Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Заришняк Анатолій Семенович

Заришняк Анатолій Семенович

Дата народження: 29 грудня 1955

Звання: академік

Посада: віце-президент – головний вчений секретар НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Контактний телефон: +38 (044) 521-92-79, +38(067) 79-34-983

Email: a.zaryshnyak@naas.gov.ua


Попередні посади: 

Трудова і наукова діяльність Заришняка А.С. пов’язана з Інститутом цукрових буряків УААН (нині Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН) – працював інженером-аналітиком, був аспірантом, молодшим науковим, старшим науковим співробітником, докторантом (1982 - 1996), завідувачем лабораторії агрохімії (1996 – 2008), першим заступником директора інституту (2008).
З 2008 по 2011 р. – академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та агроекології НААН. З 2011 р. – головний вчений секретар НААН, академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, з 2014 р. і по теперішній час - віце-президент - головний вчений секретар Національної академії аграрних наук України.
Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН за спеціальністю агроекологія, а у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НААН за спеціальністю агрохімія.
Працюючи на посаді віце-президента - головного вченого секретаря НААН, А.С. Заришняк здійснює організацію і координацію роботи підрозділів апарату Президії НААН, загальне керівництво відділеннями та науковими установами НААН; організаційно-методичне керівництво діяльністю Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН. Забезпечує координацію формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем розвитку агропромислового виробництва; координацію виконання державних та галузевих науково-технічних програм; організацію контролю за виконанням урядових рішень, постанов Президії і бюро Президії Академії, доручень керівництва Президії НААН; вирішення з керівниками міністерств і відомств питань, пов'язаних з діяльністю НААН. А.С. Заришняк веде плідну науково-організаційну та громадську діяльність. Читає курс лекцій із системи удобрення цукрових буряків їхніх насінників слухачам курсів з підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників та спеціалістів Національної асоціації цукровиків України. Член вченої ради та спеціалізованої вченої ради Д26.360.01 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, член редакційних колегій наукових збірників і журналів «Цукрові буряки» і «Вісник агарної науки».

Наукова діяльність: 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Повышение продуктивности безвысадочных семенников сахарной свеклы путем оптимизации доз удобрений в условиях юга Украины», у 1996 р. – докторську дисертацію на тему: «Способи вирощування і оптимізація живлення насінників цукрових буряків як фактории підвищення їх продуктивності. Обидві роботи захищено в з Інституті цукрових буряків УААН. У 2005 р. йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю агрохімія. Наукова діяльність Заришняка А.С. присвячена поглибленому вивченню та теоретичному обґрунтуванню особливостей процесів, що відбуваються між грунтом і рослиною при систематичному та тривалому застосуванні добрив, а також визначенням взаємовпливів у ланці ґрунт — добриво — рослина — людина. Ним започатковано новий науковий напрям — комплексний підхід до удосконалення методик оцінки сучасного агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення, який є основою для надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального, екологічно безпечного стану земель сільськогосподарського землекористування та застосування добрив як основного блоку системи землеробства. Розроблено теоретичні та практичні основи високопродуктивного землеробства в нових умовах господарювання, біологічні й агроекологічні принципи формування сівозмін, системи управління родючістю ґрунтів. Вагомою практичною реалізацією теоретичного наукового доробку є розроблення сортової агротехніки вирощування цукрових буряків, зокрема встановлення параметрів реакції рослин на умови їхнього мінерального живлення. За його ініціативою та безпосередньою участю започатковано та успішно розвивається новий для України напрям - поєднання застосування макро- і мікродобрив при передпосівній обробці насіння та позакореневому використанні їх на культурі цукрових буряків. Особливу увагу при цьому приділено створенню комплексних добрив з оптимальним співвідношенням між основними макро- та мікроелементами. В останні роки наукова діяльність А. С. Заришняка спрямована на вдосконалення технологічних підходів до екологічно збалансованого ведення сільського господарства на меліорованих землях, на розроблення систем управління продуктивністю кислих і солонцевих ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних умовах зони бурякосіяння України. Вагому цінність становлять наукові розробки вченого за співпраці із механізаторами з напряму механіко-технологічних основ і оптимізації технологічних комплексів машин для механізації процесів із локального способу внесення добрив. Ним здійснено оригінальні дослідження з оптимізації систем удобрення за локального способу внесення мінеральних добрив у польових сівозмінах. Запропоновані виробництву зональні адаптовані системи удобрення сільськогосподарських культур мають стабільно високу ефективність як за впливом на урожайність і якість продукції, так і на показники ресурсо-енергозбереження, поліпшення агроекологічного стану орних земель. Запроваджено у сільськогосподарське виробництво розробок Заришняка А.С. сприяє економічному ефекту в розмірі 450-630 грн на один гектар посіву основних сільськогосподарських культур.


Почесні звання, нагороди:: 

- Заслужений діяч науки і техніки України


Публікації: 

- Багато уваги вчений приділяє і підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом 11 пошукачів успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук і один - доктора сільськогосподарських наук. Нині веде роботу з підготовки 4 аспірантів і одного докторанта. Підтримує тісні зв’язки із закордонними вченими, науковими установами, зокрема Фінляндії, Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, Ізраїлю і Китаю.
- За результатами проведених науково-дослідних робіт ним опубліковано 163 наукові праці, у тому числі 5 книг. Підготовлено 8 національних стандартів України, отримано 12 авторських свідоцтв і патентів.