Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Пасхавер Борис Йосипович

Пасхавер Борис Йосипович

Дата народження: 11 лютого 1938

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1962 - 1964 - навчав­ся в аспірантурі на кафедрі сільськогосподарської статистики Мос­ковського економіко-статистичного інституту
1965 - 2005 - в Інституті економіки НАН України головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

Наукова діяльність: 

У 1965 р. в Московському економіко-статистичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Статистико-економічний аналіз інтенсифікації сільського господарства»
У 1983 р. в Інститу­ті економіки АН УРСР — докторську дисертацію на тему: «Проблеми регулювання рентних відносин у сільському господарстві»
Дослідив рентні проблеми аграрної сфери, на базі яких здійснювався аналіз диференціації сільськогосподарських товаровиробників за економічними результа­тами і пропонувалися методи вирівнювання економічних умов госпо­дарювання за допомогою рентних важелів
Розробив нові методичні підходи до обчислення показників інтенсифікації аграрного виробництва, його спеціалізації та концентрації, вимірювання статистичних залежностей між ресурсними (факторними) і результативними характеристиками сільськогосподарської діяльності.У роботах з питань земельного кадастру й економічної оцінки зе­мель містилися рекомендації щодо бальної і грошової оцінки земель різної родючості, що в той час було інноваційним методом обґрунту­вання планових завдань для сільськогосподарських підприємств
У новітніх роботах дослідника увагу зосереджено на складному комплексі проблем продовольчої безпеки, зокрема, аналізу продо­вольчого балансу у глобальному і національному вимірах, ймовірних сценаріях забезпечення продовольчої безпеки України
Під його науковим керівництвом підготовлено 2 докторів і 5 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2005 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - член-кореспондент УААН
- 2007 - дійсний член (академік) УААН за спеціальністю фінанс
- 1987 - нагороджений орденом «Знак Пошани»
- 1997 - лауреат Премії НАН України ім. М. І. Туган-Барановського


Публікації: 

- Автор 140 наукових праць, у тому числі 2 індивідуальних і 15 колективних монографій