Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Литвиненко Микола Антонович

Литвиненко Микола Антонович

Дата народження: 01 січня 1947

Звання: академік

Посада: завідувач відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннє­знавства та сортовивчення (м. Одеса)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1971 - 1974 - аспірант Всесоюзного селекційно-генетичного інституту
1974 - 1993 - молодший науковий співро­бітник, в. о. завідувача відділу, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці
1993 - 2007 - заступник директора з наукової роботи
2007 - завідувач відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннє­знавства та сортовивчення (м. Одеса)

Наукова діяльність: 

У 1975 р. у Селекційно-генетичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изменчивость сортов и гибридов озимой мягкой пшеницы при воздействии химическими мутагенами и ее селекционное значение»
У 2001 р. в Інституті землеробства УААН захистив докторську дисер­тацію на тему: «Теоретичні основи та методи селекції озимої м'якої пше­ниці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України»
Вперше в Україні теоретично обґрунтував і експериментально реалізував нову селекційну програму створення якісно нових сортів озимої м'якої пшениці — короткостеблових за висотою, з винятково вдалим поєднанням високої продуктивності, стійкості до низь­ких і високих температур, основних захворювань, з підвищеними показниками якості зерна
Визначив провідні генетичні системи і морфологічні механізми, які забезпечують ефективне комбінування ознак короткостебловості, високої продуктивності, морозо-, зимостійкості та посухо-, жаростійкості, стійкості проти захворювань. Розроблено пара­метри моделі сорту з підвищеним адаптивним потенціалом
Став одним з авторів принципово нового напряму селекції — створення сортів «надсильної пшениці», який полягає в розробці та реалізації схеми комбінування генетичних систем з макси­мальним позитивним впливом на якість зерна
Удосконалив 13 методів створення оригінального ви­хідного селекційного матеріалу, оцінки й добору генотипів, які б по­єднували високу продуктивність і адаптивні властивості
Створив 72 сорти озимої м'якої пшениці, 36 з яких протягом 1982—2011 рр. були районовані в Україні та за кордоном


Почесні звання, нагороди:: 

- 1985 - присвоено звання старшого наукового співробітни­ка
- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН
- 2002 - обрано дій­сним членом (академіком) УААН (селекція)
- 1993 - присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України
- 1997 - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Генетичні основи, методи створення но­вих напівкарликових сортів озимої м'якої пшениці та їх впровадження у виробництво»
- 2006; 2011 - нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів
- 2002 - нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України
- Неодноразово був визнаний селекціонером року


Публікації: 

- Автор 184 наукових публікацій, 3 свідоцтв на методи селекції, 51 свідоцтва на сорти рослин.Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації