподарських наук Республі­ки Казахстан
- Член ради ректорів ВУЗів Казахстану, Науково-технічної секції Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан, виконкому Глобального консорціуму аграрних ВУЗів світу, голова виконавчого комітету Ради ректорів провідних аграрних вузів держав — учасниць СНД, член Ради зі співпраці в галузі освіти держав — учасниць СНД, Конкурсної комісії при уряді Республіки Казахстан із присудження Державних премій і премій у галузі сільськогосподар­ських наук та голова дисертаційної ради із захисту докторських ди­сертацій.Відзначений відомчими і науковими нагородами.


Публікації: 

- Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 5 підручників, 6 навчальних посібників
- Має 4 авторських свідоцтва і 12 патентів на винаходи