Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Луканін Олександр Сергійович

Луканін Олександр Сергійович

Дата народження: 07 листопада 1952

Звання: академік

Посада: завідувач лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології та природокористуван­ня НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1981 - 1985 - аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту винограду і продуктів його переробки «Магарач» (Націо­нальний інститут винограду і вина «Магарач» НААН)
1989 - 1992 - докторант Інституту винограду і вина «Магарач» НААН
1977 - 1986 - працював інженером-технологом, керівником винно-консервного підприємства радгоспу «Хотівський» Київської області
1986 - 1991 - головний спеціаліст, старший науковий співробітник «Головагропромнаука» Держагропрому УРСР
1991 - 2000 - вчений секретар, заступник начальника відділу рослинництва та переробки сільгосппродукції Пре­зидії Української академії аграрних наук
2000 - 2001 - академік-секретар Відділення харчової та переробної промисловості Президії Української академії аграрних наук
2001 - завідувач лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології та природокористуван­ня НААН
1995 - 2004 - доцент, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій (за сумісництвом)
2000 - 2006 - експерт експертної ради секції технологій харчової і легкої промисловості Ви­щої атестаційної комісії (ВАК) при КМ України
2005 - член екс­пертної ради секції харчової і легкої промисловості Комітету з прису­дження державних премій України при КМ України
1994 - 2004 - помічник-консультант народного депутата України М. А. Павловського (посвідчення № 397/31)

Наукова діяльність: 

У 1987 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка потокових технологій обробки со­ків, напоїв і вин препаратами на основі діоксиду кремнію»
У 1993 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора техніч­них наук на тему: «Комплексна переробка яблук»
Вченим упродовж 1981—1999 рр. було розроблено: теоретичні основи комплексної безвідхідної пере­робки яблук на натуральні й концентровані соки, сидр, столові вина, оцет, пектин, харчовий і кормовий білковий продукт; конкурентоспро­можну технологію освітлення і стабілізації соків, сидру, виноматеріалів, кальвадосу та міцних напоїв препаратом на основі діоксиду крем­нію (АК-50А); технологію одержання і використання у виноробстві й соковому виробництві висококонцентрованого адсорбенту на основі діоксиду кремнію (АК-50А); технологію і комплекс устаткування для виробництва яблучного пектину неетанольним способом, а також спо­сіб виробництва освітленого концентрованого яблучного соку з вико­ристанням мембранних технологій
2000 - 2011 - розробив наукові основи класифікації деревини дуба України для виноробства, технологічна оцінка сировин­них ресурсів деревини дуба України з метою створення вітчизняного конкурентоспроможного бондарного виробництва.Також розроблено способи лікування й усунення недоліків та вад вин і коньяків на основі використання продуктів переробки деревини дуба; науково обґрунтовано технологію виробництва і використання продуктів переробки деревини дуба для виноробства у вигляді тріски, клепки, бочки; створено дуботеку — колекцію понад 600 зразків дуба різних регіонів України; розроблено технологію виробництва і ви­користання фосфорного ефіру целюлози для деметалізації коньяків; технологічну оцінку яблук, вирощуваних в Україні, для виробництва конкурентоспроможних сидру і кальвадосу
Підготував понад 160 інженерів-технологів виноробів у Національному університеті харчових технологій, що працюють на виноробних підприємствах України, Російської Федерації і Білорусі. Ним підготовлено 4 кандидатів технічних наук
Є науковим ке­рівником 3 аспірантів і 2 докторантів
Під науковим керівництвом О. С. Луканіна у 2001—2011 рр. розро­блено та затверджено у Держстандарті України і Міністерстві аграрної політики та продовольства України 4 стандарти: 2 стандарти організа­цій України (СОУ) — «Кряж клепковий дубовий» і «Клепка дубова», та 2 національних стандарти України (ГСТУ) — «Сидри» і «Кальвадоси України»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН, спеціальність — переробка сільськогосподарської продукції
- 2000 - обрано дійсним членом Міжнародної академії виноградарства та виноробства Відділення виноробство (Москва)
- 2002 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано дійсним членом (академіком) УААН, спеціальність — технологія продуктів бродіння та виноробства
- 1992 - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки «За розробку і впровадження екологічно чистих потокових технологій прискореного виробництва харчових напоїв на основі ви­користання нових препаратів діоксиду кремнію»
- 2004 - лауреат 1-ї Премії УААН імені професора Г. Г. Валуйка у номінації «Науково-дослідна робота» за розробку і впровадження технологічної оцінки деревини дуба України для виноробства
- 1996 - член спеціалізованих рад із захисту дисертацій у двох наукових установах — Національному інституті винограду і вина «Магарач» НААН і Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
- 1987 - учасник ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС — категорія 2


Публікації: 

- Опубліковано 146 наукових праць, з них понад 100 наукових статей, 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 2 монографії, 1 підручник
- Має 35 авторських посвідчень і патентів СРСР та України