Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Цвіліховський Микола Іванович

Цвіліховський Микола Іванович

Дата народження: 21 травня 1961

Звання: академік

Посада: завід­увач кафедри терапії і клінічної діагностики

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1980 - ветеринарний фельдшер Тридубської дільничної ветеринарної лікарні (Миколаївська область)
1985 - головний ветеринарний лікар колгоспу «Іскра» (Кіровоградська область)
1985 - 1988 - аспірант
1988 - 1993 - асистент
1993 - 1994; 1997 - 1998 - доцент
1994 - 1997 - докторант
1998 - 1999 - про­фесор кафедри біохімії і біотехнології
1999 - завід­увач кафедри терапії і клінічної діагностики
2000 - 2001 - де­кан факультету ветеринарної медицини
2001 - 2008 - директор Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва Національного аграрного універси­тету (нині - НУБіП України)

Наукова діяльність: 

У 1989 р. у Львівському зооветеринарному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Выделение, химический состав и транспортные АТФазы щеточной каймы и базолатеральных мемб­ран клеток кишечного эпителия взрослого крупного рогатого скота, новорожденных здоровых и больных диспепсией телят» за спеціаль­ністю 03.00.04 - біохімія
У 1998 р. у Національному аграрному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Білки плазматичної мембрани епітелію тон кого кишечнику великої рогатої худоби» за спеціальністю 03.00.04 — біо­хімія
Основні наукові роботи присвячені дослідженню молекулярних механізмів мембранного травлення у тварин у нормі та за патології, пошуку і розробці способів корекції виявлених порушень, дослідженню обміну речовин в організмі тварин та розробці високоефективних діагностичних і лікувально-профілактичних засо­бів за його порушень
Відкрив 5 нових білків у плазматичній мембрані ентероцитів тонкого кишечнику новонароджених телят, які прояв­ляють здатність до рецепції імуноглобулінів та запропонував гіпотезу рецепторно-ендоцитозного механізму формування колострального імунітету у великої рогатої худоби
За керівництва М.І. Цвіліховського розроблено стандарт осві­ти, типові програми і навчальні плани, створено сучасну навчально-методичну, матеріальну, клінічну та комп'ютерну базу для підготовки фахівців ветеринарної медицини освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр, і підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини України; здійснено ряд заходів з реформування вете­ринарної освіти України з метою інтеграції до Світового освітянського простору
Підготував 7 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - присвоєно вчене звання професора
- 2002 - член-кореспондент УААН
- 2007 - дійсний член (академік) УААН (внутрішні хвороби тварин)
- Нагороджений Почесними грамотами Держдепартаменту ветеринарної медицини МАП України (і998; 2006), НАУ (2001), НУБіП Укра­їни (2010), Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (2011), НААН (2011), відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» ІІІ ступеня (2010); відзнакою МАП України «За вагомий внесок у розви­ток освіти» (2010), має подяки ВАК України (2003, 2006), мера м. Києва (2004), Науково-методичного центру МАП України (2011) за вагомий внесок у підготовку та атестацію кадрів вищої кваліфікації
- 2008 - Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії
- 2002 - 2006 - Голова експертної ради ВАК України із зоотехнії та ветеринар­ної медицини
- 2000 - 2002; 2006 - голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у НУБіП України
- 2001 - голова НМК вищих аграр­них закладів освіти МАП України з напрямку ветеринарна медицина
- 2001 - голова комісії з ветеринарної медицини
- 2001 - голова вищої осві­ти науково-методичної ради Міністерства освіти, науки, молоді і спор­ту України
- 2003 - голова Навчально-методичного центру з після- дипломної освіти лікарів ветеринарної медицини України
- 2001 - 2007; 2009 - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у НУБіП України
- Член Наукової гро­мадської ради при ВАК України з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2006—2010); експертної ради НАН України з визначення фундаментальності досліджень напряму ветеринарна медицина (2006 р. — по даний час); науково-методичної ради Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (з 2006 р. — донині); координаційно-методичної ради Науково-мето­дичного центру «Ветеринарна медицина» НААН (2006 р. — по даний час); експертної ради ДАК України з харчової, легкої промисловості та сільського господарства (2001 р. — і донині); колегії Держкомітету ветеринарної медицини України (2008 р. — по даний час); правління Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (2003 р. — до­тепер)
- Член редколегій журналів: «Ветеринарна медицина України», «Сучасне птахівництво», «Аграрна освіта і наука», збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України», електронного видання на­укових праць НУБіП України, бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія», збірника науково-методичних праць МАП України «Наука і методи­ка», журналу «Мир ветеринарии»


Публікації: 

- Автор та співавтор більше 500 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 12 підручників і навчальних посібників, 10 науково-практичних рекомендацій, 3 типових програм, більше 50 навчально-методичних вказівок, стандарту освіти підготовки фахівців напряму ветеринарна медицина
- Має 27 патентів на винаходи, 6 технічних умов на розробле­ні ветеринарні препарати та 2 настанови на них