Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Месель-Веселяк Вiктор Якович

Месель-Веселяк Вiктор Якович

Дата народження: 05 вересня 1938

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1957 - 1961 - помічник бухгалтера у колгоспі «Будівельник» Тульчинського району Вінницької області
1961 - 1964 - старши агрономом-економіст Тульчинського районного управління сільського господарства
1964 - 1967 - аспірант УкрНДІ економіки і орга­нізації сільського господарства (УНДІЕОСГ)
1967 - 1970 - завідувач Таращанського опорного пункту цього інституту
1970 - 1975 - вчений секретар секції економіки сільсько­го господарства Південного відділення ВАСГНІЛ
1975 - 1977 - за­відувач сектору в УНДІЕОСГ
1977 - 1987 - завідувач сектору сіль­ськогосподарської науки і навчальних закладів відділу сільського гос­подарства та переробної промисловості ЦК Компартії України
1987 - 1989 - старший, провідний науковий співробітник відділу еконо­міки Інституту землеробства
1989 - 1995 - заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу форм господарювання УНДІЕОСГ (потім — Інститут аграрної економіки)
1995 - 1996 - виконавчий директор, завідувач відділення форм господарювання, земельних та соціально-трудових відносин, завідувач відділу форм господарювання Інституту аграрної економіки УААН
1996 - 1998 - заступник директора з наукової роботи Інституту аграрної економіки
1998 - на посаді головного вченого секретаря Президії Укра­їнської академії аграрних наук
2000 - заступник директо­ра з наукової роботи, завідувач відділення організації виробництва та земельних відносин, завідувач відділу форм господарювання Інституту аграрної економіки НААН

Наукова діяльність: 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічні взаємовідносини колгоспів в умовах виробництва яловичини при міжгосподарській кооперації»
У березні 1993 р. - докторську дисертацію на тему: «Розвиток форм господарювання в аграрному виробництві»
Наукова діяльність спрямована на вивчення питань аграрної рефор­ми, організації виробництва, його спеціалізації, розвитку форм гос­подарювання і земельних відносин, економічних взаємовідносин між галузями економіки держави і внутрігалузевих відносин у сфері АПК, розвитку кооперації на селі, розвитку фермерських і особистих підсо­бних господарств, прогнозування аграрного виробництва
З його участю розроблено проекти 33 законів України та 18 указів Президента України з питань розвитку агропромислового виробни­цтва, 16 постанов Кабінету Міністрів України, 18 нормативних доку­ментів міністерств і відомств, підготовлено й подано уряду 175 пропо­зицій
Під керівництвом В.Я. Месель-Веселяка і за безпосередньою участю розроблено проект Державної програми роз­витку українського села на період до 2015 р., затверджену Кабінетом Мі­ністрів України 19.09.2007 р.
Підготував 3 докторів і 17 кандидатів наук, є науковим керівником 8 докторантів, аспірантів та здобувачів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1998 - присвоєне вчене звання професора
- 1995 - член-кореспондент УААН
- 1999 - дій­сний член (академік) УААН Відділення аграрної економіки і продовольства (організація виробництва і форми господарювання)
- Член спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій у ННЦ «Інститут аграрної економіки» і Луган­ському національному аграрному університеті, член редколегії журна­лу «Агроінком»
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1977), двома медалями
- 1995 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2009 - на­городжено орденом «За заслуги» III ступеня


Публікації: 

- Опублікував понад 575 наукових праць, з них 29 монографій і книг, 16 брошур, 89 розділів у монографіях, 44 методичні і виробничі реко­мендації