Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гудков Ігор Миколайович

Гудков Ігор Миколайович

Дата народження: 27 липня 1940

Звання: академік

Посада: завідувач кафедри радіобіології та радіоекології Націо­нального університету біоресурсів і природокористування України.

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1962 - 1964 рр. - працював на Миронівській селекційно-дослідній станції молодшим на­уковим співробітником агрохімічної лабораторії;
1967 - 1979 рр. - молодший, старший науковий співробітник відділу біофізики та радіобіології;
1979 р. - заступни­к директора інституту з наукової роботи;
1980 - 1987 рр. - завідувач відділу фізіології живлення рослин;
1985 - 1986 рр. - директор інсти­туту.

Наукова діяльність: 

у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фізіолого-біохімічні основи захисту рослин від променевого ураження»
у 1979 р. — докторську дисертацію на тему: «Гетерогенність меристем як фак­тор, що визначає післярадіаційне відновлення рослин»
1989 - присвоєно вчене звання професора
розробив класифікацію шляхів післярадіаційного відновлення рослин
виявив здатність клітин вищих рослин до молекулярної репарації, розробив теоретичні основи репопуляційного та регенераційного відновлення за допомогою методу мікроавторадіографії


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 р. - обраний членом-кореспондентом УААН
- 1999 р. - дійсний член (академік) УААН (радіобіологія)
- 1992 р. - член Національної комісії з радіаційного захисту населення від радіації при Верховній Раді, був членом експерт­них рад ВАК, куруючи напрямом радіобіологія та екологія
- 2001 р. - член секції біології Комітету з присудження Державних премій України у галузі науки і техніки, член трьох рад із захисту доктор­ських дисертації, в тому числі однієї в Росії, член редколегій семи наукових журналів, у тому числі журналу РАН «Радиационная биоло­гия. Радиоэкология», НАН України «Ядерна фізика та енергетика»
- Член бюро Наукової ради з радіобіології РАН
- Учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорно­бильській АЕС
- 1987 р. - лауреат Премії ім. М. Г. Холодного НАН України
- 1997 р. - Соросовський професор
- 2005 р. - заслужений діяч науки і техніки України


Публікації: 

- Автор і співавтор 550 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 13 підручників і навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв і патентів