Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шпичак Олександр Михайлович

Шпичак Олександр Михайлович

Дата народження: 21 квітня 1941

Звання: академік

Посада: завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій з наукової роботи ННЦ «ІАЕ»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1963 - 1968 - працював старшим економістом, начальником планово-економічних відділів Дубровицького та Гощанського районних управлінь сільського господарства Рівненської об­ласті
1968 - 1971 - навчався в очній аспірантурі Українського НДІ економіки і організації сільського господарства (нині ННЦ — «Інсти­тут аграрної економіки» НААН)
2005 - директор Науково-дослідного інсти­туту економіки і менеджменту агропромислового виробництва Наці­онального університету біоресурсів і природокористування України
2011 - завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій з наукової роботи ННЦ «ІАЕ»

Наукова діяльність: 

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна оцінка землі та її використання при плануванні державних заготівель
Під його керівництвом і безпосередньою участю колективом авторів розроблено «Концепцію ціноутворення на продукцію АПК в перехідний період до ринкової економіки», яку в 1993 р. було затверджено вченою ра­дою Інституту економіки УААН (22.04.1993) та бюро Президії УААН (17.05.1993)
У своїх роботах від­стоює концептуальне положення щодо необхідності поєднання віль­ного ціноутворення, яке ґрунтується на законах попиту і пропозиції із елементами державного регулювання
Під його керівництвом вперше в нашій країні на основі набутого досвіду в США здійснюється підготовка ринкових звітів щодо поточ­ної кон'юнктури і прогнозу ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на відповідний маркетинговий період та мето­дика визначення економічної ефективності ОСГ
Координує науково-дослідну тематику інституту бізне­су та безпосередньо керує дослідженнями щодо удосконалення сис­теми організаційно-економічних механізмів функціонування осно­вних підкомплексів АПК в умовах СОТ
Очолює проблемну раду НДІ економіки і менедж­менту агропромислового виробництва при ННІ Бізнесу, бере участь у роботі низки спеціалізованих рад, є членом секції сільського господар­ства в Комітеті з державних премій України в галузі науки і техніки, бере активну участь у роботі урядових комісій міністерств і відомств
Під його науковим керівництвом підготовили та захистили дисерта­ції 6 докторів і 32 кандидати економічних наук, і в даний час навчають­ся 9 аспірантів та 1 докторант


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - обрано членом-кореспондентом УААН
- 1994 - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності економіка сільського господарства і агропромислового комплексу
- 1996 - обраний академіком-секретарем Відділення аграрної еконо­міки і земельних відносин УААН, членом Президії УААН
- 1996 - указом Президента України Олександру Михайловичу присвоєно по­чесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 1999 - обрано дійсним членом (академіком) УААН
- 1998 - обрано (за сумісництвом) віце-президентом Національної асоціа­ції бірж України
- 1997 - почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 1997 - нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та знаком По­шани


Публікації: 

- Опублікував понад 400 наукових праць, серед яких 97 монографій, брошур та 45 методичних рекомендацій і положень