Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Юрчишин Володимир Васильович

Юрчишин Володимир Васильович

Роки життя: 09 березня 1925  -  13 серпня 2017

Звання: академік

Посада: очолює відділи управління сільським господарством, теорії та методології від­носин власності, аграрної і соціальної політики ННЦ «ІАЕ» НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1947 - 1948 - агроном навчального господарства
1948 - 1953 - на­вчався на плодоовочевому факультеті Уманського сільськогосподар­ського інституту (нині — Уманський національний університет садів­ництва)
1954 - 1976 - в Українській сільськогосподарській академії (зараз — Національний університет біоресурсів і при­родокористування України) був: аспірантом (кафедра організації сільського господарства), асистентом, доцентом, старшим науковим співробітником (з підготовки докторської дисертації), професором, завідувачем кафедри, проректором з наукової ро­боти, ректором
1976 - 2006 - в Науково-дослідному інституті економіки та організації сільського господарства (нині — ННЦ «ІАЕ» НААН) очолював відділи управління сільським господарством, теорії та методології від­носин власності, аграрної і соціальної політики

Наукова діяльність: 

Безпосередньо ним та під його керівництвом виконано відповідні фундаментальні дослі­дження з питань державного, територіального, галузевого та безпо­середньо виробничо-господарського управління АПК, його кадрово-управлінського забезпечення, управління науково-технічним прогресом у сільськогосподарській галузі, підвищення якості вирощуваної у ній продукції.
1989 - першим не тіль­ки в Україні, а й у Союзі РСР започаткував дослідження реформування відносин власності у сільському господарстві, здійснив великомасш­табне дослідження поглядів селян на цю проблему, бґрунтував необхідність і розробив відповідну методику реформування майнових відносин власності у колгоспах із збереженням їхньої майнової ціліс­ності, здійснив її експериментальну перевірку і практичне втілення у ряді господарств
Розробив оригінальну модель перетворення колгоспників у своєрідних співвласників колгоспної землі із збереженням земельної цілісності колективних господарств.Працюючи в останні роки в системі НАН України (ДУ «Інститут економіки та прогнозування»)
У 1958 р. в Українській академії сільськогосподарських наук захис­тив кандидатську дисертацію на тему: «Стан і перспективи розвитку садівництва в Наддністрянських колгоспах Вінницької і Хмельницької областей»
У 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Економіка по­рід і сортів плодових культур України»
Підготував 4 доктори і 48 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1960 - присвоєно вчене звання доцента
- 1969 - присвоєно вчене звання професора
- 1975 - член-кореспондент Всесоюзної академії сіль­ськогосподарських наук ім. Леніна (нині — РАСГН)
- 1990 - дійсний член (академік) Української академії аграрних наук Відділення аграрної економіки за спеціальністю організація управління і плану­вання
- 1970; 1974 - нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями
- 1993 -почесне звання заслуженого діяча науки і техніки Укра­їни


Публікації: 

- Видав 16 індивідуальних і колективних монографій
- Загальна кіль­кість наукових публікацій перевищує 500 найменувань