Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Созінов Олексій Олексійович

Созінов Олексій Олексійович

Дата народження: 26 квітня 1930

Звання: академік

Посада: завідувач лабораторії молекулярної генетики рослин Інституту харчової біотехнології і геноміки НАНУ, головний науковий співробітник Інституту захисту рослин НААН, професор Національного університету біоресурсів і природокористування, голова комісії НАНУ з об'єктів, які становлять національне надбання України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1944 - 1948 - робітник, механізатор в елітгоспі «Дачне» Одеської області
1955 - 1958 - аспірант
1958 - 1966 - молодший, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
1966 - 1971 - заступник директора
1971 - 1978 - директор Всесоюзного селекцій­но-генетичного інституту (м. Одеса)
1978 - 1982 - перший віце-президент ВАСГНІЛ
1981 - 1987 - директор Інституту загальної генетики ім. М. І. Вавилова АН СРСР (м. Москва)
1987 - 1990 - голова Президії Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Київ), заступник голови Держагропрому УРСР
1990 - 1996 - пер­ший Президент Української академії аграрних наук
1996 - 2001 - член Президії УААН
1987 - 1992 - віце-президент ВАСГНІЛ, завідувач відділу прикладної генетики і біотехнології Пів­денного відділення ВАСГНІЛ та АН УРСР
1992 - 2000 - фунда­тор і директор Інституту агроекології та біотехнології УААН
1994 - 2002 - засновник та завідувач кафедри агроекології та біотехнології Національного аграрного університету (м. Київ)
2000 - завідувач відділення Інституту агроекології та біотехнології УААН
2002 - завідувач лабораторії молекулярної генетики рослин Інституту харчової біотехнології і геноміки НАНУ, головний науковий співробітник Інституту захисту рослин НААН, професор Національного університету біоресурсів і природокористування, голова комісії НАНУ з об'єктів, які становлять національне надбання України

Наукова діяльність: 

У 1959 р. в Одеському сільськогосподарському інституті захис­тив кандидатську дисертацію на тему: «Пивоваренный ячмень на юге Украины»
У 1970 р. в Українському науково-дослідному інституті рос­линництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва — докторську дисертацію на тему: «Качество зерна пшеницы юга Украины и пути его улучшения»
Уперше запропонував нові генетично обґрунтовані ме­тодичні підходи для розв'язання важливої для виробників проблеми — підвищення якості зернових селекційним і технологічним шляхом. Розробив і сприяв розвитку нових наукових напрямів сучасної загаль­ної і молекулярної генетики, селекції та еволюції рослин і тварин; він уперше запропонував принцип використання алельних варіантів клас­терів генів як генетичних маркерів, дослідив особливості формуван­ня коадаптивних асоціацій генів у геномах культурних і диких злаків
Опрацьована вченим і його школою генетична класифікація проламі­нів здобула міжнародне визнання, а спосіб ідентифікації генотипів сор­тів і форм культурних рослин за локусами запасних білків є важливим моментом сучасного насінництва і сортовипробування
Автор та співавтор 18 сортів сільськогосподарських культур
Отримав 19 авторських свідоцтв та патентів
Під його керівництвом підготовлено 45 кандидатів і 9 докторів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1987 - член, а нині — радник Президії Національної академії наук України
- 1977 - присвоєно вчене звання професора
- 1989 - монографія «Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции» (М., 1985) удостоєна Премії ім. В. Я. Юр'єва НАН України
- Є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 в Інституті харчової біотехнології ї геноміки НАНУ, членом спеціалізо­ваної вченої ради Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин НААН
- 1973 - членом-кореспондентом ВАСГНІЛ
- 1978 - дійсним членом (академіком) ВАСГНІЛ і АН УРСР відділення загальної біології із спеціальності генетика
- 1990 - Дійсним членом (академіком) УААН Відділення рослинництва і селекції (генетика і селекція)
- Був членом комітетів із присудження Ленінських і Державних премій СРСР, Державних премій України в галузі науки і техніки, а також Президії ВАК України
- Двічі президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Ва­вилова
- 1995 - 2005 - член Комісії з питань аграрної та земельної реформи при Президентові України, Комісії з розробки Національної програми розвитку сільськогосподарського виробництва
- 1992 - член Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки, Національної комісії з біоетики, дійсним членом (академіком) Російської академії сільськогос­подарських наук
- 1978 - член Академій аграрних наук Білорусі і Грузії, Акаде­мії наук Республіки Казахстан, Академії наук ГДР
- Почесний професор Болгарської академії наук
- Визнаний Людиною року — 1997 і Людиною ІІІ тисячоліття (США), ініціатор створення і керівник Між­народного центру з генетики і селекції рослин країн РЕВ
- 1980 - 2001 - редактор, нині — заступник головного редактора міжнародного журналу «Цитологія і генетика», редактор збірника на­укових праць «Агроекологія і біотехнологія», член редколегій багатьох вітчизняних та зарубіжних часописів з питань генетики, селекції, біотехнології, загального рослинництва, насінництва, серед яких «Вісник аграрної науки», «Доповіді НАН України», «Генетика» (Росія), «Аграр­ная наука» (Росія), «Наука и жизнь» (Росія), «Вісник НАУ», «Селекция и семеноводство», «Генетичні ресурси», «Аграрна наука і освіта», «Біотехнологія», «Biologisches Zentralbatt» (Німеччина)
- Член Міжнарод­ного товариства хімії зерна, Європейського товариства селекціонерів, Американської асоціації хімії зерна, Канадського товариства генети­ків, Українського міжнародного комітету з питань науки і культури, Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова
- Нагороджений орденами Леніна (1973), Жовтневої Революції (1977), Трудового Червоного Прапора (1971), «За заслуги» III ступеня (2000), Почесними відзнаками Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, НАН України, УААН, багатьма медалями, Почесними гра­мотами, дипломами ВДНГ СРСР і України
- Присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (1990), лауреата Державної премії Російської Федерації в галузі науки і техніки (1995), Державної премії України в галузі науки і техніки і Премії ім. В. Я. Юр'єва НАН України (1989)
- Обирався народним депутатом Верховної Ради СРСР (1988-1991)


Публікації: 

- Опублікував понад 600 наукових праць, у тому числі 8 монографій