Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кропивко Михайло Федорович

Кропивко Михайло Федорович

Дата народження: 25 жовтня 1942

Звання: академік

Посада: очолює ННЦ «Інститут аграрної еко­номіки» НААН відділ проблем галузевого і територіального управ­ління

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1968 - 1976 - завідувач учбово-експериментальної лабораторії, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри машинної обробки інформації Української сільськогосподарської ака­демії
1976 - 1992 - був на посадах завідувача сектору, го­ловного конструктора проекту, завідувача відділу, заступника директо­ра по сільському господарству Всесоюзного науково-дослідного і про­ектно-технологічного інституту статистичних інформаційних систем Держкомстату СРСР (Український філіал, м. Київ)
1980 - 1981 - заступник директора — головним інженером Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру Міністерства радгос­пів УРСР
1992 - 2000 - завідувач відділу в Інституті аграрної економіки УААН
2000 - 2003 - працював у Національному аграрному уні­верситеті на посаді проректора з інформатизації та сільськогосподар­ського дорадництва, а також на посаді завідувача організованої ним кафедри аграрного консалтингу
2005 - виконував обов'язки академіка-секретаря Відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН

Наукова діяльність: 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення таблично-автоматизованої форми обліку в сільському господарстві»
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Організація інформаційного забезпечення управління агропромисловим вироб­ництвом в ринкових умовах» із спеціальності 08.02.03 — організація управління, планування і регулювання економіки
Впровадив комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку у всіх радгоспах Вишгородського району Київської області
Розробив низку типових проектних рішень і комплексів програм з автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, які впроваджено в сільськогосподарських підприємствах України та інших країнах СНД, в тому числі за особистою участю у сільськогосподарських підприємствах Малинського району Житомирської, Бершадського району Вінниць­кої, Вишгородського району Київської областей(1976-1972 рр.)
У 1992—2000 рр. започаткував напрям наукових досліджень — ін­форматизація агропромислового комплексу. Обґрунтував доціль­ність, шляхи та механізми формування систем: надання науково-консультаційних та інформаційних послуг в агропромисловому ви­робництві, соціально-економічного моніторингу розвитку АПК, ціно­вого моніторингу продовольчого ринку, відомчої телекомунікаційної мережі
У 1996 - 2000 рр. виступав автором концепцій реформування інформаційної системи АПК, автоматизації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських під­приємствах з використанням автоматизованих робочих місць (АРМ),Програми інформатизації агропромислового виробництва України
У 2000-2003 рр. — організував першу в Україні кафедру аграрно­го консалтингу в Національному аграрному університеті, опрацював технологію інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва з використанням науково-технічного і кадро­вого потенціалу аграрних університетів, розробив проект програми інформатизації АПК на 2002-2005 рр.
У 2005 р. розробив Концепцію реформування управління аграрним сектором, концептуальні підходи до реструктуризації аграрної науки на засадах розвитку прямих (корпоративних і асоціативних) зв'язків аграрної науки з виробництвом (2006)
Підготував 16 кандидатів економічних наук, допомагає в підготовці кадрів вищої кваліфікації в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» НААН, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, Уманському національному універ­ситеті садівництва, Полтавській державній аграрній академії


Почесні звання, нагороди:: 

- 2001 - присвоєно наукове звання професора кафедри інформаційних систем у менеджменті
- 2002 - обраний членом-кореспондентом УААН Відділення аграр­ної економіки і земельних відносин
- 2007 - обраний дійсним членом (ака­деміком) УААН Відділення аграрної економіки і земельних відносин (управління та інформатика в АПК)
- 2003 - обраний академіком Української академії інформатики (є одним із засновників)
- 2006 - нагороджений 3 медалями колишнього СРСР, Почесним знаком Української академії аграрних наук
- 2007 - нагороджений Почесною грамотою Кабі­нету Міністрів України
- Віце-президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України (є ініціатором ії створення); член Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та про­довольства України, член науково-методологічної ради НААН, голова секції з питань організації діяльності центрів наукового забезпечення; член наглядової ради Таврійського державного агротехнологічного університету, спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 ННЦ «Інститут аграрної економіки»


Публікації: 

- Є співавтором Закону Украї­ни «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (2004), Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на пері­од до 2009 року (2006), Державної цільової програми розвитку україн­ського села на період до 2015 року, проектів концепції створення Дер­жавної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні (2010) та Національної доктрини реформування агропродовольчого комп­лексу України (2010)
- Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі співавтор близько 70 моно­графій, навчальних посібників, брошур, науково-аналітичних видань